Forum ŚFiNiA Strona Główna ŚFiNiA
ŚFiNiA - Światopoglądowe, Filozoficzne, Naukowe i Artystyczne forum - bez cenzury, regulamin promuje racjonalną i rzeczową dyskusję i ułatwia ucinanie demagogii. Forum założone przez Wuja Zbója.
 
 FAQFAQ   SzukajSzukaj   UżytkownicyUżytkownicy   GrupyGrupy   GalerieGalerie   RejestracjaRejestracja 
 ProfilProfil   Zaloguj się, by sprawdzić wiadomościZaloguj się, by sprawdzić wiadomości   ZalogujZaloguj 

Mord na Sprawiedliwym i jego Zmartwychwstanie
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3 ... 729, 730, 731 ... 1231, 1232, 1233  Następny
 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum ŚFiNiA Strona Główna -> Więzienie
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
ladaco
Dołączył: 28 Sty 2017
Posty: 1013
Przeczytał: 2 tematy

Skąd: Z Bogdańca
Płeć: Mężczyzna

PostWysłany: Pon 19:43, 27 Maj 2019    Temat postu:

krowa wali konia..
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
krowa
Areszt za spam, do odwołaniaDołączył: 18 Mar 2010
Posty: 14756
Przeczytał: 33 tematy

Skąd: z Łękawy
Płeć: Mężczyzna

PostWysłany: Pon 19:47, 27 Maj 2019    Temat postu:

ladaco napisał:
krowa wali konia..

krowa wali konia
doprawdy bardzo śmieszne
krowa wali konia!

