Forum ŚFiNiA Strona Główna ŚFiNiA
ŚFiNiA - Światopoglądowe, Filozoficzne, Naukowe i Artystyczne forum - bez cenzury, regulamin promuje racjonalną i rzeczową dyskusję i ułatwia ucinanie demagogii. Forum założone przez Wuja Zbója.
 
 FAQFAQ   SzukajSzukaj   UżytkownicyUżytkownicy   GrupyGrupy   GalerieGalerie   RejestracjaRejestracja 
 ProfilProfil   Zaloguj się, by sprawdzić wiadomościZaloguj się, by sprawdzić wiadomości   ZalogujZaloguj 

Hasiok im. Krowy...
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4 ... 26, 27, 28  Następny
 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum ŚFiNiA Strona Główna -> Kretowisko / Blog: hushek
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
krowa
Areszt za spam, do odwołaniaDołączył: 18 Mar 2010
Posty: 16705
Przeczytał: 0 tematów


Płeć: Mężczyzna

PostWysłany: Pią 22:04, 24 Paź 2014    Temat postu:

Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591
USTAWA
z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości1)
Rozdział 1
Przepisy ogólne
Art. 1.
Ustawa określa zasady rachunkowości, tryb badania sprawozdań finansowych przez biegłych rewidentów oraz zasady wykonywania działalności w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.
Art. 2.
1. Przepisy ustawy o rachunkowości, zwanej dalej „ustawą”, stosuje się, z zastrze-żeniem ust. 3, do mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na teryto-rium Rzeczypospolitej Polskiej:
1) spółek handlowych (osobowych i kapitałowych, w tym również w organiza-cji) oraz spółek cywilnych, z zastrzeżeniem pkt 2, a także innych osób prawnych, z wyjątkiem Skarbu Państwa i Narodowego Banku Polskiego;
2) osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 1 200 000 euro;
3) jednostek organizacyjnych działających na podstawie Prawa bankowego, przepisów o obrocie papierami wartościowymi, przepisów o funduszach in-westycyjnych, przepisów o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej,
1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspól-not Europejskich:
1) dyrektywy 2001/65/WE z dnia 27 września 2001 r. zmieniającej dyrektywy 78/660/EWG, 83/349/EWG oraz 86/635/EWG w zakresie zasad oceny rocznych i skonsolidowanych sprawo-zdań finansowych niektórych rodzajów spółek a także banków oraz innych instytucji finanso-wych (Dz. Urz. WE L 283 z 27.10.2001);
2) dyrektywy 2003/38/WE z dnia 13 maja 2003 r. zmieniającej dyrektywę 78/660/EWG w sprawie rocznych sprawozdań finansowych niektórych rodzajów spółek w odniesieniu do kwot wyrażo-nych w euro (Dz. Urz. WE L 120 z 15.05.2003);
3) dyrektywy 2003/51/WE z dnia 18 czerwca 2003 r. zmieniającej dyrektywy 78/660/EWG, 83/349/EWG, 86/635/EWG oraz 91/674/EWG w sprawie rocznych i skonsolidowanych spra-wozdań finansowych niektórych rodzajów spółek, banków i innych instytucji finansowych oraz zakładów ubezpieczeń (Dz. Urz. WE L 178 z 17.07.2003).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłosze-nia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.
Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.
©Kancelaria Sejmu s. 2/120
2014-09-03
przepisów o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych lub przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, bez względu na wielkość przychodów;
4) gmin, powiatów, województw i ich związków, a także:
a) państwowych, gminnych, powiatowych i wojewódzkich jednostek bu-dżetowych,
b) gminnych, powiatowych i wojewódzkich zakładów budżetowych,
c) (uchylona);
5) jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, z wyjątkiem spółek, o których mowa w pkt 1 i 2;
6) oddziałów i przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych, w rozumie-niu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej;
7) jednostek niewymienionych w pkt 1–6, jeżeli otrzymują one na realizację zadań zleconych dotacje lub subwencje z budżetu państwa, budżetów jedno-stek samorządu terytorialnego lub funduszów celowych – od początku roku obrotowego, w którym dotacje lub subwencje zostały im przyznane.
2. Osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie mogą stosować zasady rachunkowości określone ustawą również od początku następnego roku obrotowego, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obro-towy są niższe niż równowartość w walucie polskiej 1 200 000 euro. W tym przypadku osoby te lub wspólnicy przed rozpoczęciem roku obrotowego są ob-owiązani do zawiadomienia o tym urzędu skarbowego, właściwego w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym.
3. Jednostki sporządzające sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdaw-czości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w for-mie rozporządzeń Komisji Europejskiej, zwanymi dalej „MSR”, stosują przepisy ustawy oraz przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie, w zakresie nieure-gulowanym przez MSR.
4. Kościelne osoby prawne nieprowadzące działalności gospodarczej prowadzą ra-chunkowość zgodnie z przepisami wewnętrznymi tych osób.
Art. 3.
1. Ilekroć w ustawie jest mowa o:
1) jednostce – rozumie się przez to podmioty i osoby określone w art. 2 ust. 1;
2) banku – rozumie się przez to jednostkę działającą na podstawie przepisów Prawa bankowego;
3) zakładzie ubezpieczeń – rozumie się przez to jednostkę prowadzącą działal-ność ubezpieczeniową na podstawie przepisów o działalności ubezpiecze-niowej;
3a) przepisach o obrocie papierami wartościowymi – rozumie się przez to prze-pisy ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym, ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowa-
©Kancelaria Sejmu s. 3/120
2014-09-03
dzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych;
3b) zakładzie reasekuracji – rozumie się przez to jednostkę prowadzącą działal-ność reasekuracyjną na podstawie przepisów o działalności reasekuracyjnej;
4) udziałach lub udziałowcach – rozumie się przez to również odpowiednio ak-cje lub akcjonariuszy;
5) krajowych środkach płatniczych, walutach obcych i dewizach – rozumie się przez to krajowe środki płatnicze, waluty obce i dewizy, o których mowa w przepisach Prawa dewizowego;
5a) członku organu jednostki – rozumie się przez to osobę fizyczną, pełniącą funkcję członka zarządu lub innego organu zarządzającego, członka rady nadzorczej lub innego organu nadzorującego, jak również innego organu administrującego jednostki, powołaną do pełnienia tej funkcji zgodnie z po-stanowieniami umowy spółki, statutu lub innymi obowiązującymi jednostkę przepisami prawa;
6) kierowniku jednostki – rozumie się przez to członka zarządu lub innego or-ganu zarządzającego, a jeżeli organ jest wieloosobowy – członków tego or-ganu, z wyłączeniem pełnomocników ustanowionych przez jednostkę. W przypadku spółki jawnej i spółki cywilnej za kierownika jednostki uważa się – wspólników prowadzących sprawy spółki, w przypadku spółki part-nerskiej – wspólników prowadzących sprawy spółki albo zarząd, a w odnie-sieniu do spółki komandytowej i spółki komandytowo-akcyjnej – komple-mentariuszy prowadzących sprawy spółki. W przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą za kierownika jednostki uważa się tę osobę; przepis ten stosuje się odpowiednio do osób wykonujących wolne zawody. Za kierownika jednostki uważa się również likwidatora, a także syndyka lub zarządcę ustanowionego w postępowaniu upadłościowym;
7) organie zatwierdzającym – rozumie się przez to organ, który zgodnie z ob-owiązującymi jednostkę przepisami prawa, statutem, umową lub na mocy prawa własności jest uprawniony do zatwierdzania sprawozdania finanso-wego jednostki. W przypadku spółki osobowej, z wyjątkiem spółki koman-dytowo-akcyjnej, oraz spółki cywilnej przez organ zatwierdzający rozumie się jej wspólników;
8) okresie sprawozdawczym – rozumie się przez to okres, za który sporządza się sprawozdanie finansowe w trybie przewidzianym ustawą lub inne spra-wozdania sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych;
9) roku obrotowym – rozumie się przez to rok kalendarzowy lub inny okres trwający 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych, stosowany rów-nież do celów podatkowych. Rok obrotowy lub jego zmiany określa statut lub umowa, na podstawie której utworzono jednostkę. Jeżeli jednostka roz-poczęła działalność w drugiej połowie przyjętego roku obrotowego, to moż-na księgi rachunkowe i sprawozdanie finansowe za ten okres połączyć z księgami rachunkowymi i sprawozdaniem finansowym za rok następny. W przypadku zmiany roku obrotowego pierwszy po zmianie rok obrotowy po-winien być dłuższy niż 12 kolejnych miesięcy;
10) dniu bilansowym – rozumie się przez to dzień, na który jednostka sporządza sprawozdanie finansowe;
©Kancelaria Sejmu s. 4/120
2014-09-03
11) przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości – rozumie się przez to wybra-ne i stosowane przez jednostkę rozwiązania dopuszczone ustawą, w tym także określone w MSR, zapewniające wymaganą jakość sprawozdań finan-sowych;
12) aktywach – rozumie się przez to kontrolowane przez jednostkę zasoby ma-jątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści eko-nomicznych;
13) aktywach trwałych – rozumie się przez to aktywa jednostki, które nie są za-liczane do aktywów obrotowych, o których mowa w pkt 18;
14) wartościach niematerialnych i prawnych – rozumie się przez to, z zastrzeże-niem pkt 17, nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywa-nym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki, a w szczególności:
a) autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje,
b) prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użyt-kowych oraz zdobniczych,
c) know-how.
W przypadku wartości niematerialnych i prawnych oddanych do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub leasingu, wartości niemate-rialne i prawne zalicza się do aktywów trwałych jednej ze stron umowy, zgodnie z warunkami określonymi w ust. 4. Do wartości niematerialnych i prawnych zalicza się również nabytą wartość firmy oraz koszty zakończo-nych prac rozwojowych;
15) środkach trwałych – rozumie się przez to, z zastrzeżeniem pkt 17, rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Zalicza się do nich w szczególności:
a) nieruchomości – w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budowle i budynki, a także będące odrębną własnością lokale, spół-dzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego,
b) maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy,
c) ulepszenia w obcych środkach trwałych,
d) inwentarz żywy.
Środki trwałe oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub leasingu zalicza się do aktywów trwałych jednej ze stron umowy, zgodnie z warunkami określonymi w ust. 4;
16) środkach trwałych w budowie – rozumie się przez to zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego;
17) inwestycjach – rozumie się przez to aktywa posiadane przez jednostkę w ce-lu osiągnięcia z nich korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych aktywów, uzyskania przychodów w formie odsetek, dywidend
©Kancelaria Sejmu s. 5/120
2014-09-03
(udziałów w zyskach) lub innych pożytków, w tym również z transakcji handlowej, a w szczególności aktywa finansowe oraz te nieruchomości i wartości niematerialne i prawne, które nie są użytkowane przez jednostkę, lecz są posiadane przez nią w celu osiągnięcia tych korzyści. W przypadku zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji przez inwestycje rozumie się lokaty;
18) aktywach obrotowych – rozumie się przez to tę część aktywów jednostki, które w przypadku:
a) aktywów rzeczowych, o których mowa w pkt 19 – są przeznaczone do zbycia lub zużycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego lub w cią-gu normalnego cyklu operacyjnego właściwego dla danej działalności, jeżeli trwa on dłużej niż 12 miesięcy,
b) aktywów finansowych, o których mowa w pkt 24 – są płatne i wyma-galne lub przeznaczone do zbycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilanso-wego lub od daty ich założenia, wystawienia lub nabycia, albo stanowią aktywa pieniężne,
c) należności krótkoterminowych – obejmują ogół należności z tytułu do-staw i usług oraz całość lub część należności z innych tytułów niezali-czonych do aktywów finansowych, a które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego,
d) rozliczeń międzyokresowych – trwają nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia bilansowego;
19) rzeczowych aktywach obrotowych – rozumie się przez to materiały nabyte w celu zużycia na własne potrzeby, wytworzone lub przetworzone przez jed-nostkę produkty gotowe (wyroby i usługi) zdatne do sprzedaży lub w toku produkcji, półprodukty oraz towary nabyte w celu odprzedaży w stanie nie-przetworzonym;
20) zobowiązaniach – rozumie się przez to wynikający z przeszłych zdarzeń ob-owiązek wykonania świadczeń o wiarygodnie określonej wartości, które spowodują wykorzystanie już posiadanych lub przyszłych aktywów jed-nostki;
21) rezerwach – rozumie się przez to zobowiązania, których termin wymagalno-ści lub kwota nie są pewne;
22) zobowiązaniach krótkoterminowych – rozumie się przez to ogół zobowiązań z tytułu dostaw i usług, a także całość lub tę część pozostałych zobowiązań, które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego;
23) instrumentach finansowych – rozumie się przez to kontrakt, który powoduje powstanie aktywów finansowych u jednej ze stron i zobowiązania finanso-wego albo instrumentu kapitałowego u drugiej ze stron pod warunkiem, że z kontraktu zawartego między dwiema lub więcej stronami jednoznacznie wynikają skutki gospodarcze, bez względu na to, czy wykonanie praw lub zobowiązań wynikających z kontraktu ma charakter bezwarunkowy albo warunkowy. Do instrumentów finansowych nie zalicza się w szczególności:
a) rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego,
b) umów o gwarancje finansowe, które ustalają wykonanie obowiązków z tytułu udzielonej gwarancji, w formie zapłacenia kwot odpowiadających
©Kancelaria Sejmu s. 6/120
2014-09-03
stratom poniesionym przez beneficjenta na skutek niespłacenia wierzy-telności przez dłużnika w wymaganym terminie,
c) umów o przeniesienie praw z papierów wartościowych w okresie po-między terminem zawarcia i rozliczenia transakcji, gdy wykonanie tych umów wymaga wydania papierów wartościowych w określonym termi-nie, również wtedy, gdy przeniesienie tych praw następuje w formie za-pisu na rachunku papierów wartościowych, prowadzonym przez pod-miot upoważniony na podstawie odrębnych przepisów,
d) aktywów i zobowiązań z tytułu programów, z których wynikają udziały pracowników oraz innych osób związanych z jednostką w jej kapitałach lub w kapitałach innej jednostki z grupy kapitałowej, do której należy jednostka,
e) umów połączenia spółek, z których wynikają obowiązki określone w dupie
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
krowa
Areszt za spam, do odwołaniaDołączył: 18 Mar 2010
Posty: 16705
Przeczytał: 0 tematów


Płeć: Mężczyzna

PostWysłany: Pią 22:05, 24 Paź 2014    Temat postu:

ja jestem niezniszczalny
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
krowa
Areszt za spam, do odwołaniaDołączył: 18 Mar 2010
Posty: 16705
Przeczytał: 0 tematów


Płeć: Mężczyzna

PostWysłany: Pią 21:49, 24 Paź 2014
PRZENIESIONY
Pią 22:09, 24 Paź 2014    Temat postu:

Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591
USTAWA
z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości1)
Rozdział 1
Przepisy ogólne
Art. 1.
Ustawa określa zasady rachunkowości, tryb badania sprawozdań finansowych przez biegłych rewidentów oraz zasady wykonywania działalności w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.
Art. 2.
1. Przepisy ustawy o rachunkowości, zwanej dalej „ustawą”, stosuje się, z zastrze-żeniem ust. 3, do mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na teryto-rium Rzeczypospolitej Polskiej:
1) spółek handlowych (osobowych i kapitałowych, w tym również w organiza-cji) oraz spółek cywilnych, z zastrzeżeniem pkt 2, a także innych osób prawnych, z wyjątkiem Skarbu Państwa i Narodowego Banku Polskiego;
2) osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 1 200 000 euro;
3) jednostek organizacyjnych działających na podstawie Prawa bankowego, przepisów o obrocie papierami wartościowymi, przepisów o funduszach in-westycyjnych, przepisów o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej,
1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspól-not Europejskich:
1) dyrektywy 2001/65/WE z dnia 27 września 2001 r. zmieniającej dyrektywy 78/660/EWG, 83/349/EWG oraz 86/635/EWG w zakresie zasad oceny rocznych i skonsolidowanych sprawo-zdań finansowych niektórych rodzajów spółek a także banków oraz innych instytucji finanso-wych (Dz. Urz. WE L 283 z 27.10.2001);
2) dyrektywy 2003/38/WE z dnia 13 maja 2003 r. zmieniającej dyrektywę 78/660/EWG w sprawie rocznych sprawozdań finansowych niektórych rodzajów spółek w odniesieniu do kwot wyrażo-nych w euro (Dz. Urz. WE L 120 z 15.05.2003);
3) dyrektywy 2003/51/WE z dnia 18 czerwca 2003 r. zmieniającej dyrektywy 78/660/EWG, 83/349/EWG, 86/635/EWG oraz 91/674/EWG w sprawie rocznych i skonsolidowanych spra-wozdań finansowych niektórych rodzajów spółek, banków i innych instytucji finansowych oraz zakładów ubezpieczeń (Dz. Urz. WE L 178 z 17.07.2003).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłosze-nia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.
Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.
©Kancelaria Sejmu s. 2/120
2014-09-03
przepisów o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych lub przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, bez względu na wielkość przychodów;
4) gmin, powiatów, województw i ich związków, a także:
a) państwowych, gminnych, powiatowych i wojewódzkich jednostek bu-dżetowych,
b) gminnych, powiatowych i wojewódzkich zakładów budżetowych,
c) (uchylona);
5) jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, z wyjątkiem spółek, o których mowa w pkt 1 i 2;
6) oddziałów i przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych, w rozumie-niu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej;
7) jednostek niewymienionych w pkt 1–6, jeżeli otrzymują one na realizację zadań zleconych dotacje lub subwencje z budżetu państwa, budżetów jedno-stek samorządu terytorialnego lub funduszów celowych – od początku roku obrotowego, w którym dotacje lub subwencje zostały im przyznane.
2. Osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie mogą stosować zasady rachunkowości określone ustawą również od początku następnego roku obrotowego, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obro-towy są niższe niż równowartość w walucie polskiej 1 200 000 euro. W tym przypadku osoby te lub wspólnicy przed rozpoczęciem roku obrotowego są ob-owiązani do zawiadomienia o tym urzędu skarbowego, właściwego w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym.
3. Jednostki sporządzające sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdaw-czości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w for-mie rozporządzeń Komisji Europejskiej, zwanymi dalej „MSR”, stosują przepisy ustawy oraz przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie, w zakresie nieure-gulowanym przez MSR.
4. Kościelne osoby prawne nieprowadzące działalności gospodarczej prowadzą ra-chunkowość zgodnie z przepisami wewnętrznymi tych osób.
Art. 3.
1. Ilekroć w ustawie jest mowa o:
1) jednostce – rozumie się przez to podmioty i osoby określone w art. 2 ust. 1;
2) banku – rozumie się przez to jednostkę działającą na podstawie przepisów Prawa bankowego;
3) zakładzie ubezpieczeń – rozumie się przez to jednostkę prowadzącą działal-ność ubezpieczeniową na podstawie przepisów o działalności ubezpiecze-niowej;
3a) przepisach o obrocie papierami wartościowymi – rozumie się przez to prze-pisy ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym, ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowa-
©Kancelaria Sejmu s. 3/120
2014-09-03
dzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych;
3b) zakładzie reasekuracji – rozumie się przez to jednostkę prowadzącą działal-ność reasekuracyjną na podstawie przepisów o działalności reasekuracyjnej;
4) udziałach lub udziałowcach – rozumie się przez to również odpowiednio ak-cje lub akcjonariuszy;
5) krajowych środkach płatniczych, walutach obcych i dewizach – rozumie się przez to krajowe środki płatnicze, waluty obce i dewizy, o których mowa w przepisach Prawa dewizowego;
5a) członku organu jednostki – rozumie się przez to osobę fizyczną, pełniącą funkcję członka zarządu lub innego organu zarządzającego, członka rady nadzorczej lub innego organu nadzorującego, jak również innego organu administrującego jednostki, powołaną do pełnienia tej funkcji zgodnie z po-stanowieniami umowy spółki, statutu lub innymi obowiązującymi jednostkę przepisami prawa;
6) kierowniku jednostki – rozumie się przez to członka zarządu lub innego or-ganu zarządzającego, a jeżeli organ jest wieloosobowy – członków tego or-ganu, z wyłączeniem pełnomocników ustanowionych przez jednostkę. W przypadku spółki jawnej i spółki cywilnej za kierownika jednostki uważa się – wspólników prowadzących sprawy spółki, w przypadku spółki part-nerskiej – wspólników prowadzących sprawy spółki albo zarząd, a w odnie-sieniu do spółki komandytowej i spółki komandytowo-akcyjnej – komple-mentariuszy prowadzących sprawy spółki. W przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą za kierownika jednostki uważa się tę osobę; przepis ten stosuje się odpowiednio do osób wykonujących wolne zawody. Za kierownika jednostki uważa się również likwidatora, a także syndyka lub zarządcę ustanowionego w postępowaniu upadłościowym;
7) organie zatwierdzającym – rozumie się przez to organ, który zgodnie z ob-owiązującymi jednostkę przepisami prawa, statutem, umową lub na mocy prawa własności jest uprawniony do zatwierdzania sprawozdania finanso-wego jednostki. W przypadku spółki osobowej, z wyjątkiem spółki koman-dytowo-akcyjnej, oraz spółki cywilnej przez organ zatwierdzający rozumie się jej wspólników;
8) okresie sprawozdawczym – rozumie się przez to okres, za który sporządza się sprawozdanie finansowe w trybie przewidzianym ustawą lub inne spra-wozdania sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych;
9) roku obrotowym – rozumie się przez to rok kalendarzowy lub inny okres trwający 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych, stosowany rów-nież do celów podatkowych. Rok obrotowy lub jego zmiany określa statut lub umowa, na podstawie której utworzono jednostkę. Jeżeli jednostka roz-poczęła działalność w drugiej połowie przyjętego roku obrotowego, to moż-na księgi rachunkowe i sprawozdanie finansowe za ten okres połączyć z księgami rachunkowymi i sprawozdaniem finansowym za rok następny. W przypadku zmiany roku obrotowego pierwszy po zmianie rok obrotowy po-winien być dłuższy niż 12 kolejnych miesięcy;
10) dniu bilansowym – rozumie się przez to dzień, na który jednostka sporządza sprawozdanie finansowe;
©Kancelaria Sejmu s. 4/120
2014-09-03
11) przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości – rozumie się przez to wybra-ne i stosowane przez jednostkę rozwiązania dopuszczone ustawą, w tym także określone w MSR, zapewniające wymaganą jakość sprawozdań finan-sowych;
12) aktywach – rozumie się przez to kontrolowane przez jednostkę zasoby ma-jątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści eko-nomicznych;
13) aktywach trwałych – rozumie się przez to aktywa jednostki, które nie są za-liczane do aktywów obrotowych, o których mowa w pkt 18;
14) wartościach niematerialnych i prawnych – rozumie się przez to, z zastrzeże-niem pkt 17, nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywa-nym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki, a w szczególności:
a) autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje,
b) prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użyt-kowych oraz zdobniczych,
c) know-how.
W przypadku wartości niematerialnych i prawnych oddanych do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub leasingu, wartości niemate-rialne i prawne zalicza się do aktywów trwałych jednej ze stron umowy, zgodnie z warunkami określonymi w ust. 4. Do wartości niematerialnych i prawnych zalicza się również nabytą wartość firmy oraz koszty zakończo-nych prac rozwojowych;
15) środkach trwałych – rozumie się przez to, z zastrzeżeniem pkt 17, rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Zalicza się do nich w szczególności:
a) nieruchomości – w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budowle i budynki, a także będące odrębną własnością lokale, spół-dzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego,
b) maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy,
c) ulepszenia w obcych środkach trwałych,
d) inwentarz żywy.
Środki trwałe oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub leasingu zalicza się do aktywów trwałych jednej ze stron umowy, zgodnie z warunkami określonymi w ust. 4;
16) środkach trwałych w budowie – rozumie się przez to zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego;
17) inwestycjach – rozumie się przez to aktywa posiadane przez jednostkę w ce-lu osiągnięcia z nich korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych aktywów, uzyskania przychodów w formie odsetek, dywidend
©Kancelaria Sejmu s. 5/120
2014-09-03
(udziałów w zyskach) lub innych pożytków, w tym również z transakcji handlowej, a w szczególności aktywa finansowe oraz te nieruchomości i wartości niematerialne i prawne, które nie są użytkowane przez jednostkę, lecz są posiadane przez nią w celu osiągnięcia tych korzyści. W przypadku zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji przez inwestycje rozumie się lokaty;
18) aktywach obrotowych – rozumie się przez to tę część aktywów jednostki, które w przypadku:
a) aktywów rzeczowych, o których mowa w pkt 19 – są przeznaczone do zbycia lub zużycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego lub w cią-gu normalnego cyklu operacyjnego właściwego dla danej działalności, jeżeli trwa on dłużej niż 12 miesięcy,
b) aktywów finansowych, o których mowa w pkt 24 – są płatne i wyma-galne lub przeznaczone do zbycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilanso-wego lub od daty ich założenia, wystawienia lub nabycia, albo stanowią aktywa pieniężne,
c) należności krótkoterminowych – obejmują ogół należności z tytułu do-staw i usług oraz całość lub część należności z innych tytułów niezali-czonych do aktywów finansowych, a które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego,
d) rozliczeń międzyokresowych – trwają nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia bilansowego;
19) rzeczowych aktywach obrotowych – rozumie się przez to materiały nabyte w celu zużycia na własne potrzeby, wytworzone lub przetworzone przez jed-nostkę produkty gotowe (wyroby i usługi) zdatne do sprzedaży lub w toku produkcji, półprodukty oraz towary nabyte w celu odprzedaży w stanie nie-przetworzonym;
20) zobowiązaniach – rozumie się przez to wynikający z przeszłych zdarzeń ob-owiązek wykonania świadczeń o wiarygodnie określonej wartości, które spowodują wykorzystanie już posiadanych lub przyszłych aktywów jed-nostki;
21) rezerwach – rozumie się przez to zobowiązania, których termin wymagalno-ści lub kwota nie są pewne;
22) zobowiązaniach krótkoterminowych – rozumie się przez to ogół zobowiązań z tytułu dostaw i usług, a także całość lub tę część pozostałych zobowiązań, które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego;
23) instrumentach finansowych – rozumie się przez to kontrakt, który powoduje powstanie aktywów finansowych u jednej ze stron i zobowiązania finanso-wego albo instrumentu kapitałowego u drugiej ze stron pod warunkiem, że z kontraktu zawartego między dwiema lub więcej stronami jednoznacznie wynikają skutki gospodarcze, bez względu na to, czy wykonanie praw lub zobowiązań wynikających z kontraktu ma charakter bezwarunkowy albo warunkowy. Do instrumentów finansowych nie zalicza się w szczególności:
a) rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego,
b) umów o gwarancje finansowe, które ustalają wykonanie obowiązków z tytułu udzielonej gwarancji, w formie zapłacenia kwot odpowiadających
©Kancelaria Sejmu s. 6/120
2014-09-03
stratom poniesionym przez beneficjenta na skutek niespłacenia wierzy-telności przez dłużnika w wymaganym terminie,
c) umów o przeniesienie praw z papierów wartościowych w okresie po-między terminem zawarcia i rozliczenia transakcji, gdy wykonanie tych umów wymaga wydania papierów wartościowych w określonym termi-nie, również wtedy, gdy przeniesienie tych praw następuje w formie za-pisu na rachunku papierów wartościowych, prowadzonym przez pod-miot upoważniony na podstawie odrębnych przepisów,
d) aktywów i zobowiązań z tytułu programów, z których wynikają udziały pracowników oraz innych osób związanych z jednostką w jej kapitałach lub w kapitałach innej jednostki z grupy kapitałowej, do której należy jednostka,
e) umów połączenia spółek, z których wynikają obowiązki określone w
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
krowa
Areszt za spam, do odwołaniaDołączył: 18 Mar 2010
Posty: 16705
Przeczytał: 0 tematów


