Forum ¦FiNiA Strona Główna ¦FiNiA
¦FiNiA - ¦wiatopogl±dowe, Filozoficzne, Naukowe i Artystyczne forum - bez cenzury, regulamin promuje racjonaln± i rzeczow± dyskusję i ułatwia ucinanie demagogii. Forum założone przez Wuja Zbója.
 
 FAQFAQ   SzukajSzukaj   UżytkownicyUżytkownicy   GrupyGrupy   GalerieGalerie   RejestracjaRejestracja 
 ProfilProfil   Zaloguj się, by sprawdzić wiadomo¶ciZaloguj się, by sprawdzić wiadomo¶ci   ZalogujZaloguj 

Prawa autorskie i prywatne dane

 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum ¦FiNiA Strona Główna -> Więzienie
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomo¶ć
sfinia
Założyciel, adminDoł±czył: 01 Gru 2005
Posty: 1687
Przeczytał: 0 tematów

Sk±d: Hlefik

PostWysłany: Pon 10:51, 14 Sie 2006    Temat postu: Prawa autorskie i prywatne dane

Kilka watkow Mogliego otwartych przez niego w Wiezieniu musialo zostac ukrytych ze wzgledow prawnych:

- lista nazwisk, adresow i telefonow z nieznanego zrodla;

- tekst piosenki i chwyty gitarowe z zastrzezeniem copyright.

Mogli, prosze zwracaj uwage, zeby nie lamac praw autorskich ani nie publikowac informacji prywatnych bez zezwolenia osob zainteresowanych.
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomo¶ć
MOGLI
Doł±czył: 09 Sie 2006
Posty: 205
Przeczytał: 0 tematów


PostWysłany: ¦ro 13:07, 06 Wrz 2006    Temat postu:

trzeba go uspic
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomo¶ć
Zbanowany Uczy
Doł±czył: 05 Lut 2006
Posty: 647
Przeczytał: 0 tematów

Sk±d: Gdzie¶ między niebem a czy¶ćcem

PostWysłany: Wto 10:01, 26 Wrz 2006    Temat postu:

Raczej wyj±ć baterię. To stary bot. :fuj: Nawet psychopaci w rodzaju Rafała S. pisz± czasem sensowniej.

PS Teraz jestem tego pewien. 3 sekundy po wysłaniu tego postu pojawiło się 5 nowych w±tków mogliego w więzieniu. Ani chybi, spambot!! :fight:
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomo¶ć
ola
Doł±czył: 03 Maj 2008
Posty: 20
Przeczytał: 0 tematów


PostWysłany: Czw 17:15, 31 Gru 2009    Temat postu:

CZESĆ Adminie

Własnie napisałam maile do tych ludzi, których obraża ciagle Bolo, odpisali, że Bolo łamie prawo podaj±c dane adresowe i dane osobiste tych ludzi, na co nie wyrazili zgody. Ludzie ci zainteresowali już tym prokuraturę.
Myslę że z tego względu admin powinien zainteresować się bol999.

Pozdrowienia dla admina

ola
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomo¶ć
bol999
Doł±czył: 02 Maj 2008
Posty: 3306
Przeczytał: 0 tematów

Sk±d: PIEKŁO z klimatyzacja
Płeć: Mężczyzna

PostWysłany: ¦ro 12:47, 13 Sty 2010    Temat postu:

ola
Cytat:
Własnie napisałam maile do tych ludzi, których obraża ciagle Bolo, odpisali, że Bolo łamie prawo podaj±c dane adresowe i dane osobiste tych ludzi, na co nie wyrazili zgody.

Dane adresowe tych sekciarzy pełno w internecie i żadna ich prywatno¶ć .
Na priv. podam szczegóły ale widać sam je znasz jak ich zawiadamiasz, bo¶ jeden z tych sukinsynów.

Cytat:
Ludzie ci zainteresowali już tym prokuraturę.