!"#$%&'(#)*+,(&-.//0&-/1&2/3&22 !"#$% &'()*&+$ !"#$%&'()*+,$-"#./&+0!(1$#*%.,!!,-./&!-#"(%0"#1'!&23*%&4% ,5.-&/,$!" 56789:;<7=7%.=7;><?@AB7CD%EFA=?G7%17;H7>I@AB7JD%0K7=7%.=KL7GKBM4IGN7OD%+P>IK>Q%1IKR<7BSC% ;7>:HGI7% KN79:9IBI%I%*?N7B=?BI%6KN?><GKP%% -GA=?=F=%TN;:HI7% FRUI><GK9:%2GIHK;A?=K=F%,FV7GIA=?><G:M ;<?;:NGI><?%E7G7%1:>Q7G:HABIK9:%H%1IKU>7>Q% 1IK;:HGIB% ;7>:HGIW%N;%GX%QFVX%"UN:G7%1:LIB%J%T7B87N%6KN?>?G?%67GF7UGKP%% -GA=?=F=%4I<P:=K;7LII%2GIHK;A?=K=F%,FV7GIA=?><G:M ;<?;:NGI><?%E7G7%1:>Q7G:HABIK9:%H%1IKU>7>Q% 1IK;:HGIB%T7B87NFW%N;%Q7RX%G%VKNX%+8:N<IA87H%1FUI@ABI%O%2GIYK;AI=Z=%+IKG%S%T7B87N%/K;7LII%67GF7UGKP%% -GA=?=F=%4I<P:=K;7LII%2GIHK;A?=K=F%,FV7GIA=?><G:M ;<?;:NGI><?%E7G7%1:>Q7G:HABIK9:%H%1IKU>7>Q% 1IK;:HGIB%T7B87NFW%N;%Q7RX%GX%VKNX%TRI9GIKH%[UIHI@ABI 456 78769:6 !"#$%&%#'()'*#+!(,&-./%)'0123.+%(!,1%*-.+!%+%&"02)+!%.&42)+!5'6%7&+'4'#+!%),&-,15+./%80'.2)#+59)%&')2"9)%:!"-.&#-./%823)+;<.2#!%(!,1%2./02#+!%1-./%)4'3#+!%)'0123.+6%=2%.2%4$.&-%+%,8'('%&')2"-%:!"-.&#!%(!,1%&)+$&'#!%&%"2>0!:%8'.(!#1'?%.&-@+%82,&'#2)'#+!:%(!A2%A2"#23.+?%'B12#2:++?%2./02#-%&"02)+'%+%*-.+'6C+&(21!0'8!B.+%,1'#2)+$%10&!.+$?%2809.&%@!5'0&-%+%8+!@;A#+'0!5?%A0B8;%&')2"2)$%)%2./02#+!%&"02)+'6%D')9"%E&(21!0'8!B1-%(!,1%&'<)2"!:%:42"-:?%#'%@+3.+!%&')2"9)%+%,8!.('@#23.+%&2,1'4%B:+!,&.&2#-%)%FGGH%025B%)%82&6%FFIJGI6%C+&(21!0'8+'%,1'#2)+%"-,.-8@+#;%:!"-.-#-%5@+#+.&#!(?%82,4BAB($.$%,+;%)4',#-:+%:!12"':+%"+'A#2,1-.&#-:+%+%1!0'8!B1-.&#-:+?%)%1-:%@!.&!#+!:%0B./!:%20'&%>2"K<.':+%E&-5'@#-:+6%L51-)#23M%&')2"2)'%+%#'B52)'%302"2)+,5'%,82)2"2)'4'?%*!%E&(21!0'8+'%)%2,1'1#+./%5+@5B"&+!,+;.+B%@'1'./%,1'4'%,+;%B&#'#$%"-,.-8@+#$%)+!"&-6% ;<=%&>?"*+<=(1&E&(21!0'8+'?%E&(21!0'8!B1'?%/+,120+'%E&(21!0'8++?%02&)9(%E&(21!0'8++6 @''A5BN!#O,%@+P!%'#"%/!'@1/%'0!%2#!%2P%1/!%:2,1%+:8201%Q'@B!,6%R02P!,,+2#'@%'.1+Q+1+!,%2P%'@@%:!"+.'@%,!0Q+.!%2..B8'1+2#,%'0!%P2.B,!"%2#%802<1!.1+2#%2P%1/2,!%Q'@B!,6%S!@@<>!+#A%2P%'%8'1+!#1?%1/'1%+,%0!,8!.1+#A%/+,%"+A#+1-?%'B12#2:-?%8021!.1+#A%@+P!%'#"%/!'@1/?%+,%)/'1%.2:>+#!,%:!"+.'@%,!0Q+.!%2..B8'1+2#,6%R/-,+21/!0'8+,1,%'0!%2#!%2B1%2P%1/0!!%A02B8,%2P%:!"+.'@%802P!,,+2#'@,6%=/!%21/!0,%'0!%"2.120,%'#"%#B0,!,6%R/-,+21/!0'8+,1?%',%'%802P!,,+2#?%)',%+#102"B.!"%+#%FGGH%T%82,+1+2#%U2%FFIJGI%2#%1/!%@+,1%2P%2..B8'1+2#,%'#"%,8!.+'@+,'1+2#,V?%,2%+1%+,%'%.2#,+"!0'>@-%-2B#A%802P!,,+2#6R/-,+21/!0'8-%.2#,1+1B1!,%'%>0'#./%2P%.@+#+.'@%:!"+.+#!%'#"%B,!,%+1,%2)#%"+'A#2,1+.,%'#"%1/!0'8!B1+.%:!1/2",?%+#.@B"+#A%5+#!,-1/!0'8-%'#"%8/-,+.'@%10!'1:!#16%7B!%12%802P!,,+2#'@%'#"%,.+!#1+E.%'.1+Q+1-%2P%8/-,+21/!0'8+,1,?%1/!%802P!,,+2#%/',%>!!#%)+"!@-%0!.2A#+&!"%P20%1/!%@',1%,!Q!0'@%"2&!#%-!'0,6C()&=<D#E1&8/-,+21/!0'8-?%8/-,+21/!0'8+,1?%/+,120-%2P%8/-,+21/!0'8-?%"!Q!@28:!#1%2P%8/-,+21/!0'8-6F 4GH !"#$% &% #'()'*#+!(,&-./% )'0123.+% (!,1% *-.+!%+% &"02)+!% .