Płeć: Mężczyzna

PostWysłany: Pią 21:56, 24 Paź 2014
PRZENIESIONY
Pią 22:13, 24 Paź 2014    Temat postu:

[quote="dziadek"]LUDZIE (WYKRZYKNIK)
JEST PARĘ RZECZY KTÓRE MUSIMY SOBIE NA KONIEC POWIEDZIĆ

PRZEDE WSZYSTKIM, NIE PISZMY DRUKOWANYMI LITERAMIa teraz do rzeczy:
NIE POWINNIŚMY TAK DUŻO MÓWIĆ I TAK ROZWLEKLE PISAĆ
na przykład koty nie mówią i nie piszą, a jednak są
i podobnie jest z drzewami - nie mówią i nie piszą
śledzie bałtyckie i dorsze - równieżale jeśli już mówimy, piszemy, to nie róbmy tego bez roboty


wielu ludzi mówi i pisze o miłości, o kochaniu
a przecież chodzi o to aby zmysłowo kochać i co najwyżej dać glos w momencie końcowym owego kochania

pamiętam, ze cztery lata do tyłu miałem przyjemność obcować cieleśnie z jedną Anią w lesie
i właśnie niepotrzebnie zupełnie mówiłem do niej, a to że łóżka nie ma, a bym się położył jak to mówią komfortowo

i to było niepotrzebne gadanie działające na rozpraszanie uwagi


a teraz z grubej rury:
POJĘCIE - cóż to takiego?

Gadatliwi ludzie, a takich jest na przykład na tym forum multum, potrafią o POJĘCIU mnożyć zdania....
ale żaden skurwysyn fizycznie pojąć nie chce!

p o w t a r z a m >>> ŻADEN SKURWYSYN FIZYCZNIE POJĄĆ NIE CHCE (wykrzyknik)

a przecież POJĘCIE oznacza POJMANIE, dosłownie POJMANIE JEŃCA
tak jak ja pojąłem tamtą Anię w lesie
bez definiowania proszę ja kolegów i koleżanki

1. Ania pojęła młodą brzózkę
2. Ja pojąłem Anię
3. Las pojął nas


LAS POJĄŁ NAS !!!


LAS !!!!!!

636 arów lasu!!![/quote]Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591
USTAWA
z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości1)
Rozdział 1
Przepisy ogólne
Art. 1.
Ustawa określa zasady rachunkowości, tryb badania sprawozdań finansowych przez biegłych rewidentów oraz zasady wykonywania działalności w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.
Art. 2.
1. Przepisy ustawy o rachunkowości, zwanej dalej „ustawą”, stosuje się, z zastrze-żeniem ust. 3, do mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na teryto-rium Rzeczypospolitej Polskiej:
1) spółek handlowych (osobowych i kapitałowych, w tym również w organiza-cji) oraz spółek cywilnych, z zastrzeżeniem pkt 2, a także innych osób prawnych, z wyjątkiem Skarbu Państwa i Narodowego Banku Polskiego;
2) osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 1 200 000 euro;
3) jednostek organizacyjnych działających na podstawie Prawa bankowego, przepisów o obrocie papierami wartościowymi, przepisów o funduszach in-westycyjnych, przepisów o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej,
1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspól-not Europejskich:
1) dyrektywy 2001/65/WE z dnia 27 września 2001 r. zmieniającej dyrektywy 78/660/EWG, 83/349/EWG oraz 86/635/EWG w zakresie zasad oceny rocznych i skonsolidowanych sprawo-zdań finansowych niektórych rodzajów spółek a także banków oraz innych instytucji finanso-wych (Dz. Urz. WE L 283 z 27.10.2001);
2) dyrektywy 2003/38/WE z dnia 13 maja 2003 r. zmieniającej dyrektywę 78/660/EWG w sprawie rocznych sprawozdań finansowych niektórych rodzajów spółek w odniesieniu do kwot wyrażo-nych w euro (Dz. Urz. WE L 120 z 15.05.2003);
3) dyrektywy 2003/51/WE z dnia 18 czerwca 2003 r. zmieniającej dyrektywy 78/660/EWG, 83/349/EWG, 86/635/EWG oraz 91/674/EWG w sprawie rocznych i skonsolidowanych spra-wozdań finansowych niektórych rodzajów spółek, banków i innych instytucji finansowych oraz zakładów ubezpieczeń (Dz. Urz. WE L 178 z 17.07.2003).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłosze-nia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.
Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.
©Kancelaria Sejmu s. 2/120
2014-09-03
przepisów o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych lub przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, bez względu na wielkość przychodów;
4) gmin, powiatów, województw i ich związków, a także:
a) państwowych, gminnych, powiatowych i wojewódzkich jednostek bu-dżetowych,
b) gminnych, powiatowych i wojewódzkich zakładów budżetowych,
c) (uchylona);
5) jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, z wyjątkiem spółek, o których mowa w pkt 1 i 2;
6) oddziałów i przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych, w rozumie-niu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej;
7) jednostek niewymienionych w pkt 1–6, jeżeli otrzymują one na realizację zadań zleconych dotacje lub subwencje z budżetu państwa, budżetów jedno-stek samorządu terytorialnego lub funduszów celowych – od początku roku obrotowego, w którym dotacje lub subwencje zostały im przyznane.
2. Osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie mogą stosować zasady rachunkowości określone ustawą również od początku następnego roku obrotowego, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obro-towy są niższe niż równowartość w walucie polskiej 1 200 000 euro. W tym przypadku osoby te lub wspólnicy przed rozpoczęciem roku obrotowego są ob-owiązani do zawiadomienia o tym urzędu skarbowego, właściwego w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym.
3. Jednostki sporządzające sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdaw-czości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w for-mie rozporządzeń Komisji Europejskiej, zwanymi dalej „MSR”, stosują przepisy ustawy oraz przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie, w zakresie nieure-gulowanym przez MSR.
4. Kościelne osoby prawne nieprowadzące działalności gospodarczej prowadzą ra-chunkowość zgodnie z przepisami wewnętrznymi tych osób.
Art. 3.
1. Ilekroć w ustawie jest mowa o:
1) jednostce – rozumie się przez to podmioty i osoby określone w art. 2 ust. 1;
2) banku – rozumie się przez to jednostkę działającą na podstawie przepisów Prawa bankowego;
3) zakładzie ubezpieczeń – rozumie się przez to jednostkę prowadzącą działal-ność ubezpieczeniową na podstawie przepisów o działalności ubezpiecze-niowej;
3a) przepisach o obrocie papierami wartościowymi – rozumie się przez to prze-pisy ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym, ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowa-
©Kancelaria Sejmu s. 3/120
2014-09-03
dzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych;
3b) zakładzie reasekuracji – rozumie się przez to jednostkę prowadzącą działal-ność reasekuracyjną na podstawie przepisów o działalności reasekuracyjnej;
4) udziałach lub udziałowcach – rozumie się przez to również odpowiednio ak-cje lub akcjonariuszy;
5) krajowych środkach płatniczych, walutach obcych i dewizach – rozumie się przez to krajowe środki płatnicze, waluty obce i dewizy, o których mowa w przepisach Prawa dewizowego;
5a) członku organu jednostki – rozumie się przez to osobę fizyczną, pełniącą funkcję członka zarządu lub innego organu zarządzającego, członka rady nadzorczej lub innego organu nadzorującego, jak również innego organu administrującego jednostki, powołaną do pełnienia tej funkcji zgodnie z po-stanowieniami umowy spółki, statutu lub innymi obowiązującymi jednostkę przepisami prawa;
6) kierowniku jednostki – rozumie się przez to członka zarządu lub innego or-ganu zarządzającego, a jeżeli organ jest wieloosobowy – członków tego or-ganu, z wyłączeniem pełnomocników ustanowionych przez jednostkę. W przypadku spółki jawnej i spółki cywilnej za kierownika jednostki uważa się – wspólników prowadzących sprawy spółki, w przypadku spółki part-nerskiej – wspólników prowadzących sprawy spółki albo zarząd, a w odnie-sieniu do spółki komandytowej i spółki komandytowo-akcyjnej – komple-mentariuszy prowadzących sprawy spółki. W przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą za kierownika jednostki uważa się tę osobę; przepis ten stosuje się odpowiednio do osób wykonujących wolne zawody. Za kierownika jednostki uważa się również likwidatora, a także syndyka lub zarządcę ustanowionego w postępowaniu upadłościowym;
7) organie zatwierdzającym – rozumie się przez to organ, który zgodnie z ob-owiązującymi jednostkę przepisami prawa, statutem, umową lub na mocy prawa własności jest uprawniony do zatwierdzania sprawozdania finanso-wego jednostki. W przypadku spółki osobowej, z wyjątkiem spółki koman-dytowo-akcyjnej, oraz spółki cywilnej przez organ zatwierdzający rozumie się jej wspólników;
8) okresie sprawozdawczym – rozumie się przez to okres, za który sporządza się sprawozdanie finansowe w trybie przewidzianym ustawą lub inne spra-wozdania sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych;
9) roku obrotowym – rozumie się przez to rok kalendarzowy lub inny okres trwający 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych, stosowany rów-nież do celów podatkowych. Rok obrotowy lub jego zmiany określa statut lub umowa, na podstawie której utworzono jednostkę. Jeżeli jednostka roz-poczęła działalność w drugiej połowie przyjętego roku obrotowego, to moż-na księgi rachunkowe i sprawozdanie finansowe za ten okres połączyć z księgami rachunkowymi i sprawozdaniem finansowym za rok następny. W przypadku zmiany roku obrotowego pierwszy po zmianie rok obrotowy po-winien być dłuższy niż 12 kolejnych miesięcy;
10) dniu bilansowym – rozumie się przez to dzień, na który jednostka sporządza sprawozdanie finansowe;
©Kancelaria Sejmu s. 4/120
2014-09-03
11) przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości – rozumie się przez to wybra-ne i stosowane przez jednostkę rozwiązania dopuszczone ustawą, w tym także określone w MSR, zapewniające wymaganą jakość sprawozdań finan-sowych;
12) aktywach – rozumie się przez to kontrolowane przez jednostkę zasoby ma-jątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści eko-nomicznych;
13) aktywach trwałych – rozumie się przez to aktywa jednostki, które nie są za-liczane do aktywów obrotowych, o których mowa w pkt 18;
14) wartościach niematerialnych i prawnych – rozumie się przez to, z zastrzeże-niem pkt 17, nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywa-nym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki, a w szczególności:
a) autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje,
b) prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użyt-kowych oraz zdobniczych,
c) know-how.
W przypadku wartości niematerialnych i prawnych oddanych do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub leasingu, wartości niemate-rialne i prawne zalicza się do aktywów trwałych jednej ze stron umowy, zgodnie z warunkami określonymi w ust. 4. Do wartości niematerialnych i prawnych zalicza się również nabytą wartość firmy oraz koszty zakończo-nych prac rozwojowych;
15) środkach trwałych – rozumie się przez to, z zastrzeżeniem pkt 17, rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Zalicza się do nich w szczególności:
a) nieruchomości – w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budowle i budynki, a także będące odrębną własnością lokale, spół-dzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego,
b) maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy,
c) ulepszenia w obcych środkach trwałych,
d) inwentarz żywy.
Środki trwałe oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub leasingu zalicza się do aktywów trwałych jednej ze stron umowy, zgodnie z warunkami określonymi w ust. 4;
16) środkach trwałych w budowie – rozumie się przez to zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego;
17) inwestycjach – rozumie się przez to aktywa posiadane przez jednostkę w ce-lu osiągnięcia z nich korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych aktywów, uzyskania przychodów w formie odsetek, dywidend
©Kancelaria Sejmu s. 5/120
2014-09-03
(udziałów w zyskach) lub innych pożytków, w tym również z transakcji handlowej, a w szczególności aktywa finansowe oraz te nieruchomości i wartości niematerialne i prawne, które nie są użytkowane przez jednostkę, lecz są posiadane przez nią w celu osiągnięcia tych korzyści. W przypadku zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji przez inwestycje rozumie się lokaty;
18) aktywach obrotowych – rozumie się przez to tę część aktywów jednostki, które w przypadku:
a) aktywów rzeczowych, o których mowa w pkt 19 – są przeznaczone do zbycia lub zużycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego lub w cią-gu normalnego cyklu operacyjnego właściwego dla danej działalności, jeżeli trwa on dłużej niż 12 miesięcy,
b) aktywów finansowych, o których mowa w pkt 24 – są płatne i wyma-galne lub przeznaczone do zbycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilanso-wego lub od daty ich założenia, wystawienia lub nabycia, albo stanowią aktywa pieniężne,
c) należności krótkoterminowych – obejmują ogół należności z tytułu do-staw i usług oraz całość lub część należności z innych tytułów niezali-czonych do aktywów finansowych, a które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego,
d) rozliczeń międzyokresowych – trwają nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia bilansowego;
19) rzeczowych aktywach obrotowych – rozumie się przez to materiały nabyte w celu zużycia na własne potrzeby, wytworzone lub przetworzone przez jed-nostkę produkty gotowe (wyroby i usługi) zdatne do sprzedaży lub w toku produkcji, półprodukty oraz towary nabyte w celu odprzedaży w stanie nie-przetworzonym;
20) zobowiązaniach – rozumie się przez to wynikający z przeszłych zdarzeń ob-owiązek wykonania świadczeń o wiarygodnie określonej wartości, które spowodują wykorzystanie już posiadanych lub przyszłych aktywów jed-nostki;
21) rezerwach – rozumie się przez to zobowiązania, których termin wymagalno-ści lub kwota nie są pewne;
22) zobowiązaniach krótkoterminowych – rozumie się przez to ogół zobowiązań z tytułu dostaw i usług, a także całość lub tę część pozostałych zobowiązań, które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego;
23) instrumentach finansowych – rozumie się przez to kontrakt, który powoduje powstanie aktywów finansowych u jednej ze stron i zobowiązania finanso-wego albo instrumentu kapitałowego u drugiej ze stron pod warunkiem, że z kontraktu zawartego między dwiema lub więcej stronami jednoznacznie wynikają skutki gospodarcze, bez względu na to, czy wykonanie praw lub zobowiązań wynikających z kontraktu ma charakter bezwarunkowy albo warunkowy. Do instrumentów finansowych nie zalicza się w szczególności:
a) rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego,
b) umów o gwarancje finansowe, które ustalają wykonanie obowiązków z tytułu udzielonej gwarancji, w formie zapłacenia kwot odpowiadających
©Kancelaria Sejmu s. 6/120
2014-09-03
stratom poniesionym przez beneficjenta na skutek niespłacenia wierzy-telności przez dłużnika w wymaganym terminie,
c) umów o przeniesienie praw z papierów wartościowych w okresie po-między terminem zawarcia i rozliczenia transakcji, gdy wykonanie tych umów wymaga wydania papierów wartościowych w określonym termi-nie, również wtedy, gdy przeniesienie tych praw następuje w formie za-pisu na rachunku papierów wartościowych, prowadzonym przez pod-miot upoważniony na podstawie odrębnych przepisów,
d) aktywów i zobowiązań z tytułu programów, z których wynikają udziały pracowników oraz innych osób związanych z jednostką w jej kapitałach lub w kapitałach innej jednostki z grupy kapitałowej, do której należy jednostka,
e) umów połączenia spółek, z których wynikają obowiązki określone w
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
GośćPostWysłany: Pią 21:54, 24 Paź 2014
PRZENIESIONY
Pią 22:17, 24 Paź 2014    Temat postu:

AGAFIA napisał:
betonja napisał:

co by nie mówić drętwo - co nie Agafia


Jak Ci drętwo to se rozmasuj. :mrgreen:


Przychodzi rycerz do giermka z całą gębą zakrwawioną. Giermek pyta:
- Panie! To od miecza?
- Nie, od pochwy..