Prokurator wła¶nie na nich czekał bo wielu z nich ¶cigani listami gończymi.
Cytat:
Myslę że z tego względu admin powinien zainteresować się bol999.
Sam to zrób. Skocz do Bola portek i jajkom daj buzi. :)

Ostatnio zmieniony przez bol999 dnia ¦ro 12:50, 13 Sty 2010, w cało¶ci zmieniany 1 raz
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomo¶ć
krowa
Areszt za spam, do odwołaniaDoł±czył: 18 Mar 2010
Posty: 13890
Przeczytał: 40 tematów

Sk±d: z Łękawy
Płeć: Mężczyzna

PostWysłany: Czw 20:25, 27 Cze 2013    Temat postu:

USTAWA

z dnia 29 wrze¶nia 1994 r.

o rachunkowo¶ci1)

(tekst jednolity)

Rozdział 1

Przepisy ogólne

Art. 1. Ustawa okre¶la zasady rachunkowo¶ci, tryb badania sprawozdań finansowych przez biegłych rewidentów oraz zasady wykonywania działalno¶ci w zakresie usługowego prowadzenia ksi±g rachunkowych.

Art. 2. 1. Przepisy ustawy o rachunkowo¶ci, zwanej dalej „ustaw±”, stosuje się, z zastrzeżeniem ust. 3, do maj±cych siedzibę lub miejsce sprawowania zarz±du na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

1) spółek handlowych (osobowych i kapitałowych, w tym również w organizacji) oraz spółek cywilnych, z zastrzeżeniem pkt 2, a także innych osób prawnych, z wyj±tkiem Skarbu Państwa i Narodowego Banku Polskiego;

2) osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych, spółek partnerskich oraz spółdzielni socjalnych, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowarto¶ć w walucie polskiej 1.200.000 euro;

3) jednostek organizacyjnych działaj±cych na podstawie Prawa bankowego, przepisów o obrocie papierami warto¶ciowymi, przepisów o funduszach inwestycyjnych, przepisów o działalno¶ci ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, przepisów o spółdzielczych kasach oszczędno¶ciowo-kredytowych lub przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, bez względu na wielko¶ć przychodów,

4) gmin, powiatów, województw i ich zwi±zków, a także:

a) państwowych, gminnych, powiatowych i wojewódzkich jednostek budżetowych,

b) gminnych, powiatowych i wojewódzkich zakładów budżetowych,

c) państwowych funduszy celowych;

5) jednostek organizacyjnych niemaj±cych osobowo¶ci prawnej, z wyj±tkiem spółek, o których mowa w pkt 1 i 2;

6) osób zagranicznych, oddziałów i przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalno¶ci gospodarczej;

7) jednostek niewymienionych w pkt 1-6, jeżeli otrzymuj± one na realizację zadań zleconych dotacje lub subwencje z budżetu państwa, budżetów jednostek samorz±du terytorialnego lub funduszów celowych – od pocz±tku roku obrotowego, w którym dotacje lub subwencje zostały im przyznane.

2. Osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie mog± stosować zasady rachunkowo¶ci okre¶lone ustaw± również od pocz±tku następnego roku obrotowego, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy s± niższe niż równowarto¶ć w walucie polskiej 1.200.000 euro. W tym przypadku osoby te lub wspólnicy przed rozpoczęciem roku obrotowego s± obowi±zani do zawiadomienia o tym urzędu skarbowego, wła¶ciwego w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym.

3. Jednostki sporz±dzaj±ce sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowo¶ci, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczo¶ci Finansowej oraz zwi±zanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporz±dzeń Komisji Europejskiej, zwanymi dalej „MSR”, stosuj± przepisy ustawy oraz przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie, w zakresie nieuregulowanym przez MSR.

Art. 3. 1. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

1) jednostce – rozumie się przez to podmioty i osoby okre¶lone w art. 2 ust. 1;

2) banku – rozumie się przez to jednostkę działaj±c± na podstawie przepisów Prawa bankowego;

3) zakładzie ubezpieczeń – rozumie się przez to jednostkę prowadz±c± działalno¶ć ubezpieczeniow± na podstawie przepisów o działalno¶ci ubezpieczeniowej;

3a) przepisach o obrocie papierami warto¶ciowymi – rozumie się przez to przepisy ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym, ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych;

3b) zakładzie reasekuracji – rozumie się przez to jednostkę prowadz±c± działalno¶ć reasekuracyjn± na podstawie przepisów o działalno¶ci reasekuracyjnej;

4) udziałach lub udziałowcach – rozumie się przez to również odpowiednio akcje lub akcjonariuszy;

5) krajowych ¶rodkach płatniczych, walutach obcych i dewizach – rozumie się przez to krajowe ¶rodki płatnicze, waluty obce i dewizy, o których mowa w przepisach Prawa dewizowego;