&42)+!5'6% 7&+'4'#+!% ),&-,15+./% 80'.2)#+<%59)% &')2"9)% :!"-.&#-./% 823)+;.2#!% (!,1% 2./02#+!%1-./%)'0123.+6%=2%.2%4$.&-%+%,8'('%&')2"-%:!"-.&#!%(!,1%&)+$&'#!%&%"2>0!:%8'.(!#1'?%.&-@+%82,&'#2)'#+!:%(!A2%A2"#23.+?%'B12#2:++?%2./02#-%&"02)+'%+%*-.+'%WX?%FY6C+&(21!0'8!B.+% ,1'#2)+$% 10&!.+$?% 2809.&% @!5'0&-%+%8+!@;A#+'0!5?%A0B8;%&')2"2)$%)%2./02#+!%&"02)+'6%D')9"%E&(21!0'8!B1-%(!,1%&')2"!:%:42"-:?%#'%@+<3.+!% &')2"9)% +% ,8!.('@#23.+% &2,1'4% B:+!,&.&2#-%)% FGGH% 025B% )% 82&6% FFIJGI6% C+&(21!0'8+'% ,1'#2)+%"-,.-8@+#;% :!"-.-#-% 5@+#+.&#!(?% 82,4BAB($.$% ,+;%)4',#-:+% :!12"':+% "+'A#2,1-.&#-:+% +% 1!0'8!B<1-.&#-:+?%)%1-:%@!.&!#+!:%0B./!:%20'&%>2"K.':+%E&-5'@#-:+6%L51-)#23M%&')2"2)'%+%#'B52)'%302<"2)+,5'% ,82)2"2)'4'?% *!% E&(21!0'8+'% )% 2,1'1#+./%5+@5B"&+!,+;.+B% @'1'./% ,1'4'% ,+;% B&#'#$% "-,.-8@+#$%)+!"&-6%
!6789:;<7=7%.=7;><?@AB7D%EFA=?G7%17;H7>I@AB7D%0K7=7%.=KL7GKBM4IGN7D%+P>IK>Q%1IKR<7BI: 4J5:A&K:7LJ465AH::Z,'"&!#+!% E&(21!0'8++% )% /+,120++% )-#+5'% &% P'51B%3.+,4!A2%(!(%82)+$&'#+'%&%/+,120+$%:!"-.-#-6% !"#-:%&% 80&-54'"9)% (!,1% "&+'4'@#23M% 2(.'% #'B52)!(% :!"-<.-#-% [+8250'1!,'% TH\G]I^^% 025% 86#6!6V% 1)90.-% 82<(;.+'% !"#$#% &'&% &'()!)% _% `82% 8+!0),&!% #+!% ,&52<"&+Ma%20'&%,1)+!0"&!#+'b%`.'4'%)+!"&'%:!"-.&#'%:'%")'% 821;*#!% ,4B8-?% #'% 5190-./% ,+;% ),8+!0'6% c$% #+:+%'51-)#23M%E&-.&#'%+%"+!1!1-5'a%WIY6[+8250'1!,% ('52% 8+!0),&-% 28+,'4% ,50&-)+!#+!%50;A2,4B8'%+% B&'@!*#+4%,128+!d% "!P20:'.(+%2"% )+!5B?%)%5190-:%,50&-)+!#+!%,+;%B(')#+426%S%,)2+:%"&+!@!%*'! $+% ," '(!-."($#% A0!.5+% B.&2#-% 28+,'4% 09*#!%,82,2>-% @!.&!#+'% &#+!5,&1'4.!d% @B"&5+!A2% .+'4'% WHY6%e-4%09)#+!*%80!5B0,20!:%A+:#',1-5+%@!.&#+.&!(%20'&%1)90.$%(!(%82",1')2)!(%&','"-b%`M)+.&!#+'%)&:'.<#+'($?%'%#+!.&-##23M%2,4'>+'%.+'42a6%Z8+,'4%52#,10B5.(!%8021!&% +% 1-8-% 2>B)+'% 520-AB($.!A2% WfY6% e+20$.% 82"%B)'A;%P'51?%*!%E&(21!0'8+'%(!,1%"&+!"&+#$%3.+3@!%&)+$<&'#$%&%0B./!:?%82(')+'%,+;%8-1'#+!?%.&-%)4'3#+!%#+!%#'@!*-%,&B5'M%(!(%82.&$159)%)%80'51-.!%#'()->+1#+!(<,&!A2%@!5'0&'%,1'02*-1#23.+g70BA+% A0!.5+% @!5'0&% h'@!#% TXFJ]XJJV% "252#'4%,-,1!:'1-5+%"!P20:'.(+%50;A2,4B8'6%S%,)2+:%"&+!@!%/!+%0-!1-% )802)'"&+4% PB#5.(2#B($.!% "2% "&+,+'(% 82<(;.+'b% ,52@+2&-?% 5-P2&-?% @20"2&-% +% 52@'#'% 523@')!A2%WHY6% !A2%"&+!42%23"&""%T`[+A+!#'aV%"21-.&$.!%)-./2<)'#+'%E&-.&#!A2?%B&#'#!%(!,1%&'%(!"#2%&%#'(8!4#+!(<,&-./?%#'8+,'#-./%)%250!,+!%,1'02*-1#23.+?%)%5190-:%),5'&-)'4%52#+!.&#23M%02&,$"#!A2%+#1!#,-E52)'#+'%M)+.&!d6% S% ,)2(!(% 80'51-.!% @!5'0,5+!(% )-520&-<,1-)'4%@!.&#+.&!%)'@20-%0B./B6%h+:#',1-5;%82"&+!@+4%#'b%)4'3.+)$%T&"02)21#$V?%)2(,52)$%T)2(!##$V%20'&%'1@!1-.&#$%T,82012)$V?%P20:B4B($.%
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
evaj23
Bloger na KretowiskuDołączył: 28 Gru 2017
Posty: 2416
Przeczytał: 15 tematów