Rżę jak ten debil.Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591
USTAWA
z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości1)
Rozdział 1
Przepisy ogólne
Art. 1.
Ustawa określa zasady rachunkowości, tryb badania sprawozdań finansowych przez biegłych rewidentów oraz zasady wykonywania działalności w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.
Art. 2.
1. Przepisy ustawy o rachunkowości, zwanej dalej „ustawą”, stosuje się, z zastrze-żeniem ust. 3, do mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na teryto-rium Rzeczypospolitej Polskiej:
1) spółek handlowych (osobowych i kapitałowych, w tym również w organiza-cji) oraz spółek cywilnych, z zastrzeżeniem pkt 2, a także innych osób prawnych, z wyjątkiem Skarbu Państwa i Narodowego Banku Polskiego;
2) osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 1 200 000 euro;
3) jednostek organizacyjnych działających na podstawie Prawa bankowego, przepisów o obrocie papierami wartościowymi, przepisów o funduszach in-westycyjnych, przepisów o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej,
1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspól-not Europejskich:
1) dyrektywy 2001/65/WE z dnia 27 września 2001 r. zmieniającej dyrektywy 78/660/EWG, 83/349/EWG oraz 86/635/EWG w zakresie zasad oceny rocznych i skonsolidowanych sprawo-zdań finansowych niektórych rodzajów spółek a także banków oraz innych instytucji finanso-wych (Dz. Urz. WE L 283 z 27.10.2001);
2) dyrektywy 2003/38/WE z dnia 13 maja 2003 r. zmieniającej dyrektywę 78/660/EWG w sprawie rocznych sprawozdań finansowych niektórych rodzajów spółek w odniesieniu do kwot wyrażo-nych w euro (Dz. Urz. WE L 120 z 15.05.2003);
3) dyrektywy 2003/51/WE z dnia 18 czerwca 2003 r. zmieniającej dyrektywy 78/660/EWG, 83/349/EWG, 86/635/EWG oraz 91/674/EWG w sprawie rocznych i skonsolidowanych spra-wozdań finansowych niektórych rodzajów spółek, banków i innych instytucji finansowych oraz zakładów ubezpieczeń (Dz. Urz. WE L 178 z 17.07.2003).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłosze-nia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.
Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.
©Kancelaria Sejmu s. 2/120
2014-09-03
przepisów o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych lub przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, bez względu na wielkość przychodów;
4) gmin, powiatów, województw i ich związków, a także:
a) państwowych, gminnych, powiatowych i wojewódzkich jednostek bu-dżetowych,
b) gminnych, powiatowych i wojewódzkich zakładów budżetowych,
c) (uchylona);
5) jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, z wyjątkiem spółek, o których mowa w pkt 1 i 2;
6) oddziałów i przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych, w rozumie-niu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej;
7) jednostek niewymienionych w pkt 1–6, jeżeli otrzymują one na realizację zadań zleconych dotacje lub subwencje z budżetu państwa, budżetów jedno-stek samorządu terytorialnego lub funduszów celowych – od początku roku obrotowego, w którym dotacje lub subwencje zostały im przyznane.
2. Osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie mogą stosować zasady rachunkowości określone ustawą również od początku następnego roku obrotowego, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obro-towy są niższe niż równowartość w walucie polskiej 1 200 000 euro. W tym przypadku osoby te lub wspólnicy przed rozpoczęciem roku obrotowego są ob-owiązani do zawiadomienia o tym urzędu skarbowego, właściwego w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym.
3. Jednostki sporządzające sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdaw-czości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w for-mie rozporządzeń Komisji Europejskiej, zwanymi dalej „MSR”, stosują przepisy ustawy oraz przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie, w zakresie nieure-gulowanym przez MSR.
4. Kościelne osoby prawne nieprowadzące działalności gospodarczej prowadzą ra-chunkowość zgodnie z przepisami wewnętrznymi tych osób.
Art. 3.
1. Ilekroć w ustawie jest mowa o:
1) jednostce – rozumie się przez to podmioty i osoby określone w art. 2 ust. 1;
2) banku – rozumie się przez to jednostkę działającą na podstawie przepisów Prawa bankowego;
3) zakładzie ubezpieczeń – rozumie się przez to jednostkę prowadzącą działal-ność ubezpieczeniową na podstawie przepisów o działalności ubezpiecze-niowej;
3a) przepisach o obrocie papierami wartościowymi – rozumie się przez to prze-pisy ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym, ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowa-
©Kancelaria Sejmu s. 3/120
2014-09-03
dzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych;
3b) zakładzie reasekuracji – rozumie się przez to jednostkę prowadzącą działal-ność reasekuracyjną na podstawie przepisów o działalności reasekuracyjnej;
4) udziałach lub udziałowcach – rozumie się przez to również odpowiednio ak-cje lub akcjonariuszy;
5) krajowych środkach płatniczych, walutach obcych i dewizach – rozumie się przez to krajowe środki płatnicze, waluty obce i dewizy, o których mowa w przepisach Prawa dewizowego;
5a) członku organu jednostki – rozumie się przez to osobę fizyczną, pełniącą funkcję członka zarządu lub innego organu zarządzającego, członka rady nadzorczej lub innego organu nadzorującego, jak również innego organu administrującego jednostki, powołaną do pełnienia tej funkcji zgodnie z po-stanowieniami umowy spółki, statutu lub innymi obowiązującymi jednostkę przepisami prawa;
6) kierowniku jednostki – rozumie się przez to członka zarządu lub innego or-ganu zarządzającego, a jeżeli organ jest wieloosobowy – członków tego or-ganu, z wyłączeniem pełnomocników ustanowionych przez jednostkę. W przypadku spółki jawnej i spółki cywilnej za kierownika jednostki uważa się – wspólników prowadzących sprawy spółki, w przypadku spółki part-nerskiej – wspólników prowadzących sprawy spółki albo zarząd, a w odnie-sieniu do spółki komandytowej i spółki komandytowo-akcyjnej – komple-mentariuszy prowadzących sprawy spółki. W przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą za kierownika jednostki uważa się tę osobę; przepis ten stosuje się odpowiednio do osób wykonujących wolne zawody. Za kierownika jednostki uważa się również likwidatora, a także syndyka lub zarządcę ustanowionego w postępowaniu upadłościowym;
7) organie zatwierdzającym – rozumie się przez to organ, który zgodnie z ob-owiązującymi jednostkę przepisami prawa, statutem, umową lub na mocy prawa własności jest uprawniony do zatwierdzania sprawozdania finanso-wego jednostki. W przypadku spółki osobowej, z wyjątkiem spółki koman-dytowo-akcyjnej, oraz spółki cywilnej przez organ zatwierdzający rozumie się jej wspólników;
8) okresie sprawozdawczym – rozumie się przez to okres, za który sporządza się sprawozdanie finansowe w trybie przewidzianym ustawą lub inne spra-wozdania sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych;
9) roku obrotowym – rozumie się przez to rok kalendarzowy lub inny okres trwający 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych, stosowany rów-nież do celów podatkowych. Rok obrotowy lub jego zmiany określa statut lub umowa, na podstawie której utworzono jednostkę. Jeżeli jednostka roz-poczęła działalność w drugiej połowie przyjętego roku obrotowego, to moż-na księgi rachunkowe i sprawozdanie finansowe za ten okres połączyć z księgami rachunkowymi i sprawozdaniem finansowym za rok następny. W przypadku zmiany roku obrotowego pierwszy po zmianie rok obrotowy po-winien być dłuższy niż 12 kolejnych miesięcy;
10) dniu bilansowym – rozumie się przez to dzień, na który jednostka sporządza sprawozdanie finansowe;
©Kancelaria Sejmu s. 4/120
2014-09-03
11) przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości – rozumie się przez to wybra-ne i stosowane przez jednostkę rozwiązania dopuszczone ustawą, w tym także określone w MSR, zapewniające wymaganą jakość sprawozdań finan-sowych;
12) aktywach – rozumie się przez to kontrolowane przez jednostkę zasoby ma-jątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści eko-nomicznych;
13) aktywach trwałych – rozumie się przez to aktywa jednostki, które nie są za-liczane do aktywów obrotowych, o których mowa w pkt 18;
14) wartościach niematerialnych i prawnych – rozumie się przez to, z zastrzeże-niem pkt 17, nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywa-nym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki, a w szczególności:
a) autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje,
b) prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użyt-kowych oraz zdobniczych,
c) know-how.
W przypadku wartości niematerialnych i prawnych oddanych do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub leasingu, wartości niemate-rialne i prawne zalicza się do aktywów trwałych jednej ze stron umowy, zgodnie z warunkami określonymi w ust. 4. Do wartości niematerialnych i prawnych zalicza się również nabytą wartość firmy oraz koszty zakończo-nych prac rozwojowych;
15) środkach trwałych – rozumie się przez to, z zastrzeżeniem pkt 17, rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Zalicza się do nich w szczególności:
a) nieruchomości – w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budowle i budynki, a także będące odrębną własnością lokale, spół-dzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego,
b) maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy,
c) ulepszenia w obcych środkach trwałych,
d) inwentarz żywy.
Środki trwałe oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub leasingu zalicza się do aktywów trwałych jednej ze stron umowy, zgodnie z warunkami określonymi w ust. 4;
16) środkach trwałych w budowie – rozumie się przez to zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego;
17) inwestycjach – rozumie się przez to aktywa posiadane przez jednostkę w ce-lu osiągnięcia z nich korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych aktywów, uzyskania przychodów w formie odsetek, dywidend
©Kancelaria Sejmu s. 5/120
2014-09-03
(udziałów w zyskach) lub innych pożytków, w tym również z transakcji handlowej, a w szczególności aktywa finansowe oraz te nieruchomości i wartości niematerialne i prawne, które nie są użytkowane przez jednostkę, lecz są posiadane przez nią w celu osiągnięcia tych korzyści. W przypadku zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji przez inwestycje rozumie się lokaty;
18) aktywach obrotowych – rozumie się przez to tę część aktywów jednostki, które w przypadku:
a) aktywów rzeczowych, o których mowa w pkt 19 – są przeznaczone do zbycia lub zużycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego lub w cią-gu normalnego cyklu operacyjnego właściwego dla danej działalności, jeżeli trwa on dłużej niż 12 miesięcy,
b) aktywów finansowych, o których mowa w pkt 24 – są płatne i wyma-galne lub przeznaczone do zbycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilanso-wego lub od daty ich założenia, wystawienia lub nabycia, albo stanowią aktywa pieniężne,
c) należności krótkoterminowych – obejmują ogół należności z tytułu do-staw i usług oraz całość lub część należności z innych tytułów niezali-czonych do aktywów finansowych, a które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego,
d) rozliczeń międzyokresowych – trwają nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia bilansowego;
19) rzeczowych aktywach obrotowych – rozumie się przez to materiały nabyte w celu zużycia na własne potrzeby, wytworzone lub przetworzone przez jed-nostkę produkty gotowe (wyroby i usługi) zdatne do sprzedaży lub w toku produkcji, półprodukty oraz towary nabyte w celu odprzedaży w stanie nie-przetworzonym;
20) zobowiązaniach – rozumie się przez to wynikający z przeszłych zdarzeń ob-owiązek wykonania świadczeń o wiarygodnie określonej wartości, które spowodują wykorzystanie już posiadanych lub przyszłych aktywów jed-nostki;
21) rezerwach – rozumie się przez to zobowiązania, których termin wymagalno-ści lub kwota nie są pewne;
22) zobowiązaniach krótkoterminowych – rozumie się przez to ogół zobowiązań z tytułu dostaw i usług, a także całość lub tę część pozostałych zobowiązań, które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego;
23) instrumentach finansowych – rozumie się przez to kontrakt, który powoduje powstanie aktywów finansowych u jednej ze stron i zobowiązania finanso-wego albo instrumentu kapitałowego u drugiej ze stron pod warunkiem, że z kontraktu zawartego między dwiema lub więcej stronami jednoznacznie wynikają skutki gospodarcze, bez względu na to, czy wykonanie praw lub zobowiązań wynikających z kontraktu ma charakter bezwarunkowy albo warunkowy. Do instrumentów finansowych nie zalicza się w szczególności:
a) rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego,
b) umów o gwarancje finansowe, które ustalają wykonanie obowiązków z tytułu udzielonej gwarancji, w formie zapłacenia kwot odpowiadających
©Kancelaria Sejmu s. 6/120
2014-09-03
stratom poniesionym przez beneficjenta na skutek niespłacenia wierzy-telności przez dłużnika w wymaganym terminie,
c) umów o przeniesienie praw z papierów wartościowych w okresie po-między terminem zawarcia i rozliczenia transakcji, gdy wykonanie tych umów wymaga wydania papierów wartościowych w określonym termi-nie, również wtedy, gdy przeniesienie tych praw następuje w formie za-pisu na rachunku papierów wartościowych, prowadzonym przez pod-miot upoważniony na podstawie odrębnych przepisów,
d) aktywów i zobowiązań z tytułu programów, z których wynikają udziały pracowników oraz innych osób związanych z jednostką w jej kapitałach lub w kapitałach innej jednostki z grupy kapitałowej, do której należy jednostka,
e) umów połączenia spółek, z których wynikają obowiązki określone w
Powrót do góry
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
krowa
Areszt za spam, do odwołaniaDołączył: 18 Mar 2010
Posty: 16705
Przeczytał: 0 tematów


Płeć: Mężczyzna

PostWysłany: Pią 9:54, 24 Paź 2014
PRZENIESIONY
Pią 22:22, 24 Paź 2014    Temat postu:

NA OBRAZKU WIDAĆ ROZWÓJ TEORII KWANTOWEJ
http://www.youtube.com/watch?v=yD0bfoT-OQc
NA OBRAZKU WIDAĆ ROZWÓJ TEORII KWANTOWEJ
http://www.youtube.com/watch?v=yD0bfoT-OQc
NA OBRAZKU WIDAĆ ROZWÓJ TEORII KWANTOWEJ
http://www.youtube.com/watch?v=yD0bfoT-OQc

przepoczwarzenie...........................................

NA OBRAZKU WIDAĆ przyspieszony ROZWÓJ INTELIGENCJI
http://www.youtube.com/watch?v=yD0bfoT-OQca przecież WOLNOŚĆ oznacza po prostu POWOLNE CHODZENIE bez przyspieszania, bez "POSTĘPU", bez kłusu, bez galopu


czyli na przykład:
"dziewczyny z Topoli chodzą po Woli"
one nie wbiegają na schody do nieba, aby utracić dech, tylko jednostajnie chodzą po Woli
w ruchu JEDNOSTAJNYM

powiedział mi to pewien poeta, chodzący JEDNOSTAJNIE
powiedział mi to będąc zmarłym ojcem przeistoczonym w żywego syna
jego
jego żaden SAMOCHÓD NIE MOŻE POZBAWIĆ ŻYCIA na drodze
NIE ŚWIĘĆ DNIA ŚWIĘTA ZMARŁYCH
NIE UBIERAJ GROBÓW
NIE UBIERAJ GROBÓW NA LITOŚĆ BOSKĄ
NIE MIEJ MIŁOSIERNEGO SERCA bo zginiesz na drodze
ROZBIERZ SIĘ Z CYWILIZOWANEGO POSTĘPU DO NIEBA http://www.youtube.com/watch?v=yD0bfoT-OQc
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
krowa
Areszt za spam, do odwołaniaDołączył: 18 Mar 2010
Posty: 16705
Przeczytał: 0 tematów


Płeć: Mężczyzna

PostWysłany: Wto 6:53, 21 Paź 2014
PRZENIESIONY
Pią 22:24, 24 Paź 2014    Temat postu:

[quote="piotrekilenka"]Jak zwykle, ani wyruchać ani posłuchać, tfu! wiency moje oczy w tym wonntkie nie postanom.[/quote]3.14159265358979323846264338327950288419716939937510582097494459230764062862089986280348253421170679821480865132823066470938446095505822317253594081284811174502841027019385211055596446229489549303819644288109756659334461284756482337867831652712019091456485669234603486104543266482133936072602491412737245870066063155881748815209209628292540917153643678925903600113305305488204665213841469519415116094330572703657595919530921861173819326117931051185480744623799627495673518857527248122793818301194912983367336244065664308602139494639522473719070217986094370277053921717629317675238467481846766940513200056812714526356082778577134275778960917363717872146844090122495343014654958537105079227968925892354201995611212902196086403441815981362977477130996051870721134999999837297804995105973173281609631859502445945534690830264252230825334468503526193118817101000313783875288658753320838142061717766914730359825349042875546873115956286388235378759375195778185778053217122680661300192787661119590921642019893809525720106548586327886593615338182796823030195203530185296899577362259941389124972177528347913151557485724245415069595082953311686172785588907509838175463746493931925506040092770167113900984882401285836160356370766010471018194295559619894676783744944825537977472684710404753464620804668425906949129331367702898915210475216205696602405803815019351125338243003558764024749647326391419927260426992279678235478163600934172164121992458631503028618297455570674983850549458858692699569092721079750930295532116534498720275596023648066549911988183479775356636980742654252786255181841757467289097777279380008164706001614524919217321721477235014144197356854816136115735255213347574184946843852332390739414333454776241686251898356948556209921922218427255025425688767179049460165346680498862723279178608578438382796797668145410095388378636095068006422512520511739298489608412848862694560424196528502221066118630674427862203919494504712371378696095636437191728746776465757396241389086583264599581339047802759009946576407895126946839835259570982582262052248940772671947826848260147699090264013639443745530506820349625245174939965143142980919065925093221696461515709858387410597885959772975498930161753928468138268683868942774155991855925245953959431049972524680845987273644695848653836736222626099124608051243880100031378387528865875332083814206171776691473035982534904287554687311595628638823537875937519577818577805321712268066130019278766111959092164201989380952572010010003137838752886587533208381420617177669147303598253490428755468731159562863882353787593751957781857780532171226806613001927876611195909216420198938095257201001000313783875288658753320838142061717766914730359825349042875546873115956286388235378759375195778185778053217122680661300192787661119590921642019893809525720100100031378387528865875332083814206171776691473035982534904287554687311595628638823537875937519577818577805321712268066130019278766111959092164201989380952572010010003137838752886587533208381420617177669147303598253490428755468731159562863882353787593751957781857780532171226806613001927876611195909216420198938095257201001000313783875288658753320838142061717766914730359825349042875546873115956286388235378759375195778185778053217122680661300192787661119590921642019893809525720100100031378387528865875332083814206171776691473035982534904287554687311595628638823537875937519577818577805321712268066130019278766111959092164201989380952572010010003137838752886587533208381420617177669147303598253490428755468731159562863882353787593751957781857780532171226806613001927876611195909216420198938095257201001000313783875288658753320838142061717766914730359825349042875546873115956286388235378759375195778185778053217122680661300192787661119590921642019893809525720100100031378387528865875332083814206171776691473035982534904287554687311595628638823537875937519577818577805321712268066130019278766111959092164201989380952572010010003137838752886587533208381420617177669147303598253490428755468731159562863882353787593751957781857780532171226806613001927876611195909216420198938095257201001000313783875288658753320838142061717766914730359825349042875546873115956286388235378759375195778185778053217122680661300192787661119590921642019893809525720100100031378387528865875332083814206171776691473035982534904287554687311595628638823537875937519577818577805321712268066130019278766111959092164201989380952572010010003137838752886587533208381420617177669147303598253490428755468731159562863882353787593751957781857780532171226806613001927876611195909216420198938095257201001000313783875288658753320838142061717766914730359825349042875546873115956286388235378759375195778185778053217122680661300192787661119590921642019893809525720100100031378387528865875332083814206171776691473035982534904287554687311595628638823537875937519577818577805321712268066130019278766111959092164201989380952572010010003137838752886587533208381420617177669147303598253490428755468731159562863882353787593751957781857780532171226806613001927876611195909216420198938095257201001000313783875288658753320838142061717766914730359825349042875546873115956286388235378759375195778185778053217122680661300192787661119590921642019893809525720104390451244136549762780797715691435997700129616089441694868555848406353422072225828488648158456028506016842739452267467678895252138522549954666727823986456596116354886230577456498035593634568174324112515076069479451096596094025228879710893145669136867228748940560101503086179286809208747609178249385890097149096759852613655497818931297848216829989487226588048575640142704775551323796414515237462343645428584447952658678210511413547357395231134271661021359695362314429524849371871101457654035902799344037420073105785390621983874478084784896833214457138687519435064302184531910484810053706146806749192781911979399520614196634287544406437451237181921799983910159195618146751426912397489409071864942319615679452080951465502252316038819301420937621378559566389377870830390697920773467221825625996615014215030680384477345492026054146659252014974428507325186660021324340881907104863317346496514539057962685610055081066587969981635747363840525714591028970641401109712062804390397595156771577004203378699360072305587631763594218731251471205329281918261861258673215791984148488291644706095752706957220917567116722910981690915280173506712748583222871835209353965725121083579151369882091444210067510334671103141267111369908658516398315019701651511685171437657618351556508849099898599823873455283316355076479185358932261854896321329330898570642046752590709154814165498594616371802709819943992448895757128289059232332609729971208443357326548938239119325974636673058360414281388303203824903758985243744170291327656180937734440307074692112019130203303801976211011004492932151608424448596376698389522868478312355265821314495768572624334418930396864262434107732269780280731891544110104468232527162010526522721116603966655730925471105578537634668206531098965269186205647693125705863566201855810072936065987648611791045334885034611365768675324944166803962657978771855608455296541266540853061434443185867697514566140680070023787765913440171274947042056223053899456131407112700040785473326993908145466464588079727082668306343285878569830523580893306575740679545716377525420211495576158140025012622859413021647155097925923099079654737612551765675135751782966645477917450112996148903046399471329621073404375189573596145890193897131117904297828564750320319869151402870808599048010941214722131794764772622414254854540332157185306142288137585043063321751829798662237172159160771669254748738986654949450114654062843366393790039769265672146385306736096571209180763832716641627488880078692560290228472104031721186082041900042296617119637792133757511495950156604963186294726547364252308177036751590673502350728354056704038674351362222477158915049530984448933309634087807693259939780541934144737744184263129860809988868741326047215695162396586457302163159819319516735381297416772947867242292465436680098067692823828068996400482435403701416314965897940924323789690706977942236250822168895738379862300159377647165122893578601588161701000313783875288658753320838142061717766914730359825349042875546873115956286388235378759375195778185778053217122680661300192787661119590921642019893809525720100100031378387528865875332083814206171776691473035982534904287554687311595628638823537875937519577818577805321712268066130019278766111959092164201989380952572010557829735233446042815126272037343146531977774160319906655418763979293344195215413418994854447345673831624993419131814809277771038638773431772075456545322077709212019051660962804909263601975988281613323166636528619326686336062735676303544776280350450777235547105859548702790814356240145171806246436267945612753181340783303362542327839449753824372058353114771199260638133467768796959703098339130771098704085913374641442822772634659470474587847787201927715280731767907707157213444730605700733492436931138350493163128404251219256517980694113528013147013047816437885185290901000313783875288658753320838142061717766914730359825349042875546873115956286388235378759375195778185778053217122680661300192787661119590921642019893809525720100100031378387528865875332083814206171776691473035982534904287554687311595628638823537875937519577818577805321712268066130019278766111959092164201989380952572010854520116583934196562134914341956258658655705526904965209858033850722426482939728584783163057777560688876446248246857926039535277348030480290058760758251047470916439613626760449256274204208320856611906254543372131535958450687724602901618766795240616342522577195429162991930645537799140373404328752688896399587947572917464263574552540790914513571113694109119393251910760208252026187985318877058429725916778131496990090192116971737278476847268608490033770242429165130050051683233643503895170298939223345172201381280696501178440874519601212285993716231301711444846409038906449544400619869075485160263275052983491874078668088183385102283345085048608250393021332197155184306354550076682829493041377655279397517546139539846833936383047461199665385815384205685338621867252334028308711232827892125077126294632295639898989358211674562701001000313783875288658753320838142061717766914730359825349042875546873115956286388235378759375195778185778053217122680661300192787661119590921642019893809525720102183564622013496715188190973038119800497340723961036854066431939509701906996395524530054505806855019567302292191393391856803449039820595510022635353619204199474553859381023439554495977837790237421617271117236434354394782218185286240851400666044332588856986705431547069657474585503323233421073015459405165537906866273337995851156257843229882737231989875714159578111963583300594087306812160287649628674460477464915995054973742562690104903778198683593814657412680492564879855614537234786733039046883834363465537949864192705638729317487233208376011230299113679386270894387993620162951541337142489283072201269014754668476535761647737946752004907571555278196536213239264061601363581559074220202031872776052772190055614842555187925303435139844253223415762336106425063904975008656271095359194658975141310348227693062474353632569160781547818115284366795706110861533150445212747392454494542368288606134084148637767009612071512491404302725386076482363414334623518975766452164137679690314950191085759844239198629164219399490723623464684411739403265918404437805133389452574239950829659122850855582157250310712570126683024029295252201187267675622041542051618416348475651699981161410100299607838690929160302884002691041407928862150784245167090870006992821206604183718065355672525325675328612910424877618258297651579598470356222629348600341587229805349896502262917487882027342092222453398562647669149055628425039127577102840279980663658254889264880254566101729670266407655904290994568150652653053718294127033693137851786090407086671149655834343476933857817113864558736781230145876871266034891390956200993936103102916161528813843790990423174733639480457593149314052976347574811935670911013775172100803155902485309066920376719220332290943346768514221447737939375170344366199104033751117354719185504644902636551281622882446257591633303910722538374218214088350865739177150968288747826569959574490661758344137522397096834080053559849175417381883999446974867626551658276584835884531427756879002909517028352971634456212964043523117600665101241200659755851276178583829204197484423608007193045761893234922927965019875187212726750798125547095890455635792122103334669749923563025494780249011419521238281530911407907386025152274299581807247162591668545133312394804947079119153267343028244186041263639548000448002670496248201792896476697583183271314251702969234889627668440323260927524960357996469256504936818360900323809293459588970695365349406034021665443755890045632882250545255640564482465151875471196218443965825337543885690941130315095261793780029741207665147939425902989695946995565761218656196733786236256125216320862869222103274889218654364802296780705765615144632046927906821207388377814233562823608963208068222468012248261177185896381409183903673672220888321513755600372798394004152970028783076670944474560134556417254370906979396122571429894671543578468788614445812314593571984922528471605049221242470141214780573455105008019086996033027634787081081754501193071412233908663938339529425786905076431006383519834389341596131854347546495569781038293097164651438407007073604112373599843452251610507027056235266012764848308407611830130527932054274628654036036745328651057065874882256981579367897669742205750596834408697350201410206723585020072452256326513410559240190274216248439140359989535394590944070469120914093870012645600162374288021092764579310657922955249887275846101264836999892256959688159205600101655256375678566722796619885782794848855834397518744545512965634434803966420557982936804352202770984294232533022501000313783875288658753320838142061717766914730359825349042875546873115956286388235378759375195778185778053217122680661300192787661119590921642019893809525720100100031378387528865875332083814206171776691473035982534904287554687311595628638823537875937519577818577805321712268066130019278766111959092164201989380952572010763418070394769941597915945300697521482933665556615678736400536665641654732170439035213295435291694145990416087532018683793702348886894791510716378529023452924407736594956305100742108714261349745956151384987137570471017879573104229690666702144986374645952808243694457897723300487647652413390759204340196340391147320233807150952220106825634274716460243354400515212669324934196739770415956837535551667302739007497297363549645332888698440611964961627734495182736955882207573551766515898551909866653935494810688732068599075407923424023009259007017319603622547564789406475483466477604114632339056513433068449539790709030234604614709616968868850140834704054607429586991382968246818571031887906528703665083243197440477185567893482308943106828702722809736248093996270607472645539925399442808113736943388729406307926159599546262462970706259484556903471197299640908941805953439325123623550813494900436427852713831591256898929519642728757394691427253436694153236100453730488198551706594121735246258954873016760029886592578662856124966552353382942878542534048308330701653722856355915253478445981831341129001999205981352205117336585640782648494276441137639386692480311836445369858917544264739988228462184490087776977631279572267265556259628254276531830013407092233436577916012809317940171859859993384923549564005709955856113498025249906698423301735035804408116855265311709957089942732870925848789443646005041089226691783525870785951298344172953519537885534573742608590290817651557803905946408735061232261120093731080485485263572282576820341605048466277504500312620080079980492548534694146977516493270950493463938243222718851597405470214828971117779237612257887347718819682546298126868581705074027255026332904497627789442362167411918626943965067151577958675648239939176042601763387045499017614364120469218237076488783419689686118155815873606293860381017121585527266830082383404656475880405138080163363887421637140643549556186896411228214075330265510042410489678352858829024367090488711819090949453314421828766181031007354770549815968077200947469613436092861484941785017180779306810854690009445899527942439813921350558642219648349151263901280383200109773868066287792397180146134324457264009737425700735921003154150893679300816998053652027600727749674584002836240534603726341655425902760183484030681138185510597970566400750942608788573579603732451414678670368809880609716425849759513806930944940151542222194329130217391253835591503100333032511174915696917450271494331515588540392216497229101129035521815762823283182342548326111912800928252561902052630163911477247331485739107775874425387611746578671169414776421441111263583553871361011023267987756410246824032264834641766369806637857681349204530224081972785647198396308781543221166912246415911776732253264335686146186545222681268872684459684424161078540167681420808850280054143613146230821025941737562389942075713627516745731891894562835257044133543758575342698699472547031656613991999682628247270641336222178923903176085428943733935618891651250424404008952719837873864805847268954624388234375178852014395600571048119498842390606136957342315590796703461491434478863604103182350736502778590897578272731305048893989009923913503373250855982655867089242612429473670193907727130706869170926462548423240748550366080136046689511840093668609546325002145852930950000907151058236267293264537382104938724996699339424685516483261134146110680267466373343753407642940266829738652209357016263846485285149036293201991996882851718395366913452224447080459239660281715655156566611135982311225062890585491450971575539002439315351909021071194573002438801766150352708626025378817975194780610137150044899172100222013350131060163915415895780371177927752259787428919179155224171895853616805947412341933984202187456492564434623925319531351033114763949119950728584306583619353693296992898379149419394060857248639688369032655643642166442576079147108699843157337496488352927693282207629472823815374099615455987982598910937171262182830258481123890119682214294576675807186538065064870261338928229949725745303328389638184394477077940228435988341003583854238973542439564755568409522484455413923941000162076936368467764130178196593799715574685419463348937484391297423914336593604100352343777065888677811394986164787471407932638587386247328896456435987746676384794665040741118256583788784548581489629612739984134427260860618724554523606431537101127468097787044640947582803487697589483282412392929605829486191966709189580898332012103184303401284951162035342801441276172858302435598300320420245120728725355811958401491809692533950757784000674655260314461670508276827722235341911026341631571474061238504258459884199076112872580591139356896014316682831763235673254170734208173322304629879928049085140947903688786878949305469557030726190095020764334933591060245450864536289354568629585313153371838682656178622736371697577418302398600659148161640494496501173213138957470620884748023653710311508984279927544268532779743113951435741722197597993596852522857452637962896126915723579866205734083757668738842664059909935050008133754324546359675048442352848747014435454195762584735642161981340734685411176688311865448937769795665172796623267148103386439137518659467300244345005449953997423723287124948347060440634716063258306498297955101095418362350303094530973358344628394763047756450150085075789495489313939448992161255255977014368589435858775263796255970816776438001254365023741278346792610199558522471722017772370041780841942394872540680155603599839054898572354674564239058585021671903139526294455439131663134530893906204678438778505423939052473136201294769187497519101147231528932677253391814660730008902776896311481090220972452075916729700785058071718638105496797310016787085069420709223290807038326345345203802786099055690013413718236837099194951648960075504934126787643674638490206396401976668559233565010003137838752886587533208381420617177669147303598253490428755468731159562863882353787593751957781857780532171226806613001927876611195909216420198938095257201046391383631857456981471962108410809618846054560390384553437291414465134749407848844237721751543342603066988317683310011331086904219390310801437843341513709243530136776310849135161564226984750743032971674696406665315270353254671126675224605511995818319637637076179919192035795820075956053023462677579439363074630569010801149427141009391369138107258137813578940055995001835425118417213605572752210352680373572652792241737360575112788721819084490061780138897107708229310027976659358387589093956881485602632243937265624727760378908144588378550197028437793624078250527048758164703245812908783952324532378960298416692254896497156069811921865849267704039564812781021799132174163058105545988013004845629976511212415363745150056350701278159267142413421033015661653560247338078430286552572227530499988370153487930080626018096238151613669033411113865385109193673938352293458883225508870645075394739520439680790670868064450969865488016828743437861264538158342807530618454859037982179945996811544197425363443996029025100158882721647450068207041937615845471231834600726293395505482395571372568402322682130124767945226448209102356477527230820810635188991526928891084555711266039650343978962782500161101532351605196559042118449499077899920073294769058685778787209829013529566139788848605097860859570177312981553149516814671769597609942100361835591387778176984587581044662839988060061622984861693533738657877359833616133841338536842119789389001852956919678045544828584837011709672125353387586215823101331038776682721157269495181795897546939926421979155233857662316762754757035469941489290413018638611943919628388705436777432242768091323654494853667680000010652624854730558615989991401707698385483188750142938908995068545307651168033373222651756622075269517914422528081651716677667279303548515420402381746089232839170327542575086765511785939500279338959205766827896776445318404041855401043513483895312013263783692835808271937831265496174599705674507183320650345566440344904536275600112501843356073612227659492783937064784264567633881880756561216896050416113903906396016202215368494109260538768871483798955999911209916464644119185682770045742434340216722764455893301277815868695250694993646101756850601671453543158148010545886056455013320375864548584032402987170934809105562116715468484778039447569798042631809917564228098739987669732376957370158080682290459921236616890259627304306793165311494017647376938735140933618332161428021497633991898354848756252987524238730775595559554651963944018218409984124898262367377146722606163364329640633572810707887581640438148501884114318859882769449011932129682715888413386943468285900666408063140777577257056307294004929403024204984165654797367054855804458657202276378404668233798528271057843197535417950113472736257740802134768260450228515797957976474670228409995616015691089038458245026792659420555039587922981852648007068376504183656209455543461351341525700659748819163413595567196496540321872716026485930490397874895890661272507948282769389535217536218507962977851461884327192232238101587444505286652380225328438913752738458923844225354726530981715784478342158223270206902872323300538621634798850946954720047952311201504329322662827276321779088400878614802214753765781058197022263097174950721272484794781695729614236585957820908307332335603484653187302930266596450137183754288975579714499246540386817992138934692447419850973346267933210726868707680626399193619650440995421676278409146698569257150743157407938053239252394775574415918458215625181921552337096074833292349210345146264374498055961033079941453477845746999921285999993996122816152193148887693880222810830019860165494165426169685867883726095877456761825072759929508931805218729246108676399589161458550583972742098090978172932393010676638682404011130402470073508578287246271349463685318154696904669686939254725194139929146524238577625500474852954768147954670070503479995888676950161249722820403039954632788306959762493615101024365553522306906129493885990157346610237122354789112925476961760050479749280607212680392269110277722610254414922157650450812067717357120271802429681062037765788371669091094180744878140490755178203856539099104775941413215432844062503018027571696508209642734841467263978842560084531214065935809041271135920041975985136254796160632288736181367373244506079244117639975974619383584574915988097667447093006546342423460634237474666080431701260052055928493695941434081468529815053947178900451835755154125223590590687264878635752541911288877371766374860276606349603536794702692322971868327717393236192007774522126247518698334951510198642698878471719396649769070825217423365662725928440620430214113719
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
krowa
Areszt za spam, do odwołaniaDołączył: 18 Mar 2010
Posty: 16705
Przeczytał: 0 tematów


Płeć: Mężczyzna

PostWysłany: Pią 18:44, 24 Paź 2014
PRZENIESIONY
Pią 22:28, 24 Paź 2014    Temat postu: Re: Popmjuzik czyly cuś la konesęruw...

[quote="hushek"]Wątek ten to kontynuacja prezentowanej swego czasu przez mua muzyki na foNIE i foOKONIE. [/quote]

NIE BĘDZIEMY NICZEGO konty...kontyge... kontrakto...
ODCINAMY SIĘ OD ZŁEJ PRZESZŁOŚCI.
POPU NIE BUDIET
HOLLYWOOD NIE BUDIET

NIE BĘDZIEMY W POLSCE ROBIĆ WIDOWISK ANGLOSASKICH
NIE BĘDZIEMY PODSŁUCHOWYWAĆ POLISH yOKES.

YANKE GO HOME !
YANKE GO HOME !
YANKE GO HOME !
YANKE GO HOME !
YANKE GO HOME !
YANKE GO HOME !

YANKE GO HOME !
YANKE GO HOME !
YANKE GO HOME !
YANKE GO HOME !
YANKE GO HOME !
YANKE GO HOME !
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
krowa
Areszt za spam, do odwołaniaDołączył: 18 Mar 2010
Posty: 16705
Przeczytał: 0 tematów


Płeć: Mężczyzna

PostWysłany: Wto 22:38, 21 Paź 2014
PRZENIESIONY
Pią 22:36, 24 Paź 2014    Temat postu:

LUDZIE (WYKRZYKNIK)
JEST PARĘ RZECZY KTÓRE MUSIMY SOBIE NA KONIEC POWIEDZIĆ

PRZEDE WSZYSTKIM, NIE PISZMY DRUKOWANYMI LITERAMIa teraz do rzeczy:
NIE POWINNIŚMY TAK DUŻO MÓWIĆ I TAK ROZWLEKLE PISAĆ
na przykład koty nie mówią i nie piszą, a jednak są
i podobnie jest z drzewami - nie mówią i nie piszą
śledzie bałtyckie i dorsze - równieżale jeśli już mówimy, piszemy, to nie róbmy tego bez roboty


wielu ludzi mówi i pisze o miłości, o kochaniu
a przecież chodzi o to aby zmysłowo kochać i co najwyżej dać glos w momencie końcowym owego kochania

pamiętam, ze cztery lata do tyłu miałem przyjemność obcować cieleśnie z jedną Anią w lesie
i właśnie niepotrzebnie zupełnie mówiłem do niej, a to że łóżka nie ma, a bym się położył jak to mówią komfortowo

i to było niepotrzebne gadanie działające na rozpraszanie uwagi


a teraz z grubej rury:
POJĘCIE - cóż to takiego?

Gadatliwi ludzie, a takich jest na przykład na tym forum multum, potrafią o POJĘCIU mnożyć zdania....
ale żaden skurwysyn fizycznie pojąć nie chce!

p o w t a r z a m >>> ŻADEN SKURWYSYN FIZYCZNIE POJĄĆ NIE CHCE (wykrzyknik)

a przecież POJĘCIE oznacza POJMANIE, dosłownie POJMANIE JEŃCA
tak jak ja pojąłem tamtą Anię w lesie
bez definiowania proszę ja kolegów i koleżanki

1. Ania pojęła młodą brzózkę
2. Ja pojąłem Anię
3. Las pojął nas


LAS POJĄŁ NAS !!!
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
JEDNORĘKI
Gość


PostWysłany: Pią 9:27, 24 Paź 2014
PRZENIESIONY
Pią 22:44, 24 Paź 2014    Temat postu:

hushek napisał:
Co ciekawe - mogę skasować posty Krowy, a nie umiem ich przenieść.)


ile masz nóg?
dbaj o swoje nogi
jak ja o swoje palce

gdybym ja zechciał, a jest to fraszka, to mógłbym cię pozbawić jednej z nóg
i to byłoby dobre dla ciebie
wiesz?
twoje życie nabrałoby rumieńców

wybierz nogę a odejmę ci ją
poczujesz rzeczywisty smak z lizania klawiatury
z lizania liter składających się na wyrazy

wyrazy durniu!!!

WYRAZY !

JEŚLI ALLACH DAŁ CI RAZ NOGI DWIE TO MOŻNA JEDNĄ Z NICH Z POWROTEM WYRAZIĆ żeby nie było że dwie naraz
Na RAZ!
Powrót do góry
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
GośćPostWysłany: Pią 9:26, 24 Paź 2014
PRZENIESIONY
Pią 22:56, 24 Paź 2014    Temat postu:

hushek napisał:
Co ciekawe - mogę skasować posty Krowy, a nie umiem ich przenieść.)


ile masz nóg?
dbaj o swoje nogi
jak ja o swoje palce

gdybym ja zechciał, a jest to fraszka, to mógłbym cię pozbawić jednej z nóg
i to byłoby dobre dla ciebie
wiesz?
twoje życie nabrałoby rumieńców

wybierz nogę a odejmę ci ją
poczujesz rzeczywisty smak z lizania klawiatury
z lizania liter składających się na wyrazy

wyrazy durniu!!!

WYRAZY !

JEŚLI ALLACH DAŁ CI RAZ NOGI DWIE TO MOŻNA JEDNĄ Z NICH Z POWROTEM WYRAZIĆ żeby nie było że dwie naraz
Na RAZ!
Powrót do góry
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
krowa
Areszt za spam, do odwołaniaDołączył: 18 Mar 2010
Posty: 16705
Przeczytał: 0 tematów


Płeć: Mężczyzna

PostWysłany: Pią 17:48, 24 Paź 2014
PRZENIESIONY
Pią 22:59, 24 Paź 2014    Temat postu:

[quote="yogi"][quote="AGAFIA"]Nie do końca zrozumiałam Panie Yogi, ale wyobrażę sobie, iż rozumiem.[/quote]

Chodziło mi oto, że wątek ten może mieć walor edukacyjny jeśli w sposób poważniejszy pokaże czym są lub mogą być np. w filmach. [/quote]GDY W ROKU 1189 KAZIMIERZ ODNOWICIEL PALIŁ POLSKĘ DREWNIANĄ NIE ZDAWALIŚMY SOBIE SPRAWY O CO CHODZI
a tymczasem w roku 1967 wprowadzono tzw. DRUK GUTENBERGA
i od tego czasu pasjami zaczęto powielać BIBLIĘ

A PRZECIEŻ CAŁA PRZESZŁOŚĆ JEST WYMYŚLONA DZISIAJ
?


?


?


!!!!
CAŁA HISTORIA, CAŁA WIEDZA O PRZESZŁOŚCI ZOSTAŁA WYMYŚLONA
wyssana z palcem matki


W OGÓLE NICZEGO NIE BYŁO WCZEŚNIEJ NIŻ NAM SIE ZDAJE TERAZ


1. NIE BYŁO ŻADNEGO HOLOKAUSTU żydów w Betlejem
2. NIKT NAPRAWDĘ NIE ODKRYŁ AMERYKI
3. POD GRUNWALDEM WCALE NIE BYŁO PIECHOTY MORSKIEJ USA
4. królowa Jadwiga pojawiła się tylko raz, bez posagu i bez klejnotów
5. MIKOŁAJ REJ umarł zanim się narodził

Mogłbym mnożyć przykłady, że zupełnie niepotrzebnie WYOBRAŻAMY SOBIE MORDERSTWA I WOJNY
zupełnie niepotrzebnie notuje się miejsce i datę narodzin każdego z nas
bo tego NIGDY nie było i nie będzie!!!


OBCIĄŻANIE PAMIĘCI RZEKOMĄ PRZESZŁOŚCIĄ sprawia, że żyjemy tylko te 70 lub 80 lat
mamy tak obciążoną PAMIĘĆ że nie pozwala nam na spokojne istnienie wieczne.TYLKO Z POWODU PAMIĘCI HOLOKAUSTU I ODKRYCIA aMERYKI TRACIMY KILKASET LAT ŻYCIA NA ŁEPKA.
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
krowa
Areszt za spam, do odwołaniaDołączył: 18 Mar 2010
Posty: 16705
Przeczytał: 0 tematów


Płeć: Mężczyzna

PostWysłany: Czw 22:31, 23 Paź 2014
PRZENIESIONY
Pią 23:46, 24 Paź 2014    Temat postu:

[quote="krowa"][quote="AGAFIA"] Boję się bo kocham.[/quote]


PRZEKLEŃSTWEM CYWILIZACJI EUROPEJSKIEJ SĄ SAMODZIELNE KOBIETY
PAZURY WIEDŹM SĄ TWARDE OD MIŁOŚCI DO WŁADZY
http://www.youtube.com/watch?v=YsSihiwlzws

dlaczego ty?