5a) członku organu jednostki – rozumie się przez to osobę fizyczn±, pełni±c± funkcję członka zarz±du lub innego organu zarz±dzaj±cego, członka rady nadzorczej lub innego organu nadzoruj±cego, jak również innego organu administruj±cego jednostki, powołan± do pełnienia tej funkcji zgodnie z postanowieniami umowy spółki, statutu lub innymi obowi±zuj±cymi jednostkę przepisami prawa;

6) kierowniku jednostki – rozumie się przez to członka zarz±du lub innego organu zarz±dzaj±cego, a jeżeli organ jest wieloosobowy – członków tego organu, z wył±czeniem pełnomocników ustanowionych przez jednostkę. W przypadku spółki jawnej i spółki cywilnej za kierownika jednostki uważa się – wspólników prowadz±cych sprawy spółki, w przypadku spółki partnerskiej – wspólników prowadz±cych sprawy spółki albo zarz±d, a w odniesieniu do spółki komandytowej i spółki komandytowo-akcyjnej – komplementariuszy prowadz±cych sprawy spółki. W przypadku osoby fizycznej prowadz±cej działalno¶ć gospodarcz± za kierownika jednostki uważa się tę osobę; przepis ten stosuje się odpowiednio do osób wykonuj±cych wolne zawody. Za kierownika jednostki uważa się również likwidatora, a także syndyka lub zarz±dcę ustanowionego w postępowaniu upadło¶ciowym;

7) organie zatwierdzaj±cym – rozumie się przez to organ, który zgodnie z obowi±zuj±cymi jednostkę przepisami prawa, statutem, umow± lub na mocy prawa własno¶ci jest uprawniony do zatwierdzania sprawozdania finansowego jednostki. W przypadku spółki osobowej, z wyj±tkiem spółki komandytowo-akcyjnej, oraz spółki cywilnej przez organ zatwierdzaj±cy rozumie się jej wspólników;

8) okresie sprawozdawczym – rozumie się przez to okres, za który sporz±dza się sprawozdanie finansowe w trybie przewidzianym ustaw± lub inne sprawozdania sporz±dzone na podstawie ksi±g rachunkowych;

9) roku obrotowym – rozumie się przez to rok kalendarzowy lub inny okres trwaj±cy 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych, stosowany również do celów podatkowych. Rok obrotowy lub jego zmiany okre¶la statut lub umowa, na podstawie której utworzono jednostkę. Jeżeli jednostka rozpoczęła działalno¶ć w drugiej połowie przyjętego roku obrotowego, to można księgi rachunkowe i sprawozdanie finansowe za ten okres poł±czyć z księgami rachunkowymi i sprawozdaniem finansowym za rok następny. W przypadku zmiany roku obrotowego pierwszy po zmianie rok obrotowy powinien być dłuższy niż 12 kolejnych miesięcy;

10) dniu bilansowym – rozumie się przez to dzień, na który jednostka sporz±dza sprawozdanie finansowe;

11) przyjętych zasadach (polityce) rachunkowo¶ci – rozumie się przez to wybrane i stosowane przez jednostkę rozwi±zania dopuszczone ustaw±, w tym także okre¶lone w MSR, zapewniaj±ce wymagan± jako¶ć sprawozdań finansowych;

12) aktywach – rozumie się przez to kontrolowane przez jednostkę zasoby maj±tkowe o wiarygodnie okre¶lonej warto¶ci, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowoduj± w przyszło¶ci wpływ do jednostki korzy¶ci ekonomicznych;

13) aktywach trwałych – rozumie się przez to aktywa jednostki, które nie s± zaliczane do aktywów obrotowych, o których mowa w pkt 18;

14) warto¶ciach niematerialnych i prawnych – rozumie się przez to, z zastrzeżeniem pkt 17, nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych, prawa maj±tkowe nadaj±ce się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczno¶ci dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki, a w szczególno¶ci:

a) autorskie prawa maj±tkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje,

b) prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych,

c) know-how.