PostWysłany: Pon 19:47, 27 Maj 2019    Temat postu:

Lukrecja napisał:
Drugi raz na ''siedem razy bez wyciągania'' się nie nabiorę.

Oj tak, moja serdeczna przyjaciółko, my cudowne kobiety nie możemy być tak łatwowierne. Nie wierz temu łajdakowi i zapomnij o nim na zawsze. Radzę ci to, z całego serca mego szczerości pełnego.
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
krowa
Areszt za spam, do odwołaniaDołączył: 18 Mar 2010
Posty: 14756
Przeczytał: 33 tematy

Skąd: z Łękawy
Płeć: Mężczyzna

PostWysłany: Pon 19:52, 27 Maj 2019    Temat postu:

ZAPAMIĘTAJCIE NARODY !

Symbolem marksiszmu i socjalizmu jest koń roboczy. A nawet wół roboczy. I za tym stoi pan Barycki z panem baryckim.


i ja krowa walę tego konia. Tak walę żeby się nie podniósł.
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
krowa
Areszt za spam, do odwołaniaDołączył: 18 Mar 2010
Posty: 14756
Przeczytał: 33 tematy

Skąd: z Łękawy
Płeć: Mężczyzna

PostWysłany: Pon 20:02, 27 Maj 2019    Temat postu:

evaj23 napisał:
Lukrecja napisał:
Drugi raz na ''siedem razy bez wyciągania'' się nie nabiorę.

Oj tak, moja serdeczna przyjaciółko, my cudowne kobiety nie możemy być tak łatwowierne. Nie wierz temu łajdakowi i zapomnij o nim na zawsze. Radzę ci to, z całego serca mego szczerości pełnego.


te wszystkie słowa mieszane w kółko już były 238 razy.
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
krowa
Areszt za spam, do odwołaniaDołączył: 18 Mar 2010
Posty: 14756
Przeczytał: 33 tematy

Skąd: z Łękawy
Płeć: Mężczyzna

PostWysłany: Pon 20:05, 27 Maj 2019    Temat postu:

evaj23 napisał:
MMM napisał:
Jeśli już, to Allana Bullocka

A mówiłam, Panie Barycki, że mamy drugą doktorantkę amerykańskiej uczelni, wszak, do wykrycia w naszym wszechświecie litrówki trza doktoranckiego przygotowania amerykańskiej akademii.