PRZEKLEŃSTWEM CYWILIZACJI EUROPEJSKIEJ SĄ SAMODZIELNE KOBIETY
PAZURY WIEDŹM SĄ TWARDE OD MIŁOŚCI DO WŁADZY
http://www.youtube.com/watch?v=YsSihiwlzws

dlaczego ty?..................bo za dużo jesz[/quote]
Komentarze (482)

popularne

najnowsze

wątki

moje
~~pozdrawiam :Cóż, była sławna! Współczuję bardzo i wiem jak to jest. Sama zostałam kiedyś z dwójką małych dzieci po śmierci męża. Potem najcięższa choroba. Długie i ciężkie leczenie -żyć mi się nie chciało. Dalej zginął syn. Było i jest mi ciężko. Teraz jestem po ciężkiej operacji i walczę o przetrwanie jak Ania. Czy mi się uda? Nadzieje znikome! Wspiera mnie wiele ludzi, ale czy ja dam radę? Można by napisać książkę i zrobić super film. Nie jedna popłynęłaby łza! Pozdrawiam cieplutko wszystkich. zwiń

dzisiaj 16:46 | ocena: 96%

| odpowiedzi: 57
odpowiedz

oceń: -1 +1


~Dulskado ~Dorota:
Doroto a czy czasami nie przesadzasz? Jesli prasa ma cos pisac na ten temat to leiej aby były to słowamatki, która była przy córce do ostatniej sekundy niz historie wyssane z palca. Nie widze w tym nic złego.
A nawet jesli Mama Ani dostała za to pieniadze to uwierz opieka nad takim chorym ... rozwiń całość

dzisiaj 16:51 | ocena: 96%

| odpowiedzi: 5
odpowiedz

oceń: -1 +1


~danuta :Najsmutniejsze jest to że przy tak wielkiej tragedii znajdzie się tyle głupców którzy wysyłają złe w treści komentarze, ludzie wyzwiska, jakieś śmieszne spekulacje kto ile wziął za wywiad, kto jest po ślubie czy też nie, jakie to ma znaczenie, dajcie spokój rodzinie, a tym wszystkim z brakiem kultury nie wiadomo co jeszcze los przyniesie i może to dla nich będzie jak kubeł zimnej wody. Szkoda że niektórym ludziom brak pokory w takich momentach i życzę aby Bóg dolał im trochę oleju do tych pustych głów. zwiń

dzisiaj 16:44 | ocena: 93%

| odpowiedzi: 9
odpowiedz

oceń: -1 +1


~dorota m. :Mój Kochany syn zmarł 15.02.2003r.i choć minęło już tyle lat to nadal pamiętam ostatnie chwile z Nim spędzone. Jakub miał dystrofię mięśniową, ostatnie jego słowa brzmiały MAMO CZY JA UMIERAM, CZY BĘDĘ ŻYŁ?Bardzo rozumiem mamę Ani bo ja podobnie jak Ona niedługo po pogrzebie i po dziś wspominałam moje Dziecko, po prostu mamy taką potrzebę, same myśli są nie wystarczające aby ukoić choć na chwilę ból utraty tak bliskiej Osoby. Jakub obchodziłby 28 urodziny 25.12.2014r czyli dzień przed Anią.Pozdrawiam wszystkie pogrążone w żalu mamy. zwiń

dzisiaj 16:55 | ocena: 94%

| odpowiedzi: 4
odpowiedz

oceń: -1 +1


~Gaja :Pani Krystyno nie znam Pani osobiście, ale współczuję Pani z całego serca. Wiem co Pani czuje, że Pani codziennie opłakuje Córkę. Mam córkę w wieku Pani córki, która też ma dzieci i nie WYOBRAŻAM sobie takiej tragedii, która spotkała Pani Rodzinę. Ja też w wieku 5-ciu lat straciłam kochanego tatę. Mama miała 32 lata jak została wdową z trójką dzieci: 8, 5 i 2 latka brat. Musiała zastąpić nam ojca. I zastąpiła - stanęła na wysokości zadania! Pomagali Jej nasi Dziadkowie (wielki szacun dla Nich). Wyrośliśmy na porządnych ludzi, mama poświęciła swoje całe życie dla nas (nie wyszła ponownie za mąż). Dała nam wykształcenie, kosztem własnych wyrzeczeń. Dziękujemy Jej za to, bardzo, ale to bardzo. Pomimo, że odeszła już 6 lat temu ciągle jesteśmy jej wdzięczni, że poświęciła swoje młode życie dla trójki małoletnich dzieci. Teraz to doceniamy. Nie wiem jakby było, gdyby został z nami TATO? zwiń

dzisiaj 16:54 | ocena: 96%


odpowiedz

oceń: -1 +1


~RUDA :W tej chorobie najgorsza jest rezygnacja. W tym trudnym czasie walki z nowotworem męża, wraz z dziecmi zostaliśmy sami. Najbliźsi ze strony męża odsuneli się. Widok osoby z nowotworem nie jest przyjemny. Rodzina męża bardzo wierząca a mimo to nie odwiedzili chorego ani razu To go bardziej bolało niż przerzuty. Tęsknota za ojcem , siostrą szwagrem pogłebiała przybicie. Czuł się jak trędowaty . Dlatego tak ważne jest wsparcie całej rodziny. Ich manifestacja miłości. zwiń

dzisiaj 20:07 | ocena: 100%


odpowiedz

oceń: -1 +1
bolkob :

Moja mam umierała mając tyle lat co Ania Przybylska, ja miałem wtedy 12 lat a moja siostra 5 lat. Tez nie byłem przy mamie gdy umierała bo leżała wtedy w bardzo odległym szpitalu od naszego miejsca zamieszkania. Wiem co znaczy stracić najbliższą ukochaną osobę w dodatku mamę. Dlatego bardzo współczuję dzieciom ANI i Jarkowi i życzę by byli silni i RAZEM pokonywali dalsze etapy wspólnego życia. Wyobrażam tez sobie co myślała i co przeżywała umierając moja MAMA, która nie mogła się z nami pożegnać. Choć minęło już ponad pół wieku to pamięć o MAmie jest wciąż żywa. zwiń

dzisiaj 17:19 | ocena: 96%


odpowiedz

oceń: -1 +1


~fgh :Niestety 48 godzin przed śmiercią u chorego na raka pojawiają się wyraźne symptomy tego, że koniec jest bliski....symptomy zewnętrzne....one są na tyle wyraźne, że wiadomo już co stanie się niebawem....to chyba jest najbardziej potworne...zważywszy, że chory może nawet czuć się w tym okresie bardzo dobrze...nagły przypływ sił, ale ten koniec widać na twarzy, skórze, czuć w wydzielanym zapachu...i im bliżej tym bardziej się to wszystko uwidacznia...organizm powoli wyłącza różne funkcje.
zwiń

dzisiaj 15:53 | ocena: 89%

| odpowiedzi: 10
odpowiedz

oceń: -1 +1


~SMUTNAdo ~ii:
Moja mama 38 lat zginęła w wypadku została śmiertelnie potrącona na pasach przez pianego debila który w marcowy wieczór jechał ponad 150 km na godzinę. Miałam wtedy niespełna 18 lat moja młodsza siostra 9 . Cztery lata pózniej zostałyśmy zupełnie same gdyż na zawał zmarł nasz tata . Dokładnie rozumiem wiec takie rodzinne tragedie :(( dziś p,o ponad 20 latach same mamy rodziny, dzieci szkoda tylko że nasi rodzice nie doczekali się tak wspaniałych wnuków. Choć w naszych sercach na zawsze z nami zostaną. zwiń

dzisiaj 17:25 | ocena: 96%


odpowiedz

oceń: -1 +1


~Kocimiętka :Każdy przeżywa śmierć bliskiej dla siebie osoby inaczej jedni muszą się wygadać inni nie Dla niektórych jak mówią o tej osobie to ona wciąż żyje, inni tylko myślą wspominają w pamięci. Niekiedy jest tak że ktoś bliski umrze a ty w ogóle tego nie przeżywasz bo nie byłeś z tą osobą związany. Czasami czuje się nawet ulgę jak osoba bardzo cierpiała i nic nie można było już zrobić albo jak była uciążliwa dla otoczenia. Moja koleżanka czuła ulgę po śmierci swojego ojca który znęcał się nad nią jej matką i młodszym bratem zwiń
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
krowa
Areszt za spam, do odwołaniaDołączył: 18 Mar 2010
Posty: 16705
Przeczytał: 0 tematów


Płeć: Mężczyzna

PostWysłany: Wto 22:39, 21 Paź 2014
PRZENIESIONY
Pią 23:48, 24 Paź 2014    Temat postu:

LUDZIE (WYKRZYKNIK)
JEST PARĘ RZECZY KTÓRE MUSIMY SOBIE NA KONIEC POWIEDZIĆ

PRZEDE WSZYSTKIM, NIE PISZMY DRUKOWANYMI LITERAMIa teraz do rzeczy:
NIE POWINNIŚMY TAK DUŻO MÓWIĆ I TAK ROZWLEKLE PISAĆ
na przykład koty nie mówią i nie piszą, a jednak są
i podobnie jest z drzewami - nie mówią i nie piszą
śledzie bałtyckie i dorsze - równieżale jeśli już mówimy, piszemy, to nie róbmy tego bez roboty


wielu ludzi mówi i pisze o miłości, o kochaniu
a przecież chodzi o to aby zmysłowo kochać i co najwyżej dać glos w momencie końcowym owego kochania

pamiętam, ze cztery lata do tyłu miałem przyjemność obcować cieleśnie z jedną Anią w lesie
i właśnie niepotrzebnie zupełnie mówiłem do niej, a to że łóżka nie ma, a bym się położył jak to mówią komfortowo

i to było niepotrzebne gadanie działające na rozpraszanie uwagi


a teraz z grubej rury:
POJĘCIE - cóż to takiego?

Gadatliwi ludzie, a takich jest na przykład na tym forum multum, potrafią o POJĘCIU mnożyć zdania....
ale żaden skurwysyn fizycznie pojąć nie chce!

p o w t a r z a m >>> ŻADEN SKURWYSYN FIZYCZNIE POJĄĆ NIE CHCE (wykrzyknik)

a przecież POJĘCIE oznacza POJMANIE, dosłownie POJMANIE JEŃCA
tak jak ja pojąłem tamtą Anię w lesie
bez definiowania proszę ja kolegów i koleżanki

1. Ania pojęła młodą brzózkę
2. Ja pojąłem Anię
3. Las pojął nas


LAS POJĄŁ NAS !!!
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
krowa
Areszt za spam, do odwołaniaDołączył: 18 Mar 2010
Posty: 16705
Przeczytał: 0 tematów


Płeć: Mężczyzna

PostWysłany: Pią 21:59, 24 Paź 2014
PRZENIESIONY
Sob 0:02, 25 Paź 2014    Temat postu:

[quote="hushek"][quote="yogi"]Ponownie odrzucono rejestrację religii wielbiących makaron. I dobrze bo od makaronu tylko dupy rosną.[/quote]Pewno, że dobrze,

Jak sobi chcą chłopaki i dziewczęta niewinne jak lelije czcić makaron - niech sobie czczą bez rejestracji. A nawet go njeh wpirdalajo bes umiaru rzadnego.

Rejestracja = struktury, kasa, piniondzury, a nawet i biskupi potem... :mrug:[/quote]Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591
USTAWA
z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości1)
Rozdział 1
Przepisy ogólne
Art. 1.
Ustawa określa zasady rachunkowości, tryb badania sprawozdań finansowych przez biegłych rewidentów oraz zasady wykonywania działalności w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.
Art. 2.
1. Przepisy ustawy o rachunkowości, zwanej dalej „ustawą”, stosuje się, z zastrze-żeniem ust. 3, do mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na teryto-rium Rzeczypospolitej Polskiej:
1) spółek handlowych (osobowych i kapitałowych, w tym również w organiza-cji) oraz spółek cywilnych, z zastrzeżeniem pkt 2, a także innych osób prawnych, z wyjątkiem Skarbu Państwa i Narodowego Banku Polskiego;
2) osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 1 200 000 euro;
3) jednostek organizacyjnych działających na podstawie Prawa bankowego, przepisów o obrocie papierami wartościowymi, przepisów o funduszach in-westycyjnych, przepisów o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej,
1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspól-not Europejskich:
1) dyrektywy 2001/65/WE z dnia 27 września 2001 r. zmieniającej dyrektywy 78/660/EWG, 83/349/EWG oraz 86/635/EWG w zakresie zasad oceny rocznych i skonsolidowanych sprawo-zdań finansowych niektórych rodzajów spółek a także banków oraz innych instytucji finanso-wych (Dz. Urz. WE L 283 z 27.10.2001);
2) dyrektywy 2003/38/WE z dnia 13 maja 2003 r. zmieniającej dyrektywę 78/660/EWG w sprawie rocznych sprawozdań finansowych niektórych rodzajów spółek w odniesieniu do kwot wyrażo-nych w euro (Dz. Urz. WE L 120 z 15.05.2003);
3) dyrektywy 2003/51/WE z dnia 18 czerwca 2003 r. zmieniającej dyrektywy 78/660/EWG, 83/349/EWG, 86/635/EWG oraz 91/674/EWG w sprawie rocznych i skonsolidowanych spra-wozdań finansowych niektórych rodzajów spółek, banków i innych instytucji finansowych oraz zakładów ubezpieczeń (Dz. Urz. WE L 178 z 17.07.2003).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłosze-nia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.
Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.
©Kancelaria Sejmu s. 2/120
2014-09-03
przepisów o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych lub przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, bez względu na wielkość przychodów;
4) gmin, powiatów, województw i ich związków, a także:
a) państwowych, gminnych, powiatowych i wojewódzkich jednostek bu-dżetowych,
b) gminnych, powiatowych i wojewódzkich zakładów budżetowych,
c) (uchylona);
5) jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, z wyjątkiem spółek, o których mowa w pkt 1 i 2;
6) oddziałów i przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych, w rozumie-niu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej;
7) jednostek niewymienionych w pkt 1–6, jeżeli otrzymują one na realizację zadań zleconych dotacje lub subwencje z budżetu państwa, budżetów jedno-stek samorządu terytorialnego lub funduszów celowych – od początku roku obrotowego, w którym dotacje lub subwencje zostały im przyznane.
2. Osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie mogą stosować zasady rachunkowości określone ustawą również od początku następnego roku obrotowego, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obro-towy są niższe niż równowartość w walucie polskiej 1 200 000 euro. W tym przypadku osoby te lub wspólnicy przed rozpoczęciem roku obrotowego są ob-owiązani do zawiadomienia o tym urzędu skarbowego, właściwego w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym.
3. Jednostki sporządzające sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdaw-czości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w for-mie rozporządzeń Komisji Europejskiej, zwanymi dalej „MSR”, stosują przepisy ustawy oraz przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie, w zakresie nieure-gulowanym przez MSR.
4. Kościelne osoby prawne nieprowadzące działalności gospodarczej prowadzą ra-chunkowość zgodnie z przepisami wewnętrznymi tych osób.
Art. 3.
1. Ilekroć w ustawie jest mowa o:
1) jednostce – rozumie się przez to podmioty i osoby określone w art. 2 ust. 1;
2) banku – rozumie się przez to jednostkę działającą na podstawie przepisów Prawa bankowego;
3) zakładzie ubezpieczeń – rozumie się przez to jednostkę prowadzącą działal-ność ubezpieczeniową na podstawie przepisów o działalności ubezpiecze-niowej;
3a) przepisach o obrocie papierami wartościowymi – rozumie się przez to prze-pisy ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym, ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowa-
©Kancelaria Sejmu s. 3/120
2014-09-03
dzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych;
3b) zakładzie reasekuracji – rozumie się przez to jednostkę prowadzącą działal-ność reasekuracyjną na podstawie przepisów o działalności reasekuracyjnej;
4) udziałach lub udziałowcach – rozumie się przez to również odpowiednio ak-cje lub akcjonariuszy;
5) krajowych środkach płatniczych, walutach obcych i dewizach – rozumie się przez to krajowe środki płatnicze, waluty obce i dewizy, o których mowa w przepisach Prawa dewizowego;
5a) członku organu jednostki – rozumie się przez to osobę fizyczną, pełniącą funkcję członka zarządu lub innego organu zarządzającego, członka rady nadzorczej lub innego organu nadzorującego, jak również innego organu administrującego jednostki, powołaną do pełnienia tej funkcji zgodnie z po-stanowieniami umowy spółki, statutu lub innymi obowiązującymi jednostkę przepisami prawa;
6) kierowniku jednostki – rozumie się przez to członka zarządu lub innego or-ganu zarządzającego, a jeżeli organ jest wieloosobowy – członków tego or-ganu, z wyłączeniem pełnomocników ustanowionych przez jednostkę. W przypadku spółki jawnej i spółki cywilnej za kierownika jednostki uważa się – wspólników prowadzących sprawy spółki, w przypadku spółki part-nerskiej – wspólników prowadzących sprawy spółki albo zarząd, a w odnie-sieniu do spółki komandytowej i spółki komandytowo-akcyjnej – komple-mentariuszy prowadzących sprawy spółki. W przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą za kierownika jednostki uważa się tę osobę; przepis ten stosuje się odpowiednio do osób wykonujących wolne zawody. Za kierownika jednostki uważa się również likwidatora, a także syndyka lub zarządcę ustanowionego w postępowaniu upadłościowym;
7) organie zatwierdzającym – rozumie się przez to organ, który zgodnie z ob-owiązującymi jednostkę przepisami prawa, statutem, umową lub na mocy prawa własności jest uprawniony do zatwierdzania sprawozdania finanso-wego jednostki. W przypadku spółki osobowej, z wyjątkiem spółki koman-dytowo-akcyjnej, oraz spółki cywilnej przez organ zatwierdzający rozumie się jej wspólników;
8) okresie sprawozdawczym – rozumie się przez to okres, za który sporządza się sprawozdanie finansowe w trybie przewidzianym ustawą lub inne spra-wozdania sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych;
9) roku obrotowym – rozumie się przez to rok kalendarzowy lub inny okres trwający 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych, stosowany rów-nież do celów podatkowych. Rok obrotowy lub jego zmiany określa statut lub umowa, na podstawie której utworzono jednostkę. Jeżeli jednostka roz-poczęła działalność w drugiej połowie przyjętego roku obrotowego, to moż-na księgi rachunkowe i sprawozdanie finansowe za ten okres połączyć z księgami rachunkowymi i sprawozdaniem finansowym za rok następny. W przypadku zmiany roku obrotowego pierwszy po zmianie rok obrotowy po-winien być dłuższy niż 12 kolejnych miesięcy;
10) dniu bilansowym – rozumie się przez to dzień, na który jednostka sporządza sprawozdanie finansowe;
©Kancelaria Sejmu s. 4/120
2014-09-03
11) przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości – rozumie się przez to wybra-ne i stosowane przez jednostkę rozwiązania dopuszczone ustawą, w tym także określone w MSR, zapewniające wymaganą jakość sprawozdań finan-sowych;
12) aktywach – rozumie się przez to kontrolowane przez jednostkę zasoby ma-jątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści eko-nomicznych;
13) aktywach trwałych – rozumie się przez to aktywa jednostki, które nie są za-liczane do aktywów obrotowych, o których mowa w pkt 18;
14) wartościach niematerialnych i prawnych – rozumie się przez to, z zastrzeże-niem pkt 17, nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywa-nym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki, a w szczególności:
a) autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje,
b) prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użyt-kowych oraz zdobniczych,
c) know-how.
W przypadku wartości niematerialnych i prawnych oddanych do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub leasingu, wartości niemate-rialne i prawne zalicza się do aktywów trwałych jednej ze stron umowy, zgodnie z warunkami określonymi w ust. 4. Do wartości niematerialnych i prawnych zalicza się również nabytą wartość firmy oraz koszty zakończo-nych prac rozwojowych;
15) środkach trwałych – rozumie się przez to, z zastrzeżeniem pkt 17, rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Zalicza się do nich w szczególności:
a) nieruchomości – w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budowle i budynki, a także będące odrębną własnością lokale, spół-dzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego,
b) maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy,
c) ulepszenia w obcych środkach trwałych,
d) inwentarz żywy.
Środki trwałe oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub leasingu zalicza się do aktywów trwałych jednej ze stron umowy, zgodnie z warunkami określonymi w ust. 4;
16) środkach trwałych w budowie – rozumie się przez to zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego;
17) inwestycjach – rozumie się przez to aktywa posiadane przez jednostkę w ce-lu osiągnięcia z nich korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych aktywów, uzyskania przychodów w formie odsetek, dywidend
©Kancelaria Sejmu s. 5/120
2014-09-03
(udziałów w zyskach) lub innych pożytków, w tym również z transakcji handlowej, a w szczególności aktywa finansowe oraz te nieruchomości i wartości niematerialne i prawne, które nie są użytkowane przez jednostkę, lecz są posiadane przez nią w celu osiągnięcia tych korzyści. W przypadku zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji przez inwestycje rozumie się lokaty;
18) aktywach obrotowych – rozumie się przez to tę część aktywów jednostki, które w przypadku:
a) aktywów rzeczowych, o których mowa w pkt 19 – są przeznaczone do zbycia lub zużycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego lub w cią-gu normalnego cyklu operacyjnego właściwego dla danej działalności, jeżeli trwa on dłużej niż 12 miesięcy,
b) aktywów finansowych, o których mowa w pkt 24 – są płatne i wyma-galne lub przeznaczone do zbycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilanso-wego lub od daty ich założenia, wystawienia lub nabycia, albo stanowią aktywa pieniężne,
c) należności krótkoterminowych – obejmują ogół należności z tytułu do-staw i usług oraz całość lub część należności z innych tytułów niezali-czonych do aktywów finansowych, a które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego,
d) rozliczeń międzyokresowych – trwają nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia bilansowego;
19) rzeczowych aktywach obrotowych – rozumie się przez to materiały nabyte w celu zużycia na własne potrzeby, wytworzone lub przetworzone przez jed-nostkę produkty gotowe (wyroby i usługi) zdatne do sprzedaży lub w toku produkcji, półprodukty oraz towary nabyte w celu odprzedaży w stanie nie-przetworzonym;
20) zobowiązaniach – rozumie się przez to wynikający z przeszłych zdarzeń ob-owiązek wykonania świadczeń o wiarygodnie określonej wartości, które spowodują wykorzystanie już posiadanych lub przyszłych aktywów jed-nostki;
21) rezerwach – rozumie się przez to zobowiązania, których termin wymagalno-ści lub kwota nie są pewne;
22) zobowiązaniach krótkoterminowych – rozumie się przez to ogół zobowiązań z tytułu dostaw i usług, a także całość lub tę część pozostałych zobowiązań, które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego;
23) instrumentach finansowych – rozumie się przez to kontrakt, który powoduje powstanie aktywów finansowych u jednej ze stron i zobowiązania finanso-wego albo instrumentu kapitałowego u drugiej ze stron pod warunkiem, że z kontraktu zawartego między dwiema lub więcej stronami jednoznacznie wynikają skutki gospodarcze, bez względu na to, czy wykonanie praw lub zobowiązań wynikających z kontraktu ma charakter bezwarunkowy albo warunkowy. Do instrumentów finansowych nie zalicza się w szczególności:
a) rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego,
b) umów o gwarancje finansowe, które ustalają wykonanie obowiązków z tytułu udzielonej gwarancji, w formie zapłacenia kwot odpowiadających
©Kancelaria Sejmu s. 6/120
2014-09-03
stratom poniesionym przez beneficjenta na skutek niespłacenia wierzy-telności przez dłużnika w wymaganym terminie,
c) umów o przeniesienie praw z papierów wartościowych w okresie po-między terminem zawarcia i rozliczenia transakcji, gdy wykonanie tych umów wymaga wydania papierów wartościowych w określonym termi-nie, również wtedy, gdy przeniesienie tych praw następuje w formie za-pisu na rachunku papierów wartościowych, prowadzonym przez pod-miot upoważniony na podstawie odrębnych przepisów,
d) aktywów i zobowiązań z tytułu programów, z których wynikają udziały pracowników oraz innych osób związanych z jednostką w jej kapitałach lub w kapitałach innej jednostki z grupy kapitałowej, do której należy jednostka,
e) umów połączenia spółek, z których wynikają obowiązki określone wDz.U. 1994 Nr 121 poz. 591
USTAWA
z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości1)
Rozdział 1
Przepisy ogólne
Art. 1.
Ustawa określa zasady rachunkowości, tryb badania sprawozdań finansowych przez biegłych rewidentów oraz zasady wykonywania działalności w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.
Art. 2.
1. Przepisy ustawy o rachunkowości, zwanej dalej „ustawą”, stosuje się, z zastrze-żeniem ust. 3, do mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na teryto-rium Rzeczypospolitej Polskiej:
1) spółek handlowych (osobowych i kapitałowych, w tym również w organiza-cji) oraz spółek cywilnych, z zastrzeżeniem pkt 2, a także innych osób prawnych, z wyjątkiem Skarbu Państwa i Narodowego Banku Polskiego;
2) osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 1 200 000 euro;
3) jednostek organizacyjnych działających na podstawie Prawa bankowego, przepisów o obrocie papierami wartościowymi, przepisów o funduszach in-westycyjnych, przepisów o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej,
1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspól-not Europejskich:
1) dyrektywy 2001/65/WE z dnia 27 września 2001 r. zmieniającej dyrektywy 78/660/EWG, 83/349/EWG oraz 86/635/EWG w zakresie zasad oceny rocznych i skonsolidowanych sprawo-zdań finansowych niektórych rodzajów spółek a także banków oraz innych instytucji finanso-wych (Dz. Urz. WE L 283 z 27.10.2001);
2) dyrektywy 2003/38/WE z dnia 13 maja 2003 r. zmieniającej dyrektywę 78/660/EWG w sprawie rocznych sprawozdań finansowych niektórych rodzajów spółek w odniesieniu do kwot wyrażo-nych w euro (Dz. Urz. WE L 120 z 15.05.2003);
3) dyrektywy 2003/51/WE z dnia 18 czerwca 2003 r. zmieniającej dyrektywy 78/660/EWG, 83/349/EWG, 86/635/EWG oraz 91/674/EWG w sprawie rocznych i skonsolidowanych spra-wozdań finansowych niektórych rodzajów spółek, banków i innych instytucji finansowych oraz zakładów ubezpieczeń (Dz. Urz. WE L 178 z 17.07.2003).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłosze-nia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.
Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.
©Kancelaria Sejmu s. 2/120
2014-09-03
przepisów o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych lub przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, bez względu na wielkość przychodów;
4) gmin, powiatów, województw i ich związków, a także:
a) państwowych, gminnych, powiatowych i wojewódzkich jednostek bu-dżetowych,
b) gminnych, powiatowych i wojewódzkich zakładów budżetowych,
c) (uchylona);
5) jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, z wyjątkiem spółek, o których mowa w pkt 1 i 2;
6) oddziałów i przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych, w rozumie-niu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej;
7) jednostek niewymienionych w pkt 1–6, jeżeli otrzymują one na realizację zadań zleconych dotacje lub subwencje z budżetu państwa, budżetów jedno-stek samorządu terytorialnego lub funduszów celowych – od początku roku obrotowego, w którym dotacje lub subwencje zostały im przyznane.
2. Osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie mogą stosować zasady rachunkowości określone ustawą również od początku następnego roku obrotowego, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obro-towy są niższe niż równowartość w walucie polskiej 1 200 000 euro. W tym przypadku osoby te lub wspólnicy przed rozpoczęciem roku obrotowego są ob-owiązani do zawiadomienia o tym urzędu skarbowego, właściwego w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym.
3. Jednostki sporządzające sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdaw-czości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w for-mie rozporządzeń Komisji Europejskiej, zwanymi dalej „MSR”, stosują przepisy ustawy oraz przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie, w zakresie nieure-gulowanym przez MSR.
4. Kościelne osoby prawne nieprowadzące działalności gospodarczej prowadzą ra-chunkowość zgodnie z przepisami wewnętrznymi tych osób.
Art. 3.
1. Ilekroć w ustawie jest mowa o:
1) jednostce – rozumie się przez to podmioty i osoby określone w art. 2 ust. 1;
2) banku – rozumie się przez to jednostkę działającą na podstawie przepisów Prawa bankowego;
3) zakładzie ubezpieczeń – rozumie się przez to jednostkę prowadzącą działal-ność ubezpieczeniową na podstawie przepisów o działalności ubezpiecze-niowej;
3a) przepisach o obrocie papierami wartościowymi – rozumie się przez to prze-pisy ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym, ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowa-
©Kancelaria Sejmu s. 3/120
2014-09-03
dzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych;
3b) zakładzie reasekuracji – rozumie się przez to jednostkę prowadzącą działal-ność reasekuracyjną na podstawie przepisów o działalności reasekuracyjnej;
4) udziałach lub udziałowcach – rozumie się przez to również odpowiednio ak-cje lub akcjonariuszy;
5) krajowych środkach płatniczych, walutach obcych i dewizach – rozumie się przez to krajowe środki płatnicze, waluty obce i dewizy, o których mowa w przepisach Prawa dewizowego;
5a) członku organu jednostki – rozumie się przez to osobę fizyczną, pełniącą funkcję członka zarządu lub innego organu zarządzającego, członka rady nadzorczej lub innego organu nadzorującego, jak również innego organu administrującego jednostki, powołaną do pełnienia tej funkcji zgodnie z po-stanowieniami umowy spółki, statutu lub innymi obowiązującymi jednostkę przepisami prawa;
6) kierowniku jednostki – rozumie się przez to członka zarządu lub innego or-ganu zarządzającego, a jeżeli organ jest wieloosobowy – członków tego or-ganu, z wyłączeniem pełnomocników ustanowionych przez jednostkę. W przypadku spółki jawnej i spółki cywilnej za kierownika jednostki uważa się – wspólników prowadzących sprawy spółki, w przypadku spółki part-nerskiej – wspólników prowadzących sprawy spółki albo zarząd, a w odnie-sieniu do spółki komandytowej i spółki komandytowo-akcyjnej – komple-mentariuszy prowadzących sprawy spółki. W przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą za kierownika jednostki uważa się tę osobę; przepis ten stosuje się odpowiednio do osób wykonujących wolne zawody. Za kierownika jednostki uważa się również likwidatora, a także syndyka lub zarządcę ustanowionego w postępowaniu upadłościowym;
7) organie zatwierdzającym – rozumie się przez to organ, który zgodnie z ob-owiązującymi jednostkę przepisami prawa, statutem, umową lub na mocy prawa własności jest uprawniony do zatwierdzania sprawozdania finanso-wego jednostki. W przypadku spółki osobowej, z wyjątkiem spółki koman-dytowo-akcyjnej, oraz spółki cywilnej przez organ zatwierdzający rozumie się jej wspólników;
8) okresie sprawozdawczym – rozumie się przez to okres, za który sporządza się sprawozdanie finansowe w trybie przewidzianym ustawą lub inne spra-wozdania sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych;
9) roku obrotowym – rozumie się przez to rok kalendarzowy lub inny okres trwający 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych, stosowany rów-nież do celów podatkowych. Rok obrotowy lub jego zmiany określa statut lub umowa, na podstawie której utworzono jednostkę. Jeżeli jednostka roz-poczęła działalność w drugiej połowie przyjętego roku obrotowego, to moż-na księgi rachunkowe i sprawozdanie finansowe za ten okres połączyć z księgami rachunkowymi i sprawozdaniem finansowym za rok następny. W przypadku zmiany roku obrotowego pierwszy po zmianie rok obrotowy po-winien być dłuższy niż 12 kolejnych miesięcy;
10) dniu bilansowym – rozumie się przez to dzień, na który jednostka sporządza sprawozdanie finansowe;
©Kancelaria Sejmu s. 4/120
2014-09-03
11) przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości – rozumie się przez to wybra-ne i stosowane przez jednostkę rozwiązania dopuszczone ustawą, w tym także określone w MSR, zapewniające wymaganą jakość sprawozdań finan-sowych;
12) aktywach – rozumie się przez to kontrolowane przez jednostkę zasoby ma-jątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści eko-nomicznych;
13) aktywach trwałych – rozumie się przez to aktywa jednostki, które nie są za-liczane do aktywów obrotowych, o których mowa w pkt 18;
14) wartościach niematerialnych i prawnych – rozumie się przez to, z zastrzeże-niem pkt 17, nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywa-nym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki, a w szczególności:
a) autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje,
b) prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użyt-kowych oraz zdobniczych,
c) know-how.
W przypadku wartości niematerialnych i prawnych oddanych do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub leasingu, wartości niemate-rialne i prawne zalicza się do aktywów trwałych jednej ze stron umowy, zgodnie z warunkami określonymi w ust. 4. Do wartości niematerialnych i prawnych zalicza się również nabytą wartość firmy oraz koszty zakończo-nych prac rozwojowych;
15) środkach trwałych – rozumie się przez to, z zastrzeżeniem pkt 17, rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Zalicza się do nich w szczególności:
a) nieruchomości – w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budowle i budynki, a także będące odrębną własnością lokale, spół-dzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego,
b) maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy,
c) ulepszenia w obcych środkach trwałych,
d) inwentarz żywy.
Środki trwałe oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub leasingu zalicza się do aktywów trwałych jednej ze stron umowy, zgodnie z warunkami określonymi w ust. 4;
16) środkach trwałych w budowie – rozumie się przez to zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego;
17) inwestycjach – rozumie się przez to aktywa posiadane przez jednostkę w ce-lu osiągnięcia z nich korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych aktywów, uzyskania przychodów w formie odsetek, dywidend
©Kancelaria Sejmu s. 5/120
2014-09-03
(udziałów w zyskach) lub innych pożytków, w tym również z transakcji handlowej, a w szczególności aktywa finansowe oraz te nieruchomości i wartości niematerialne i prawne, które nie są użytkowane przez jednostkę, lecz są posiadane przez nią w celu osiągnięcia tych korzyści. W przypadku zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji przez inwestycje rozumie się lokaty;
18) aktywach obrotowych – rozumie się przez to tę część aktywów jednostki, które w przypadku:
a) aktywów rzeczowych, o których mowa w pkt 19 – są przeznaczone do zbycia lub zużycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego lub w cią-gu normalnego cyklu operacyjnego właściwego dla danej działalności, jeżeli trwa on dłużej niż 12 miesięcy,
b) aktywów finansowych, o których mowa w pkt 24 – są płatne i wyma-galne lub przeznaczone do zbycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilanso-wego lub od daty ich założenia, wystawienia lub nabycia, albo stanowią aktywa pieniężne,
c) należności krótkoterminowych – obejmują ogół należności z tytułu do-staw i usług oraz całość lub część należności z innych tytułów niezali-czonych do aktywów finansowych, a które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego,
d) rozliczeń międzyokresowych – trwają nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia bilansowego;
19) rzeczowych aktywach obrotowych – rozumie się przez to materiały nabyte w celu zużycia na własne potrzeby, wytworzone lub przetworzone przez jed-nostkę produkty gotowe (wyroby i usługi) zdatne do sprzedaży lub w toku produkcji, półprodukty oraz towary nabyte w celu odprzedaży w stanie nie-przetworzonym;
20) zobowiązaniach – rozumie się przez to wynikający z przeszłych zdarzeń ob-owiązek wykonania świadczeń o wiarygodnie określonej wartości, które spowodują wykorzystanie już posiadanych lub przyszłych aktywów jed-nostki;
21) rezerwach – rozumie się przez to zobowiązania, których termin wymagalno-ści lub kwota nie są pewne;
22) zobowiązaniach krótkoterminowych – rozumie się przez to ogół zobowiązań z tytułu dostaw i usług, a także całość lub tę część pozostałych zobowiązań, które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego;
23) instrumentach finansowych – rozumie się przez to kontrakt, który powoduje powstanie aktywów finansowych u jednej ze stron i zobowiązania finanso-wego albo instrumentu kapitałowego u drugiej ze stron pod warunkiem, że z kontraktu zawartego między dwiema lub więcej stronami jednoznacznie wynikają skutki gospodarcze, bez względu na to, czy wykonanie praw lub zobowiązań wynikających z kontraktu ma charakter bezwarunkowy albo warunkowy. Do instrumentów finansowych nie zalicza się w szczególności:
a) rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego,
b) umów o gwarancje finansowe, które ustalają wykonanie obowiązków z tytułu udzielonej gwarancji, w formie zapłacenia kwot odpowiadających
©Kancelaria Sejmu s. 6/120
2014-09-03
stratom poniesionym przez beneficjenta na skutek niespłacenia wierzy-telności przez dłużnika w wymaganym terminie,
c) umów o przeniesienie praw z papierów wartościowych w okresie po-między terminem zawarcia i rozliczenia transakcji, gdy wykonanie tych umów wymaga wydania papierów wartościowych w określonym termi-nie, również wtedy, gdy przeniesienie tych praw następuje w formie za-pisu na rachunku papierów wartościowych, prowadzonym przez pod-miot upoważniony na podstawie odrębnych przepisów,
d) aktywów i zobowiązań z tytułu programów, z których wynikają udziały pracowników oraz innych osób związanych z jednostką w jej kapitałach lub w kapitałach innej jednostki z grupy kapitałowej, do której należy jednostka,
e) umów połączenia spółek, z których wynikają obowiązki określone wDz.U. 1994 Nr 121 poz. 591
USTAWA
z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości1)
Rozdział 1
Przepisy ogólne
Art. 1.
Ustawa określa zasady rachunkowości, tryb badania sprawozdań finansowych przez biegłych rewidentów oraz zasady wykonywania działalności w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.
Art. 2.
1. Przepisy ustawy o rachunkowości, zwanej dalej „ustawą”, stosuje się, z zastrze-żeniem ust. 3, do mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na teryto-rium Rzeczypospolitej Polskiej:
1) spółek handlowych (osobowych i kapitałowych, w tym również w organiza-cji) oraz spółek cywilnych, z zastrzeżeniem pkt 2, a także innych osób prawnych, z wyjątkiem Skarbu Państwa i Narodowego Banku Polskiego;
2) osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 1 200 000 euro;
3) jednostek organizacyjnych działających na podstawie Prawa bankowego, przepisów o obrocie papierami wartościowymi, przepisów o funduszach in-westycyjnych, przepisów o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej,
1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspól-not Europejskich:
1) dyrektywy 2001/65/WE z dnia 27 września 2001 r. zmieniającej dyrektywy 78/660/EWG, 83/349/EWG oraz 86/635/EWG w zakresie zasad oceny rocznych i skonsolidowanych sprawo-zdań finansowych niektórych rodzajów spółek a także banków oraz innych instytucji finanso-wych (Dz. Urz. WE L 283 z 27.10.2001);
2) dyrektywy 2003/38/WE z dnia 13 maja 2003 r. zmieniającej dyrektywę 78/660/EWG w sprawie rocznych sprawozdań finansowych niektórych rodzajów spółek w odniesieniu do kwot wyrażo-nych w euro (Dz. Urz. WE L 120 z 15.05.2003);
3) dyrektywy 2003/51/WE z dnia 18 czerwca 2003 r. zmieniającej dyrektywy 78/660/EWG, 83/349/EWG, 86/635/EWG oraz 91/674/EWG w sprawie rocznych i skonsolidowanych spra-wozdań finansowych niektórych rodzajów spółek, banków i innych instytucji finansowych oraz zakładów ubezpieczeń (Dz. Urz. WE L 178 z 17.07.2003).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłosze-nia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.
Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.
©Kancelaria Sejmu s. 2/120
2014-09-03
przepisów o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych lub przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, bez względu na wielkość przychodów;
4) gmin, powiatów, województw i ich związków, a także:
a) państwowych, gminnych, powiatowych i wojewódzkich jednostek bu-dżetowych,
b) gminnych, powiatowych i wojewódzkich zakładów budżetowych,
c) (uchylona);
5) jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, z wyjątkiem spółek, o których mowa w pkt 1 i 2;
6) oddziałów i przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych, w rozumie-niu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej;
7) jednostek niewymienionych w pkt 1–6, jeżeli otrzymują one na realizację zadań zleconych dotacje lub subwencje z budżetu państwa, budżetów jedno-stek samorządu terytorialnego lub funduszów celowych – od początku roku obrotowego, w którym dotacje lub subwencje zostały im przyznane.
2. Osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie mogą stosować zasady rachunkowości określone ustawą również od początku następnego roku obrotowego, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obro-towy są niższe niż równowartość w walucie polskiej 1 200 000 euro. W tym przypadku osoby te lub wspólnicy przed rozpoczęciem roku obrotowego są ob-owiązani do zawiadomienia o tym urzędu skarbowego, właściwego w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym.
3. Jednostki sporządzające sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdaw-czości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w for-mie rozporządzeń Komisji Europejskiej, zwanymi dalej „MSR”, stosują przepisy ustawy oraz przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie, w zakresie nieure-gulowanym przez MSR.
4. Kościelne osoby prawne nieprowadzące działalności gospodarczej prowadzą ra-chunkowość zgodnie z przepisami wewnętrznymi tych osób.
Art. 3.
1. Ilekroć w ustawie jest mowa o:
1) jednostce – rozumie się przez to podmioty i osoby określone w art. 2 ust. 1;
2) banku – rozumie się przez to jednostkę działającą na podstawie przepisów Prawa bankowego;
3) zakładzie ubezpieczeń – rozumie się przez to jednostkę prowadzącą działal-ność ubezpieczeniową na podstawie przepisów o działalności ubezpiecze-niowej;
3a) przepisach o obrocie papierami wartościowymi – rozumie się przez to prze-pisy ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym, ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowa-
©Kancelaria Sejmu s. 3/120
2014-09-03
dzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych;
3b) zakładzie reasekuracji – rozumie się przez to jednostkę prowadzącą działal-ność reasekuracyjną na podstawie przepisów o działalności reasekuracyjnej;
4) udziałach lub udziałowcach – rozumie się przez to również odpowiednio ak-cje lub akcjonariuszy;
5) krajowych środkach płatniczych, walutach obcych i dewizach – rozumie się przez to krajowe środki płatnicze, waluty obce i dewizy, o których mowa w przepisach Prawa dewizowego;
5a) członku organu jednostki – rozumie się przez to osobę fizyczną, pełniącą funkcję członka zarządu lub innego organu zarządzającego, członka rady nadzorczej lub innego organu nadzorującego, jak również innego organu administrującego jednostki, powołaną do pełnienia tej funkcji zgodnie z po-stanowieniami umowy spółki, statutu lub innymi obowiązującymi jednostkę przepisami prawa;
6) kierowniku jednostki – rozumie się przez to członka zarządu lub innego or-ganu zarządzającego, a jeżeli organ jest wieloosobowy – członków tego or-ganu, z wyłączeniem pełnomocników ustanowionych przez jednostkę. W przypadku spółki jawnej i spółki cywilnej za kierownika jednostki uważa się – wspólników prowadzących sprawy spółki, w przypadku spółki part-nerskiej – wspólników prowadzących sprawy spółki albo zarząd, a w odnie-sieniu do spółki komandytowej i spółki komandytowo-akcyjnej – komple-mentariuszy prowadzących sprawy spółki. W przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą za kierownika jednostki uważa się tę osobę; przepis ten stosuje się odpowiednio do osób wykonujących wolne zawody. Za kierownika jednostki uważa się również likwidatora, a także syndyka lub zarządcę ustanowionego w postępowaniu upadłościowym;
7) organie zatwierdzającym – rozumie się przez to organ, który zgodnie z ob-owiązującymi jednostkę przepisami prawa, statutem, umową lub na mocy prawa własności jest uprawniony do zatwierdzania sprawozdania finanso-wego jednostki. W przypadku spółki osobowej, z wyjątkiem spółki koman-dytowo-akcyjnej, oraz spółki cywilnej przez organ zatwierdzający rozumie się jej wspólników;
8) okresie sprawozdawczym – rozumie się przez to okres, za który sporządza się sprawozdanie finansowe w trybie przewidzianym ustawą lub inne spra-wozdania sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych;
9) roku obrotowym – rozumie się przez to rok kalendarzowy lub inny okres trwający 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych, stosowany rów-nież do celów podatkowych. Rok obrotowy lub jego zmiany określa statut lub umowa, na podstawie której utworzono jednostkę. Jeżeli jednostka roz-poczęła działalność w drugiej połowie przyjętego roku obrotowego, to moż-na księgi rachunkowe i sprawozdanie finansowe za ten okres połączyć z księgami rachunkowymi i sprawozdaniem finansowym za rok następny. W przypadku zmiany roku obrotowego pierwszy po zmianie rok obrotowy po-winien być dłuższy niż 12 kolejnych miesięcy;
10) dniu bilansowym – rozumie się przez to dzień, na który jednostka sporządza sprawozdanie finansowe;
©Kancelaria Sejmu s. 4/120
2014-09-03
11) przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości – rozumie się przez to wybra-ne i stosowane przez jednostkę rozwiązania dopuszczone ustawą, w tym także określone w MSR, zapewniające wymaganą jakość sprawozdań finan-sowych;
12) aktywach – rozumie się przez to kontrolowane przez jednostkę zasoby ma-jątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści eko-nomicznych;
13) aktywach trwałych – rozumie się przez to aktywa jednostki, które nie są za-liczane do aktywów obrotowych, o których mowa w pkt 18;
14) wartościach niematerialnych i prawnych – rozumie się przez to, z zastrzeże-niem pkt 17, nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywa-nym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki, a w szczególności:
a) autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje,
b) prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użyt-kowych oraz zdobniczych,
c) know-how.
W przypadku wartości niematerialnych i prawnych oddanych do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub leasingu, wartości niemate-rialne i prawne zalicza się do aktywów trwałych jednej ze stron umowy, zgodnie z warunkami określonymi w ust. 4. Do wartości niematerialnych i prawnych zalicza się również nabytą wartość firmy oraz koszty zakończo-nych prac rozwojowych;
15) środkach trwałych – rozumie się przez to, z zastrzeżeniem pkt 17, rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Zalicza się do nich w szczególności:
a) nieruchomości – w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budowle i budynki, a także będące odrębną własnością lokale, spół-dzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego,
b) maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy,
c) ulepszenia w obcych środkach trwałych,
d) inwentarz żywy.
Środki trwałe oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub leasingu zalicza się do aktywów trwałych jednej ze stron umowy, zgodnie z warunkami określonymi w ust. 4;
16) środkach trwałych w budowie – rozumie się przez to zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego;
17) inwestycjach – rozumie się przez to aktywa posiadane przez jednostkę w ce-lu osiągnięcia z nich korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych aktywów, uzyskania przychodów w formie odsetek, dywidend
©Kancelaria Sejmu s. 5/120
2014-09-03
(udziałów w zyskach) lub innych pożytków, w tym również z transakcji handlowej, a w szczególności aktywa finansowe oraz te nieruchomości i wartości niematerialne i prawne, które nie są użytkowane przez jednostkę, lecz są posiadane przez nią w celu osiągnięcia tych korzyści. W przypadku zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji przez inwestycje rozumie się lokaty;
18) aktywach obrotowych – rozumie się przez to tę część aktywów jednostki, które w przypadku:
a) aktywów rzeczowych, o których mowa w pkt 19 – są przeznaczone do zbycia lub zużycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego lub w cią-gu normalnego cyklu operacyjnego właściwego dla danej działalności, jeżeli trwa on dłużej niż 12 miesięcy,
b) aktywów finansowych, o których mowa w pkt 24 – są płatne i wyma-galne lub przeznaczone do zbycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilanso-wego lub od daty ich założenia, wystawienia lub nabycia, albo stanowią aktywa pieniężne,
c) należności krótkoterminowych – obejmują ogół należności z tytułu do-staw i usług oraz całość lub część należności z innych tytułów niezali-czonych do aktywów finansowych, a które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego,
d) rozliczeń międzyokresowych – trwają nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia bilansowego;
19) rzeczowych aktywach obrotowych – rozumie się przez to materiały nabyte w celu zużycia na własne potrzeby, wytworzone lub przetworzone przez jed-nostkę produkty gotowe (wyroby i usługi) zdatne do sprzedaży lub w toku produkcji, półprodukty oraz towary nabyte w celu odprzedaży w stanie nie-przetworzonym;
20) zobowiązaniach – rozumie się przez to wynikający z przeszłych zdarzeń ob-owiązek wykonania świadczeń o wiarygodnie określonej wartości, które spowodują wykorzystanie już posiadanych lub przyszłych aktywów jed-nostki;
21) rezerwach – rozumie się przez to zobowiązania, których termin wymagalno-ści lub kwota nie są pewne;
22) zobowiązaniach krótkoterminowych – rozumie się przez to ogół zobowiązań z tytułu dostaw i usług, a także całość lub tę część pozostałych zobowiązań, które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego;
23) instrumentach finansowych – rozumie się przez to kontrakt, który powoduje powstanie aktywów finansowych u jednej ze stron i zobowiązania finanso-wego albo instrumentu kapitałowego u drugiej ze stron pod warunkiem, że z kontraktu zawartego między dwiema lub więcej stronami jednoznacznie wynikają skutki gospodarcze, bez względu na to, czy wykonanie praw lub zobowiązań wynikających z kontraktu ma charakter bezwarunkowy albo warunkowy. Do instrumentów finansowych nie zalicza się w szczególności:
a) rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego,
b) umów o gwarancje finansowe, które ustalają wykonanie obowiązków z tytułu udzielonej gwarancji, w formie zapłacenia kwot odpowiadających
©Kancelaria Sejmu s. 6/120
2014-09-03
stratom poniesionym przez beneficjenta na skutek niespłacenia wierzy-telności przez dłużnika w wymaganym terminie,
c) umów o przeniesienie praw z papierów wartościowych w okresie po-między terminem zawarcia i rozliczenia transakcji, gdy wykonanie tych umów wymaga wydania papierów wartościowych w określonym termi-nie, również wtedy, gdy przeniesienie tych praw następuje w formie za-pisu na rachunku papierów wartościowych, prowadzonym przez pod-miot upoważniony na podstawie odrębnych przepisów,
d) aktywów i zobowiązań z tytułu programów, z których wynikają udziały pracowników oraz innych osób związanych z jednostką w jej kapitałach lub w kapitałach innej jednostki z grupy kapitałowej, do której należy jednostka,
e) umów połączenia spółek, z których wynikają obowiązki określone w
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
krowa
Areszt za spam, do odwołaniaDołączył: 18 Mar 2010
Posty: 16705
Przeczytał: 0 tematów