doktoranctwo i dyskurs były już mieszane w kółko ze 2745 razy i nic.
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
krowa
Areszt za spam, do odwołaniaDołączył: 18 Mar 2010
Posty: 14756
Przeczytał: 33 tematy

Skąd: z Łękawy
Płeć: Mężczyzna

PostWysłany: Pon 20:10, 27 Maj 2019    Temat postu:

A Pan Jezus ile razy był już cytowany?
niech będzie że ukrzyżowali go 793 biliony razy a może i tysiąc razy więcej i ... nic. Kompletnie nic z tego nie wynika.
Marks ile razy był wałkowany?
może 32 miliony razy a może tysiąc razy więcej, a dziś mlodzi mogą nawet nie wiedzieć że taki ktoś istniał.
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
Gadający Orzech
Dołączył: 22 Kwi 2019
Posty: 121
Przeczytał: 0 tematów


PostWysłany: Pon 20:11, 27 Maj 2019    Temat postu:

Nie musisz być sraczko.
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
krowa
Areszt za spam, do odwołaniaDołączył: 18 Mar 2010
Posty: 14756
Przeczytał: 33 tematy

Skąd: z Łękawy
Płeć: Mężczyzna

PostWysłany: Pon 20:12, 27 Maj 2019    Temat postu:

krowa napisał:
A Pan Jezus ile razy był już cytowany? niech będzie że ukrzyżowali go 793 biliony razy a może i tysiąc razy więcej i ... nic. Kompletnie nic z tego nie wynika.
Marks ile razy był wałkowany?
może 32 miliony razy a może tysiąc razy więcej, a dziś mlodzi mogą nawet nie wiedzieć że taki ktoś istniał.


ja gdybym mógł to bym się zesrał na obrazek pana Jezusa trzysta milionów razy i tyle samo na pana Marsksa.
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
evaj23
Bloger na KretowiskuDołączył: 28 Gru 2017
Posty: 2416
Przeczytał: 15 tematów


PostWysłany: Pon 20:39, 27 Maj 2019    Temat postu:

krowa napisał:
bym się zesrał na obrazek
Marsksa

Aurelko Bocianek, żarty się skończyły, jak nie zajebiesz Ktowy na śmieć, to raz na zawsze zapomnij o swojej szaleńczej miłości do Pana Baryckiego. Jak to nie zniknie, to Pana Barycki upoi się winem i odejdzie z tego plugawego świata na amen, a wtedy my cudowne kobiety szaleńczo zakochane w Panu Baryckim, upoimy się winem i oszalałe z rozpaczy rozerwiemy ciebie na strzępy.
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
evaj23
Bloger na KretowiskuDołączył: 28 Gru 2017
Posty: 2416
Przeczytał: 15 tematów


PostWysłany: Pon 20:48, 27 Maj 2019    Temat postu:

evaj23 napisał:
to Pana Barycki upoi się winem i odejdzie z tego plugawego świata na amen

Jeżeli naszej drogiej Agafi odbierzesz nadzieję na ''siedem razy bez wyciągania'', to Aurelko Bocianek, Agafia poderżnie ci gardło.
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
Lukrecja
Dołączył: 22 Maj 2018
Posty: 1348
Przeczytał: 8 tematów


PostWysłany: Pon 20:50, 27 Maj 2019    Temat postu:

Tak zrobię, póki co moczę pięty w wodzie z solami.
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
krowa
Areszt za spam, do odwołaniaDołączył: 18 Mar 2010
Posty: 14756
Przeczytał: 33 tematy

Skąd: z Łękawy
Płeć: Mężczyzna

PostWysłany: Pon 21:19, 27 Maj 2019    Temat postu:

evaj23 napisał:
krowa napisał:
bym się zesrał na obrazek
Marsksa

Aurelko Bocianek, żarty się skończyły

Lukrecja napisał:
póki co moczę pięty w wodzie z solami.