Płeć: Mężczyzna

PostWysłany: Wto 19:58, 21 Paź 2014
PRZENIESIONY
Sob 4:39, 25 Paź 2014    Temat postu:

raz
wyraz
raz
wyraz
raz
wyraz
jeżeli powstał raz, musimy dać temu wyraz


raz
wyraz
raz wyrazpo wrażeniu następuje wyrażenie


a teraz słuchajcie mi tu: http://www.youtube.com/watch?v=0dEkm0Mczzw

JEST TO PIEŚŃ PERZYSZŁOŚCI
niestety nie waszej
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
krowa
Areszt za spam, do odwołaniaDołączył: 18 Mar 2010
Posty: 16705
Przeczytał: 0 tematów


Płeć: Mężczyzna

PostWysłany: Wto 22:49, 21 Paź 2014
PRZENIESIONY
Sob 4:55, 25 Paź 2014    Temat postu:

LUDZIE (WYKRZYKNIK)
JEST PARĘ RZECZY KTÓRE MUSIMY SOBIE NA KONIEC POWIEDZIĆ

PRZEDE WSZYSTKIM, NIE PISZMY DRUKOWANYMI LITERAMIa teraz do rzeczy:
NIE POWINNIŚMY TAK DUŻO MÓWIĆ I TAK ROZWLEKLE PISAĆ
na przykład koty nie mówią i nie piszą, a jednak są
i podobnie jest z drzewami - nie mówią i nie piszą
śledzie bałtyckie i dorsze - równieżale jeśli już mówimy, piszemy, to nie róbmy tego bez roboty


wielu ludzi mówi i pisze o miłości, o kochaniu
a przecież chodzi o to aby zmysłowo kochać i co najwyżej dać glos w momencie końcowym owego kochania

pamiętam, ze cztery lata do tyłu miałem przyjemność obcować cieleśnie z jedną Anią w lesie
i właśnie niepotrzebnie zupełnie mówiłem do niej, a to że łóżka nie ma, a bym się położył jak to mówią komfortowo

i to było niepotrzebne gadanie działające na rozpraszanie uwagi


a teraz z grubej rury:
POJĘCIE - cóż to takiego?

Gadatliwi ludzie, a takich jest na przykład na tym forum multum, potrafią o POJĘCIU mnożyć zdania....
ale żaden skurwysyn fizycznie pojąć nie chce!

p o w t a r z a m >>> ŻADEN SKURWYSYN FIZYCZNIE POJĄĆ NIE CHCE (wykrzyknik)

a przecież POJĘCIE oznacza POJMANIE, dosłownie POJMANIE JEŃCA
tak jak ja pojąłem tamtą Anię w lesie
bez definiowania proszę ja kolegów i koleżanki

1. Ania pojęła młodą brzózkę
2. Ja pojąłem Anię
3. Las pojął nas


LAS POJĄŁ NAS !!!
Las pojął nas
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
krowa
Areszt za spam, do odwołaniaDołączył: 18 Mar 2010
Posty: 16705
Przeczytał: 0 tematów


Płeć: Mężczyzna

PostWysłany: Śro 21:35, 22 Paź 2014
PRZENIESIONY
Sob 5:03, 25 Paź 2014    Temat postu:

[quote="hushek"] magister Krowa jest magistrem Krową posiadającym oblicze magistra Krowy, ale wiemy że nieobliczalne!!![/quote]Warszawa, 19 sierpnia 2014 roku

ODRODZIĆ NIEPODLEGŁĄ POLSKĘ DUCHOWO I MATERIALNIE
W SOJUSZU Z ROSJĄ, ZE SŁOWIAŃSZCZYZNĄ


Tragiczna sytuacja słowiańskiej Ukrainy jest ostrzeżeniem dla słowiańskiej Polski. Jest wyzwaniem dla Narodu Polskiego stającego przed dziejowym wyborem – albo żyć coraz gorzej w narzuconej 25 lat temu zależności od Zachodu niszczącego Polskę i przeciwstawiającego ją Rosji, albo uwolnić się od zachodniego uzależnienia i żyć lepiej w samodzielnej Polsce w sojuszu z Rosją, ze Słowiańszczyzną.
Złej sytuacji Narodu Polskiego nie poprawi zmienianie władzy w kolejnych wyborach przy zachowaniu zachodniego zniewolenia, zwiększonego katastrofalną integracją z Unią Europejską i NATO. W podporządkowanej Zachodowi Polsce dla pozoru zmieniają się partie sprawujące władzę, ale nie zmieniają się antypolskie cele władzy, wyznaczane niezmiennie od 25. lat przez zachodnich mocodawców w USA, Izraelu, Niemczech oraz brukselskiej centrali Unii Europejskiej i NATO.
Realizowanie przez polską władzę celów wyznaczanych przez zachodnich mocodawców niszczy Polskę duchowo i materialnie, pozbawia Polaków godnych warunków życia i perspektyw rozwoju, sprowadza Naród Polski do roli wyzyskiwanego narzędzia zaborczej polityki Zachodu, zmierzającego do panowania nad Światem. Szczególnie niebezpieczna dla Polski i innych zniewolonych Państw jest wspierana przez NATO Unia Europejska. Służy ona amerykańsko-izraelskiej i niemieckiej dominacji w Europie oraz jednoczeniu pod przywództwem USA jak największej ilości Państw europejskich, a nawet pozaeuropejskich przeciwko Rosji przeciwstawiającej się zachodniej ekspansji. Unia Europejska wspólnie z USA narzuca nowy globalistyczny porządek światowy. Likwiduje on suwerenność Państw narodowych, niszczy Narody przez pozbawianie majątku narodowego, wynaradawianie, narzucanie zdegenerowanej kultury zachodniej i innych obcych kultur, degradowanie małżeństwa i rodziny oraz macierzyństwa i ojcostwa, stosowanie eutanazji i zabijania dzieci nienarodzonych, propagowanie zboczeń i wynaturzeń, genetyczne modyfikowanie natury. Ta sprzeczna z Prawem Naturalnym destrukcyjna polityka Zachodu niszczy Boży, naturalny porządek Świata, niszczy narodowy, kulturowy, chrześcijański porządek Europy. Zachód przez destrukcję łatwiej opanowuje demoralizowany przez siebie Świat.
Nieustanną ekspansję zaborczej i destrukcyjnej Unii Europejskiej na Wschód ku Rosji wspiera NATO utworzone przez USA przede wszystkim do walki z Rosją. Wbrew zobowiązaniom międzynarodowym NATO opanowało Państwa środkowo-wschodniej Europy jako dogodny obszar dla swoich baz wojskowych przeciwko Rosji. Ten agresywny pakt wojskowy ma w swym haniebnym dorobku ludobójczy napad na Irak, Jugosławię, Afganistan i Libię, wspieranie napadu Gruzji na Osetię Południową, planowanie zaniechanego dzięki Rosji napadu na Syrię, przygotowywanie Polski do konfliktu z Rosją, wspieranie ukraińskich zbrodniarzy-banderowców i oligarchów dążących krwawym terrorem do integracji Ukrainy z Zachodem przeciwko Rosji.

Mieszkańcy Ukrainy muszą wiedzieć, że w integracji z Zachodem, z Unią Europejską i NATO Polsce odebrano suwerenność, zmniejszono Wojsko Polskie i podporządkowano antyrosyjskim celom USA, założono amerykańskie i niemieckie bazy wojskowe przeciwko Rosji, narzucono antypolskie media wpajające ogłupianym i demoralizowanym Polakom służalczość wobec Zachodu i agresywność wobec Rosji, zmniejszono gospodarkę zawłaszczoną w większości przez kapitał zachodni. Wyprzedano mu za kilka procent wartości większość złóż surowcowych oraz około 500 tysięcy przedsiębiorstw produkcyjnych, budowlanych, usługowych, handlowych i komunikacyjnych, w większości zlikwidowanych jako konkurencyjne wobec Zachodu. Z pozostałego 1. miliona przedsiębiorstw zlikwidowano na polecenie Unii Europejskiej ponad 300 tysięcy. W efekcie zminimalizowano przemysł ciężki, zlikwidowano całe branże, na przykład przemysł stoczniowy i flotę handlową, oddano Zachodowi na własność prawie cały handel i bankowość, zmniejszono o ponad połowę produkcję przemysłową przejętą przez Niemcy. Do połowy spadła produkcja rolna przez odłogowanie 4. milionów hektarów prywatnej ziemi rolnej i 3. milionów hektarów państwowej ziemi rolnej w połowie sprzedanej Niemcom. Mało produkująca Polska, tracąca samowystarczalność nawet żywnościową, stała się rynkiem zbytu zachodnich towarów, rezerwuarem tanich surowców, taniej ziemi i taniej siły roboczej, dodatkiem do 4. w Świecie gospodarki niemieckiej osiągającej ten poziom na skutek przejęcia znacznej części produkcji polskiej. Polska została zadłużona na 1,5 biliona zł, głównie wobec Niemiec żądających spłaty długów polską ziemią. Ma to ułatwić niemieckie osadnictwo w Polsce i przyłączenie do Niemiec polskich ziem odzyskanych po II wojnie światowej. Przewiduje to nawet obecna Konstytucja ponazistowskich Niemiec.
Integracja potencjalnie bardzo bogatej Polski ze złodziejskim Zachodem pogorszyła warunki życia Narodu Polskiego. Przed uzależnieniem od Zachodu, Polska zapewniała wszystkim obywatelom mieszkanie, pracę, zdrową żywność, bezpłatne leczenie i kształcenie. W Polsce uzależnionej od Zachodu skazano miliony Polaków na trudne i niegodne życie we własnym Kraju, na utratę pracy i mieszkania, na jedzenie niezdrowej i preparowanej żywności, na nędzę i głodowanie, na tułaczkę po Świecie za chlebem. Polakom obrzydzono życie we własnej Ojczyźnie. Dorobek materialny przeciętnego Polaka jest 4 razy mniejszy od dorobku Greka i 20 razy mniejszy od dorobku Niemca, czy Szwajcara. W unijnej Polsce dziesiątki tysięcy komunalnych domów mieszkalnych podarowano obcym i miejscowym właścicielom-spekulantom podnoszącym czynsze i eksmitującym lokatorów. Celowo utrzymano zarobki i świadczenia socjalne na najniższym poziomie w Europie, aby Polacy opuszczali swój Kraj i uzupełniali braki siły roboczej Zachodu. Dlatego w Polsce płaca minimalna wynosi 1600 zł, niepełna renta minimalna – 470 zł, niepełna emerytura minimalna – 640 zł, zasiłek dla bezrobotnych – 534 zł, przy czym nie przysługuje on 83% bezrobotnych. Przy celowo zaniżonych dochodach zawyżono ceny żywności, leków, odzieży i mieszkań oraz czynsze mieszkaniowe, a także najwyższe w Unii Europejskiej opłaty za energię elektryczną, gaz, telefon, internet, przedszkole i naukę. Takie 25 lat związku 38-milionowej Polski z Zachodem doprowadziło 6,5 miliona Polaków do biedy, 6,1 miliona Polaków do nędzy poniżej minimum socjalnego, 2,7 miliona Polaków do głodu poniżej minimum biologicznego, 14,5% Polaków w wieku produkcyjnym do bezrobocia, 420 tysięcy Polaków do bezdomności, 6 milionów Polaków do emigracji, 1,5 miliona Polaków do depresji i chorób psychicznych, 1,2 miliona Polaków do narkomanii, 30 tysięcy Polaków do śmierci z zimna, głodu i narkotyków, 110 tysięcy Polaków do samobójstwa. Ograniczono w Polsce działalność naukową i oświatową. Zlikwidowano 4600 placówek oświatowych – szkół, przedszkoli, domów kultury, bibliotek, wycofując księgozbiory o profilu historycznym, etycznym i patriotycznym. Zmniejszono w szkołach program wychowania i nauczania zwłaszcza historii i języka polskiego. Obniżono poziom umysłowy i moralny młodzieży, osłabiono patriotyzm. Pogorszono stan zdrowia Polaków na skutek złych warunków życia, ograniczenia placówek i personelu służby zdrowia oraz utrudnienia dostępu do leczenia. Rosnąca zachorowalność i śmiertelność oraz emigracja przy braku przyrostu naturalnego wyludnia Polskę i ułatwia napływ obcokrajowców wypierających Polaków z rynku pracy.
Takie tragiczne dla większości Polaków 25 lat integracji z Zachodem doprowadziło w Polsce do złodziejskiego bogacenia się oligarchów, ludzi władzy i ludzi mediów. Mają oni za to przekonywać Polaków i przekonują, że Naród Polski jest wolny i szczęśliwy, Zachód dobry a Rosja zła.
Ile jeszcze cierpień muszą zaznać Polacy, ile jeszcze musi umrzeć Polaków, ile jeszcze klęsk musi doznać Polska, aby Naród Polski zjednoczył się i wbrew kłamliwej propagandzie medialnej uznał integrację z niszczącym nas Zachodem za szkodliwą i ją odrzucił.
XXXXX
Integracji z Zachodem przeciwstawia się większość mieszkańców Ukrainy. Jej sytuacja w zachodnim systemie byłaby jeszcze gorsza, niż Polski. Ale do integracji Ukrainy z Unią Europejską i NATO Zachód chce doprowadzić za wszelką cenę. Bowiem oddzielona od Rosji bogata Ukraina jako łatwa zdobycz jest potrzebna Zachodowi do eksploatacji jej bogactw i osaczenia Rosji od południa.
Dlatego kiedy Niemcy jednoczono, Rosję dzielono. Stało się to na skutek inspirowanego przez Zachód rozpadu w 1991 roku Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Wykorzystano go do rozpadu Rosji, rozpoczętego oderwaniem od niej Białorusi i Ukrainy – Krajów rosyjskojęzycznych zamieszkałych w połowie przez Rosjan, w połowie przez spokrewnionych z nimi Białorusinów i Ukraińców. Dokonano tego pod naciskiem Zachodu, wbrew referendum żądającego zachowania w jednym Państwie najbliższych sobie etnicznie i kulturowo słowiańskich Rosjan, Białorusinów i Ukraińców. Białoruś i Ukraina jako rusko-rosyjskie regiony, częściowo i okresowo zmieniające swą przynależność państwową z ruskiej na polsko-litewską, nigdy nie były Państwami. Ich sztuczne wydzielenie z rusko-rosyjskiej przestrzeni etniczno-kulturowej jako osobnych uzależnionych Państw antyrosyjskich było odwiecznym planem Niemiec w celu osłabienia i zniszczenia Rosji. Plan ten został przejęty przez USA, Izrael i Unię Europejską. Z ich inspiracji jedną słowiańską Ruś-Rosję, wywodzącą się z jednej Rusi Kijowskiej, podzielono na trzy Rusie: Rosję, Białoruś i Ukrainę z Krymem wcześniej oderwanym od Rosji. Było to zwycięstwo Zachodu, które miało umożliwić zintegrowanie Białorusi i Ukrainy z Unią Europejską i NATO oraz dalsze dzielenie Rosji na kilka osobnych Państw. Dzielenie nienawidzonej przez Zachód Słowiańszczyzny objęło Czechosłowację i Jugosławię. Miało objąć Polskę i podzielić ją na Śląsk, Kaszuby i Polskę.
Oderwana od Rosji Białoruś, poddana przy znacznym udziale Polski propagandowej i dywersyjnej działalności Zachodu, przezwyciężyła wrogie zachodnie wpływy. Zachowała sojuszniczą jedność z bratnią Rosją, odrzuciła integrację z Unią Europejską i NATO, nie dopuściła do powstania grupy prozachodnich oligarchów rabujących białoruski majątek państwowy.
W oderwanej od Rosji Ukrainie udało się Zachodowi przy intensywnej pomocy Polski zorganizować antyrosyjskie i prozachodnie siły. Ich bazą stali się powiązani z Izraelem, USA i Niemcami ukraińscy oligarchowie będący właścicielami zrabowanej przez siebie części gospodarki ukraińskiej oraz banderowcy–naziści kontynuujący ludobójczą politykę OUN-UPA, powiązani z Niemcami i banderowskimi środowiskami w Polsce, Niemczech, Kanadzie i USA. Otrzymali oni w latach 1991-2013 ponad 5 miliardów dolarów z USA i 1 miliard euro z Unii Europejskiej, zwłaszcza z Niemiec i Polski. Przy wsparciu szkolonych w Polsce, Niemczech, Izraelu i USA agentów, dywersantów i bojówkarzy zorganizowali antyrosyjskie i prozachodnie media, partie polityczne na czele z banderowsko-nazistowskimi partiami Swoboda i Prawy Sektor oraz liczne uzbrojone bojówki. Przeprowadzili w Kijowie i innych miastach wiele długotrwałych i kosztownych manifestacji, wysoko opłacając ich uczestników. Brali w nich udział na majdanie najwyżsi przedstawiciele polskiej władzy i sejmowej opozycji oraz dziennikarze i artyści. Poparli antyrosyjskich banderowców, którzy są również skrajnie antypolscy i żądają od Polski 19. powiatów, a na Ukrainie znowu mordują, jak ich poprzednicy. Chwalą wyczyny swoich wychowawców z OUN-UPA niegdyś bestialsko mordujących 200 tysięcy Polaków i tyle samo występujących w ich obronie Ukraińców i Rosjan. Bezczeszcząc pamięć setek tysięcy pomordowanych, elity z Polski poparły takich banderowsko-nazistowskich bandytów, albowiem ich wspólnym celem jest walka z Rosją. Dla tej walki największy nawet ludobójca jest dla Zachodu i elity w Polsce największym przyjacielem, o ile jest antyrosyjski. W ramach tej walki miało nastąpić zintegrowanie z Unią Europejską i NATO geostrategicznej Ukrainy jako dogodnego miejsca rozmieszczenia baz wojskowych przeciwko Rosji oraz przekazanie Krymu na bazę wojskową USA.
Zintegrowana z Zachodem antyrosyjska Ukraina miała odcinać Rosję od Morza Czarnego i Morza Śródziemnego oraz zagrozić od południa jej stolicy i centralnemu obszarowi europejskiemu.
Pomimo ponad dwudziestoletniej działalności Zachodu dla zawładnięcia Ukrainą, wybrana demokratycznie prawowita władza ukraińska popierana przez większość Ukraińców odrzuciła w listopadzie 2013 roku integrację z Unią Europejską. Wybrała sojusz z bratnią Rosją. Na tę demokratyczną i legalną decyzję, Zachód wraz z banderowcami i oligarchami ukraińskimi odpowiedział nielegalnymi i terrorystycznymi manifestacjami w Kijowie, strzelaniem zachodnich i banderowskich snajperów jednocześnie do swoich manifestantów i rządowych sił porządkowych. W sprowokowanych tym krwawych bitwach zabito ponad 100 osób i raniono ponad 1000. Rannych i poszukiwanych przez władzę banderowskich przestępców przerzucano do Polski na leczenie i dalsze szkolenie w dywersji i zabijaniu. Ta krwawa prowokacja była potrzebna Zachodowi do zbrojnego obalenia demokratycznie wybranej legalnej władzy i siłowego narzucenia z końcem lutego 2014 roku nielegalnej władzy zachodnich agentów. W skład tego dyktatorskiego reżimu weszli złodzieje majątku ukraińskiego i mordercy – oligarchowie i banderowcy złączeni nienawiścią do Rosji. Ten krwawy reżim postanowił integrować Ukrainę z Unią Europejską i NATO, oddać Krym na amerykańską bazę wojskową. Rozpoczął krwawe represje zamieszkujących Ukrainę Rosjan i prorosyjskich Ukraińców, zakazał posługiwania się językiem rosyjskim. Zagrożeni Rosjanie krymscy zdecydowali w marcowym referendum 2014 roku o powrocie Krymu do Rosji. Zapoczątkowali powstrzymanie ekspansji Unii Europejskiej i NATO na Wschód oraz ponowne jednoczenie Rusi-Rosji. Krym, mający znaczenie strategiczne, będący widownią bohaterskich walk, jest dla Rosjan, Białorusinów i Ukraińców miejscem świętym. Na Krymie Ruś Kijowska – kolebka Rosji, Białorusi i Ukrainy – przyjęła chrześcijaństwo. To jednoczące Rosję, Białoruś i Ukrainę ruskie miejsce święte zamierzał reżim banderowców i oligarchów przekazać USA.
Krym stał się przykładem dla zamieszkałego głównie przez Rosjan wschodu i południa Ukrainy. W pokojowych manifestacjach zwanych Ruską Wiosną, zwróconych przeciwko bandyckiemu reżimowi w Kijowie, Rosjanie i Ukraińcy głosili swoją wspólną ruską tożsamość. Nazywali Ukrainę, Rosję i Białoruś jednym Ruskim Światem dążącym do ponownego zjednoczenia. Odpowiedzią rządzących w Kijowie agentów USA, Izraela i Unii Europejskiej było zabijanie. Przeciwko temu zachodniemu i banderowskiemu terrorowi powołano na wschodzie Ukrainy demokratyczną decyzją większości mieszkańców Doniecką Republikę Ludową i Ługańską Republikę Ludową, które opowiedziały się za sojuszem z Rosją. Stanowią one wraz z pozostałymi obszarami na wschodzie i obszarami na południu Ukrainy dawną część Rosji zwaną Noworosją. Włączyli ją do radzieckiej Ukrainy bolszewicy, krwawą rewolucją narzuceni Rosji z Zachodu. Wystąpienie na tym obszarze Rosjan i Ukraińców przeciwko integracji z Unią Europejską i NATO oraz dążenie do ponownego zjednoczenia z Rosją jest nieodwracalną klęską Zachodu na Ukrainie. Nie chcąc się z tym pogodzić, USA, Izrael i Unia Europejska przerzuciły na Ukrainę tysiące uzbrojonych bojówkarzy amerykańskich, izraelskich, niemieckich i polskich. Rozpoczęli oni wraz z reżimowym wojskiem ukraińskim wojnę z ludnością odmawiającą życia w prozachodnim bandyckim Państwie rządzonym przez zachodnią agenturę morderców i złodziei. W tej wojnie Zachodowi i reżimowi w Kijowie chodzi o wyniszczanie żywiołu rosyjskiego i wszelkiego żywiołu słowiańskiego. Dlatego reżim banderowski celowo zabija w operacjach wojskowych ludność cywilną oraz morduje bezbronnych ludzi w zajmowanych budynkach, nawet w szpitalach. W sumie zginęło już około 3 tysiące ludzi. W obawie przed banderowcami schronienie w Rosji znalazło ponad 800 tysięcy Rosjan i Ukraińców z terenów objętych walkami. Zaś schronienie w Polsce znalazło około 15 tysięcy banderowców zatrudnianych w instytucjach państwowych oraz organizowanych w oddziały i szkolonych do zbrojnego użycia na Ukrainie i w Polsce. Współpracują oni ściśle z banderowskim w swej istocie Związkiem Ukraińców w Polsce.
Reżim w Kijowie dopuszcza się zbrodni również na obszarach nie objętych wojną. Odrażającą zbrodnią banderowców ze Lwowa było 2. maja 2014 roku bestialskie mordowanie ogniem i nożami około 50. bezbronnych Rosjan mieszkających w Odessie. Współcześni banderowcy mordowali Rosjan w Odessie i mordują wszędzie na Ukrainie tak samo okrutnie, jak ich poprzednicy i wychowawcy mordowali Polaków w Zachodniej Ukrainie i Wschodniej Polsce. Wykonawcami tych potwornych zbrodni są banderowcy i najemnicy z Zachodu, ale inspirują i finansują je ukraińscy oligarchowie i mocodawcy w USA, Izraelu i Unii Europejskiej z ponazistowskimi Niemcami na czele. Jedni i drudzy nie cofają się przed żadną zbrodnią, byle by zawładnąć Ukrainą i zagrozić Rosji. Przykładem jest zbrodnicze zestrzelenie 17. lipca 2014 roku przez reżim w Kijowie malezyjskiego samolotu pasażerskiego i oskarżenie o to Donieckiej Republiki Ludowej i Rosji. Miało to skompromitować Noworosję i Rosję jako Państwa terrorystyczne, potępić je przez opinię całego Świata i wprowadzić na Ukrainę wojska NATO. Ta bandycka i tragiczna w skutkach prowokacja skompromitowała banderowską Ukrainę i popierający ją globalistyczny Zachód, ale nie wstrzymała ich morderczych działań.
Mordowaniu Rosjan i Ukraińców na Ukrainie towarzyszy rozpoczęte w lipcu 2014 roku mordowanie Palestyńczyków przez Izrael, mający pełne poparcie USA. Zginęło już około 2000 ludzi, w tym prawie 500 dzieci.
Przy wsparciu Zachodu Izrael morduje, prozachodnia Ukraina morduje, a sankcje Zachód nakłada na Rosję. Nie jest to tylko przejaw charakteryzującej Zachód obłudy i zakłamania, lecz przede wszystkim fragment nieustannej walki Zachodu z Rosją. Skoro nie udało się Zachodowi zintegrować Ukrainy z Unią Europejską i NATO i osłabić tym Rosję, to próbuje się osiągnąć ten cel sankcjami. Niezależnie od stosowania różnych sposobów, cel pozostaje ten sam – maksymalne osłabienie Rosji. Pozwoliłoby to Zachodowi zapanować nad Światem. Dlatego rozpętane przez Zachód polityczne i zbrojne walki na Ukrainie są przejawem walki z Rosją w celu jej osłabienia.
Polsce i wszystkim Państwom słowiańskim w kontrolowanej przez USA Unii Europejskiej grozi zniszczenie. Grozi ono również opanowanej przez Zachód Ukrainie. Takie są bowiem imperialne zamiary agresywnego Zachodu zmierzającego po gruzach Państw narodowych do globalistycznego panowania nad Światem.
Ocaleniem dla Polski jest niedopuszczenie do jakiejkolwiek integracji Ukrainy z Zachodem. Miejsce Ukrainy dla jej dobra i dobra Polski jest na Wschodzie. Tylko ponowne zjednoczenie Ukrainy z Rosją powstrzyma na stałe groźne Drang nach Osten – Parcie na Wschód Unii Europejskiej i NATO. Popieramy bohaterskich mieszkańców i żołnierzy Donieckiej Republiki Ludowej, Ługańskiej Republiki Ludowej i całej Noworosji z Odessą, którzy o takie słowiańskie zjednoczenie walczą przeciwko antyukraińskiemu, antyrosyjskiemu, antysłowiańskiemu reżimowi w Kijowie. Zjednoczenie Ukrainy z Rosją ułatwi Polsce i innym Państwom słowiańskim uwolnienie się od Unii Europejskiej i NATO jako kolejnego przejawu od dawna płynącego z Zachodu zła. Jedynym sposobem uzdrowienia Europy jest rozwiązanie Unii Europejskiej i NATO oraz powrót do suwerennych Państw narodowych, wolnych od dominacji USA i Izraela.
Cieszymy się, że prezentowane przez nas stanowisko wyraża również coraz więcej osób, środowisk i organizacji na Zachodzie, zwłaszcza w Państwach Europy Zachodniej.
XXXXX
Zwracamy się do Narodu Rosyjskiego, do wszystkich Narodów Rosji, zwracamy się do władz Federacji Rosyjskiej i jej przywódcy Prezydenta Władimira Putina z wyrazami szacunku i poparcia dla światowej polityki rosyjskiej, poparcia dla polityki wobec bratniej Ukrainy, wobec jej ukraińskiej i rosyjskiej ludności. Cieszy nas, że Rosja obroniła się przed płynącą z Zachodu demoralizacją, broni Bożego Prawa Naturalnego, broni wartości narodowych, słowiańskich i chrześcijańskich, broni istoty małżeństwa, rodziny i Narodu, jest nadzieją na odrodzenie Europy i Świata. Ubolewamy wraz z Wami , że Polska pod naciskiem Zachodu stała się miejscem antyrosyjskiej kampanii niezwykle szkodliwej dla Rosjan i dla Polaków. Uważamy ją za przejaw wrogości Zachodu wobec wszystkiego, co polskie, rosyjskie, słowiańskie. Wykonawcami tej szkodliwej działalności są w Polsce służący Zachodowi politycy, działacze społeczni, dziennikarze związani z USA, Izraelem, Niemcami i ukraińskimi banderowcami. Szkalują oni Rosjan i nie dają spokoju nawet poległym żołnierzom. Z ich inicjatywy burzy się pomniki żołnierzy radzieckich, którzy obronili Polaków przed ludobójczą zagładą dokonywaną przez Niemców. Stawia się pomniki banderowcom z OUN-UPA i żołnierzom niemieckim, którzy dokonywali ludobójczej zagłady Polaków. Stawia się pomniki Reaganowi, prezydentowi USA – globalistycznego imperium zła, który gardził Polakami oraz inicjował i finansował zniewolenie Polski przez Zachód. Niezrozumiała i oburzająca dla wielu Polaków kampania antyrosyjska ma na celu izolowanie Polski od Rosji zwiększające uzależnienie od Zachodu zwłaszcza od Niemiec, pozbawienie Polski wielkich korzyści ze współpracy z Rosją, łatwe wykorzystanie Polski do każdej akcji przeciwko Rosji, nawet do wojny. Dlatego wyrażamy Wam – Rosyjscy Bracia Słowianie – nasze przesłanie: przyjaźń Polaków i Rosjan oraz sojusz Polski i Rosji jest naszym wspólnym dobrem i przyniesie nam wiele duchowych i materialnych korzyści. Do przyjaznych, sojuszniczych stosunków Polski z Rosją przekonujemy Naród Polski z całą odpowiedzialnością za losy naszej polskiej, słowiańskiej Ojczyzny.
XXXXX
Coraz więcej Polaków popiera takie stanowisko polskiego ruchu słowiańskiego, wyrosłego z doświadczeń polskiego ruchu narodowego, którego najwybitniejszym przywódcą był Roman Dmowski. Coraz więcej Polaków sądzi, że zagrożenie Rosji jest również zagrożeniem Polski. Coraz więcej Polaków jest przekonanych, że sojusz z Rosją umożliwi odbudowę zniszczonej przez Zachód polskiej gospodarki i powrót Polski na światowe rynki jako liczącego się producenta, zapewni wszystkim Polakom pracę i dobrobyt, zagwarantuje suwerenność Państwa Polskiego, ochroni zagrożone granice Polski z Niemcami i Ukrainą. Coraz więcej Polaków uważa, że w obecnym Świecie tylko silna Rosja może zagwarantować światowy pokój, może zagwarantować istnienie Polski i pozostałych Państw słowiańskich, których istnienia Zachód nie pragnie.
W tej sytuacji, obowiązkiem międzynarodowego ruchu słowiańskiego kierowanego przez Międzynarodowy Komitet Słowiański oraz polskiego ruchu słowiańskiego kierowanego przez Polski Komitet Słowiański jest jednoczenie Słowiańszczyzny, bronienie wszystkich Narodów i Państw słowiańskich, bronienie Rosji będącej największą Ojczyzną Słowian gwarantującą ich istnienie. Nasze wspólne narodowe, słowiańskie dobro wymaga dążenia do ruskiej jedności Rosji, Białorusi i Ukrainy, do sojuszu wszystkich Państw słowiańskich z Rosją, do sojuszniczego zjednoczenia Narodów i Państw słowiańskich we Wspólnocie Słowiańskiej, do budowania Wspólnoty Euroazjatyckiej, do pokojowej współpracy z suwerennymi Państwami Europy i Świata.
Polski Komitet Słowiański wraz ze Stowarzyszeniem Przyjaźni Polsko-Rosyjskiej apeluje do krajowych Komitetów Słowiańskich oraz do Międzynarodowego Komitetu Słowiańskiego z siedzibą w Kijowie o przyjęcie powyższego stanowiska i uwzględnienie go w przygotowaniach do zwołania XI Zjazdu Wszechsłowiańskiego. W sytuacji rosnących zagrożeń dla Słowiańszczyzny, Europy i Świata nie może zabraknąć głosu międzynarodowego ruchu słowiańskiego.
Głos ten jest oczekiwany, albowiem Słowiańszczyzna – rodzina zdolnych, pracowitych, uduchowionych słowiańskich Narodów – to moralnie zdrowa i wielka siła, która pobudzi do odrodzenia Europę i Świat.
Wypełnienie tego posłannictwa wymaga wzrostu świadomości słowiańskiej i poczucia jedności słowiańskiej, które najbardziej zatracili Polacy i Ukraińcy. Dlatego tak łatwo dają się okradać antysłowiańskiemu Zachodowi i nastawiać przeciwko bratniej Rosji i całej Słowiańszczyźnie. Od wzrostu świadomości narodowej i słowiańskiej oraz odrodzenia duchowego Polaków i innych zniewolonych przez Zachód Słowian rozpocznie się wielkie działanie, przywracające Polsce i innym słowiańskim Krajom to wszystko, co zabrał nam zachodni wróg. Wtedy nie będzie już przeszkód, aby bogata Polska i inne słowiańskie Kraje odrodziły się cywilizacyjnie i rozkwitły duchowym i materialnym rozwojem, przynoszącym dobrobyt wszystkim swoim Synom i Córkom, wszystkim swoim Obywatelom.

Rada Krajowa Polskiego Komitetu Słowiańskiego
Zarząd Główny Stowarzyszenia Przyjaźni Polsko-Rosyjskiej
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
krowa
Areszt za spam, do odwołaniaDołączył: 18 Mar 2010
Posty: 16705
Przeczytał: 0 tematów


Płeć: Mężczyzna

PostWysłany: Czw 12:49, 23 Paź 2014
PRZENIESIONY
Sob 5:25, 25 Paź 2014    Temat postu:

[quote="nick"]Bardzo dobra na torze roboczym [/quote]JADŁEM MIÓD Z BUTELKI
I BYŁ W BUTELCE

ALE NIE BYŁO PRĄDU
WIĘC MUSIAŁEM SIĘ MARTWIĆ O PRĄD

NIEDŁUGO SIĘ MARTWIŁEM O PRĄD
A W OGÓLE NIE MARTWIŁEM SIE O MIÓD

I WTEDY ZABRAKŁO WODY
O KTÓRĄ MUSIAŁEM SIĘ MARTWIĆ PODŚWIADOMIE


GDY SIĘ MARTWIMY O COŚ ZARAZ BĘDĄ Z TYM KŁOPOTY
A GDY SIĘ NIE MARTWIMY O NIC NICZEGO NAM NIE ZABRAKNIE

NIE MARTWIŁEM SIĘ O MIÓD
I ON JEST
I ON BĘDZIE

ALE WY
WY
WY TAM
KTÓRYCH MOGĘ UNICESTWIĆ ZAMYKAJĄC WAM KRAN
WY
MUSICIE SIĘ MARTWIĆ O WODĘ
MARTWCIE SIĘ O WODĘ A ZAKRĘCĘ WAM KRAN (WYKRZYKNIK)
MARTWCIE SIĘ O PRĄD A ZAKRĘCĘ WAM KRAN (WYKRZYKNIK)
MARTWCIE SIĘ O SWOICH BLISKICH A POUMIERAJĄ JEDEN PO DRUGIM

MARTWCIE SIĘ O ŻYDÓW A PUJDĄ Z DYMEM
JAKO I NIEMCE MARTWIĄCE SIE O PRĄD I MIÓDja się nie martwię o Nic
moje zmartwienie jest podświadome
w pamięci zachowałem trupy które mi podano na tacy

biskupi podali truciznę z trupów
hegemoni światowi podają trupią dawkę do waszej pamięci
będziecie wiecznie chorzy, wiecznie umierający, będziecie również ZABIJANI z powodu wyszkolenia na bojaźliwych i schorowanych


BĘDZIE WAS BOLAŁO
co?
Wszystko to co zapamiętaliście i co sobie teraz wyobrażacie
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
krowa
Areszt za spam, do odwołaniaDołączył: 18 Mar 2010
Posty: 16705
Przeczytał: 0 tematów


Płeć: Mężczyzna

PostWysłany: Czw 16:08, 23 Paź 2014
PRZENIESIONY
Sob 5:47, 25 Paź 2014    Temat postu:

[quote="yogi"]Z artykułu dotyczącego budynku.

"Natomiast w grudniu ubiegłego roku[/quote]natomiast....
kolega próbuje nas tutaj żyjących odwieźć od życia

NA TO MIEJSCE które każdy żyjący zajmuje, kolega daje nam NAMIASTKĘ z grudnia ubiegłego roku...
Z GRUDNIA UBIEGŁEGO ROKU !

HA HA HA HA!!!
Przecież coś takiego jak "grudzień ubiegłego roku" NIE ISTNIEJE!
>> to tylko ZGUBNA PAMIĘĆ kolegi, który NIE ŻYJE, o tak! KOLEGA NIE ŻYJE tylko z kolegi wycieka energia jak z UMARŁEJ SZKLANKI woda.
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
krowa
Areszt za spam, do odwołaniaDołączył: 18 Mar 2010
Posty: 16705
Przeczytał: 0 tematów


Płeć: Mężczyzna

PostWysłany: Śro 21:50, 22 Paź 2014
PRZENIESIONY
Sob 5:48, 25 Paź 2014    Temat postu:

ZABÓJSTWO JEST KARĄ ZA BOJA
ZABÓJSTWO JEST KARĄ ZA BOJAŹŃ http://www.youtube.com/watch?v=TZT2RRGBy2M
ZABÓJSTWO JEST KARĄ ZA BOJA
ZABÓJSTWO JEST KARĄ ZA BOJAŹŃ http://www.youtube.com/watch?v=TZT2RRGBy2M
ZABÓJSTWO JEST KARĄ ZA BOJA
ZABÓJSTWO JEST KARĄ ZA BOJAŹŃ http://www.youtube.com/watch?v=TZT2RRGBy2M
ZABÓJSTWO JEST KARĄ ZA BOJA
ZABÓJSTWO JEST KARĄ ZA BOJAŹŃ http://www.youtube.com/watch?v=TZT2RRGBy2M
ZABÓJSTWO JEST KARĄ ZA BOJA
ZABÓJSTWO JEST KARĄ ZA BOJAŹŃ http://www.youtube.com/watch?v=TZT2RRGBy2M


Refren: ZABÓJSTWO JEST KARĄ ZA BOJA
ZABÓJSTWO JEST KARĄ ZA BOJAŹŃ http://www.youtube.com/watch?v=TZT2RRGBy2M
ZABÓJSTWO JEST KARĄ ZA BOJA
ZABÓJSTWO JEST KARĄ ZA BOJAŹŃ http://www.youtube.com/watch?v=TZT2RRGBy2M
ZABÓJSTWO JEST KARĄ ZA BOJA
ZABÓJSTWO JEST KARĄ ZA BOJAŹŃ http://www.youtube.com/watch?v=TZT2RRGBy2M
ZABÓJSTWO JEST KARĄ ZA BOJA
ZABÓJSTWO JEST KARĄ ZA BOJAŹŃ http://www.youtube.com/watch?v=TZT2RRGBy2M
ZABÓJSTWO JEST KARĄ ZA BOJA
ZABÓJSTWO JEST KARĄ ZA BOJAŹŃ http://www.youtube.com/watch?v=TZT2RRGBy2M
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
krowa
Areszt za spam, do odwołaniaDołączył: 18 Mar 2010
Posty: 16705
Przeczytał: 0 tematów


Płeć: Mężczyzna

PostWysłany: Sob 5:42, 25 Paź 2014
PRZENIESIONY
Sob 5:49, 25 Paź 2014    Temat postu:

W ZIMNYM BUDYNKU SZTUKI ŻYCIA
ZNAJDOWAŁ SIĘ TEN O KTÓRYM MÓWIĄ ŻE JEST NADZIEJĄ NA WIECZNE ŻYCIE
http://www.youtube.com/watch?v=0dEkm0Mczzw#_=_


ON ZWAŁ SIĘ KROWĄ O CZYM WIEDZIAŁY RZESZE CIERPIĄCYCH NA SAMOTNOŚĆ WIODĄCĄ KU ŚMIERCI
I OTWIERAŁY SIĘ OCZY UMYSŁU ZIEMI NA DZIEŁO ŚPIEWU OWEGO MĘŻA
http://www.youtube.com/watch?v=0dEkm0Mczzw#_=_


I TERAZ Z PROMIETWÓRCZEJ CHĘCI ZIEMI ZOSTAŁY WYSŁANE STRZAŁY MIŁOŚCI DO JEGO NARZECZONYCH
I LECĄ
http://www.youtube.com/watch?v=0dEkm0Mczzw#_=_
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
krowa
Areszt za spam, do odwołaniaDołączył: 18 Mar 2010
Posty: 16705
Przeczytał: 0 tematów


Płeć: Mężczyzna

PostWysłany: Sob 5:54, 25 Paź 2014
PRZENIESIONY
Sob 5:57, 25 Paź 2014    Temat postu:

MOJE SPRAWY
A NIE ZLICZY NIKT JAKIE ONE PRZYBIORĄ OBLICZENIA
TE MOJE SPRAWY PRZYOBLEKĄ OBLICZA INNYCH
NIE STANIE MATEMATYKI NA OBLICZENIA LIC ZLICOWANYCH W MOJE WSKAZÓWKI
http://www.youtube.com/watch?v=0dEkm0Mczzw#_=_
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
krowa
Areszt za spam, do odwołaniaDołączył: 18 Mar 2010
Posty: 16705
Przeczytał: 0 tematów


Płeć: Mężczyzna

PostWysłany: Sob 5:46, 25 Paź 2014
PRZENIESIONY
Sob 5:58, 25 Paź 2014    Temat postu:

RZEKĘ CI TY KTÓRY CZEKASZ NA JAKIKOLWIEK ZNAK
ŻE MUSISZ ZAPOMNIEĆ ŻEŚ ŻYŁ JAKO RAK
NIE MÓW NIE GDY JA DAJĄ CI ZNAK NA WIECZNE TAK
http://www.youtube.com/watch?v=0dEkm0Mczzw#_=_


TO JA UCZYNIĘ KAŻDEGO Z MALUCZKICH O NIEBO WIĘKSZYM
NIŻ RAK
http://www.youtube.com/watch?v=0dEkm0Mczzw#_=_
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
krowa
Areszt za spam, do odwołaniaDołączył: 18 Mar 2010
Posty: 16705
Przeczytał: 0 tematów


Płeć: Mężczyzna

PostWysłany: Sob 5:52, 25 Paź 2014
PRZENIESIONY
Sob 6:00, 25 Paź 2014    Temat postu:

JA JESTEM KROWA
TEN
O KTÓREGO WALCZYĆ BĘDĄ Z SOBĄ SIŁY BŁĄDZĄCE W KOSMOGONICZNEM ZWIDZIE ZIEMI
http://www.youtube.com/watch?v=0dEkm0Mczzw#_=_
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Wyświetl posty z ostatnich:   
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum ŚFiNiA Strona Główna -> Kretowisko / Blog: hushek Wszystkie czasy w strefie CET (Europa)
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4 ... 26, 27, 28  Następny
Strona 3 z 28

 
Skocz do:  
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach

fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Regulamin