to dobrze
i ja się przyznam

wam

już tyle powiedziałem, tak dużo https://www.youtube.com/watch?v=B5oO0PT_-Ao nie przypuszczałem że ja, jestem do tego zdolny

to nawet nie chodzi o moją miłość, moją miskę
te rojniki Iwonki, majtki na balkonie Edytki


wstydzę się tego mojego linatykowania, znalazłem te papierosy i zapalnioczkę w trawie

to była Edytka, gdzieś stała w ciemności

a ja dobrze pamiętam przed oknem jej córki byłem isię tak mocno, mocno onanizowałem ... https://www.youtube.com/watch?v=B5oO0PT_-Ao
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
evaj23
Bloger na KretowiskuDołączył: 28 Gru 2017
Posty: 2416
Przeczytał: 15 tematów


PostWysłany: Pon 21:32, 27 Maj 2019    Temat postu:

krowa napisał:
wstydzę się tego
się tak mocno, mocno onanizowałem

Phi. A Pan Barycki się nie wstydzi.
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
krowa
Areszt za spam, do odwołaniaDołączył: 18 Mar 2010
Posty: 14756
Przeczytał: 33 tematy

Skąd: z Łękawy
Płeć: Mężczyzna

PostWysłany: Pon 21:37, 27 Maj 2019    Temat postu:

evaj23 napisał:
krowa napisał:
wstydzę się tego
się tak mocno, mocno onanizowałem

Phi. A Pan Barycki się nie wstydzi.


jeden nie, ale drugi się wstydzi. Summa summarum dwóch jest jako całość wewnętrznie sprzeczna. U mnie nie.
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
GośćPostWysłany: Pon 23:12, 27 Maj 2019    Temat postu:

I znów Wielki Krowa wygrał.
nic więcej dodać
Powrót do góry
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
krowa
Areszt za spam, do odwołaniaDołączył: 18 Mar 2010
Posty: 14756
Przeczytał: 33 tematy

Skąd: z Łękawy
Płeć: Mężczyzna

PostWysłany: Pon 23:26, 27 Maj 2019    Temat postu:

Moja Edytka...
https://www.youtube.com/watch?v=B5oO0PT_-Ao

ma chyba 43 lata
jest blondynką
włosy ma proste, luzem puszczone, nieco ekscentryczne, znaczy coś przycięte krócej z jednego boku

usta ma podobnie do Nadzi z takim przegięciem linii w kierunku do kącika ust
i tylko w tym są obydwie podobne

moja kobieta, Edyta...
jeszcze nie osiągalna, choć tak bliska, zdaje się ma ciętą bliznę jak ja
to od serca
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
krowa
Areszt za spam, do odwołaniaDołączył: 18 Mar 2010
Posty: 14756
Przeczytał: 33 tematy

Skąd: z Łękawy
Płeć: Mężczyzna

PostWysłany: Pon 23:31, 27 Maj 2019    Temat postu:

jest piękna
w sobie

https://www.youtube.com/watch?v=B5oO0PT_-Ao

ma coś niezniszczalnego, coś niedostępnego dla innych, dla mnie też
ma jaką niewytłumaczalną wolę, wobec której kłamstwo traci wszelkie znaczenie
jest dzielna, silna, szybka, dziewczęca, narkotyczna, jakby bezwzględna, dzika

i zwyczajna
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
krowa
Areszt za spam, do odwołaniaDołączył: 18 Mar 2010
Posty: 14756
Przeczytał: 33 tematy

Skąd: z Łękawy
Płeć: Mężczyzna

PostWysłany: Pon 23:37, 27 Maj 2019    Temat postu:

jest chyba odporna na śmierć
i kłamie
potrafi się poświęcić, może nawet siebie samą zniszczyć

https://www.youtube.com/watch?v=k1D-jnw0MSM

i właściwie ja wobec niej mógłbym wcześniej zejść
bo kobieta niestety z otchłani pochodzi
czasami sobie myślę, że moja niby mądrość odbiera mi szczęście skończone i nuda mną włada zamiast dobrej godziny
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
evaj23
Bloger na KretowiskuDołączył: 28 Gru 2017
Posty: 2416
Przeczytał: 15 tematów


PostWysłany: Pon 23:54, 27 Maj 2019    Temat postu:

No i widzisz, Krowo, może Pan Barycki i nie jest bogiem, tego nam wiedzieć nie wolno, ale dla ciebie stał się księdzem i zmusił zatwardziałego do spowiedzi. To Pan Barycki udzielił ci sakramentu świętego, to on ukoił twój ból. Teraz idź w pokoju.
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
GośćPostWysłany: Wto 0:07, 28 Maj 2019    Temat postu:

evaj23 napisał:
No i widzisz, Krowo, może Pan Barycki i nie jest bogiem, tego nam wiedzieć nie wolno, ale dla ciebie stał się księdzem i zmusił zatwardziałego do spowiedzi. To Pan Barycki udzielił ci sakramentu świętego, to on ukoił twój ból. Teraz idź w pokoju.


a co to sakrament?
Powrót do góry
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
krowa
Areszt za spam, do odwołaniaDołączył: 18 Mar 2010
Posty: 14756
Przeczytał: 33 tematy

Skąd: z Łękawy
Płeć: Mężczyzna

PostWysłany: Wto 0:15, 28 Maj 2019    Temat postu:

Anonymous napisał:
evaj23 napisał:
No i widzisz, Krowo, może Pan Barycki i nie jest bogiem, tego nam wiedzieć nie wolno, ale dla ciebie stał się księdzem i zmusił zatwardziałego do spowiedzi. To Pan Barycki udzielił ci sakramentu świętego, to on ukoił twój ból. Teraz idź w pokoju.


a co to sakrament?


Na szczęście przypomniałem sobie co to jest sakrament, z dzieciństwa i odpowiem koledze panie barycki:

Ty dziadu sakramencki!


jak sobie przypomnę kto tak mówił, to uzupełnię.
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
Semele
Bloger na KretowiskuDołączył: 09 Lis 2014
Posty: 11086
Przeczytał: 92 tematy


Płeć: Kobieta

PostWysłany: Wto 5:31, 28 Maj 2019    Temat postu:

Moja babcia miedzy innymi :-) :-)

Oznacxa niegodziwy. NIE wiem jaka JEST etymologia...
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
rafal3006
Opiekun Forum KubusiaDołączył: 30 Kwi 2006
Posty: 25842
Przeczytał: 18 tematów

Skąd: z innego Wszechświata
Płeć: Mężczyzna

PostWysłany: Wto 7:34, 28 Maj 2019    Temat postu:

... no i zrobił się wątek "pieprzenie kotka a pomocą młotka", czyli wątek plotkarski o niczym tzn. która z pięknych pań ma krótkie majteczki a która nie ma.
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
krowa
Areszt za spam, do odwołaniaDołączył: 18 Mar 2010
Posty: 14756
Przeczytał: 33 tematy

Skąd: z Łękawy
Płeć: Mężczyzna

PostWysłany: Wto 7:41, 28 Maj 2019    Temat postu:

Semele napisał:
Moja babcia miedzy innymi :-) :-)

Oznacxa niegodziwy. NIE wiem jaka JEST etymologia...


pal sześć etymologie, oni mniej wiedzą od nas.
Moja babka właśnie tak mówiła, chociaż nie mogła do dziadka, bo się dziadka bała jak ognia. Dziadek był komunista i na nic się nie godził. To może ciotka moja tak mówiła, bo z ciotką miałem dobre układy. Zawsze jej lewy cycek wypadał ze stanika i moje oczy go poprawiały. Ciotka była strasznie ognista i mogła ty dziadzie sakramencki powiedzieć byle komu. A lała dzieci po dupie aż miło. Z kolei matka moja jak była jeszcze panną to lała ciotke jak za nią gdzie szła.
Widać z tego owego jakim czartem jestem ja, tym bardziej że dziadek mnie kochał lepiej od własnego syna, którego lał non stop.
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Wyświetl posty z ostatnich:   
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum ŚFiNiA Strona Główna -> Więzienie Wszystkie czasy w strefie CET (Europa)
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3 ... 729, 730, 731 ... 1231, 1232, 1233  Następny
Strona 730 z 1233

 
Skocz do:  
Możesz pisać nowe tematy
Możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach

fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Regulamin