W przypadku warto¶ci niematerialnych i prawnych oddanych do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub leasingu, warto¶ci niematerialne i prawne zalicza się do aktywów trwałych jednej ze stron umowy, zgodnie z warunkami okre¶lonymi w ust. 4. Do warto¶ci niematerialnych i prawnych zalicza się również nabyt± warto¶ć firmy oraz koszty zakończonych prac rozwojowych;

15) ¶rodkach trwałych – rozumie się przez to, z zastrzeżeniem pkt 17, rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczno¶ci dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Zalicza się do nich w szczególno¶ci:

a) nieruchomo¶ci – w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budowle i budynki, a także będ±ce odrębn± własno¶ci± lokale, spółdzielcze własno¶ciowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego,

b) maszyny, urz±dzenia, ¶rodki transportu i inne rzeczy,

c) ulepszenia w obcych ¶rodkach trwałych,

d) inwentarz żywy.

¦rodki trwałe oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub leasingu zalicza się do aktywów trwałych jednej ze stron umowy, zgodnie z warunkami okre¶lonymi w ust. 4;

16) ¶rodkach trwałych w budowie – rozumie się przez to zaliczane do aktywów trwałych ¶rodki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniej±cego ¶rodka trwałego;

17) inwestycjach – rozumie się przez to aktywa posiadane przez jednostkę w celu osi±gnięcia z nich korzy¶ci ekonomicznych wynikaj±cych z przyrostu warto¶ci tych aktywów, uzyskania przychodów w formie odsetek, dywidend (udziałów w zyskach) lub innych pożytków, w tym również z transakcji handlowej, a w szczególno¶ci aktywa finansowe oraz te nieruchomo¶ci i warto¶ci niematerialne i prawne, które nie s± użytkowane przez jednostkę, lecz s± posiadane przez ni± w celu osi±gnięcia tych korzy¶ci. W przypadku zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji przez inwestycje rozumie się lokaty;

18) aktywach obrotowych – rozumie się przez to tę czę¶ć aktywów jednostki, które w przypadku:

a) aktywów rzeczowych, o których mowa w pkt 19 – s± przeznaczone do zbycia lub zużycia w ci±gu 12 miesięcy od dnia bilansowego lub w ci±gu normalnego cyklu operacyjnego wła¶ciwego dla danej działalno¶ci, jeżeli trwa on dłużej niż 12 miesięcy,

b) aktywów finansowych, o których mowa w pkt 24 – s± płatne i wymagalne lub przeznaczone do zbycia w ci±gu 12 miesięcy od dnia bilansowego lub od daty ich założenia, wystawienia lub nabycia, albo stanowi± aktywa pieniężne,

c) należno¶ci krótkoterminowych – obejmuj± ogół należno¶ci z tytułu dostaw i usług oraz cało¶ć lub czę¶ć należno¶ci z innych tytułów niezaliczonych do aktywów finansowych, a które staj± się wymagalne w ci±gu 12 miesięcy od dnia bilansowego,

d) rozliczeń międzyokresowych – trwaj± nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia bilansowego;

19) rzeczowych aktywach obrotowych – rozumie się przez to materiały nabyte w celu zużycia na własne potrzeby, wytworzone lub przetworzone przez jednostkę produkty gotowe (wyroby i usługi) zdatne do sprzedaży lub w toku produkcji, półprodukty oraz towary nabyte w celu odprzedaży w stanie nieprzetworzonym;

20) zobowi±zaniach – rozumie się przez to wynikaj±cy z przeszłych zdarzeń obowi±zek wykonania ¶wiadczeń o wiarygodnie okre¶lonej warto¶ci, które spowoduj± wykorzystanie już posiadanych lub przyszłych aktywów jednostki;

21) rezerwach – rozumie się przez to zobowi±zania, których termin wymagalno¶ci lub kwota nie s± pewne;

22) zobowi±zaniach krótkoterminowych – rozumie się przez to ogół zobowi±zań z tytułu dostaw i usług, a także cało¶ć lub tę czę¶ć pozostałych zobowi±zań, które staj± się wymagalne w ci±gu 12 miesięcy od dnia bilansowego;

23) instrumentach finansowych – rozumie się przez to kontrakt, który powoduje powstanie aktywów finansowych u jednej ze stron i zobowi±zania finansowego albo instrumentu kapitałowego u drugiej ze stron pod warunkiem, że z kontraktu zawartego między dwiema lub więcej stronami jednoznacznie wynikaj± skutki gospodarcze, bez względu na to, czy wykonanie praw lub zobowi±zań wynikaj±cych z kontraktu ma charakter bezwarunkowy albo warunkowy. Do instrumentów finansowych nie zalicza się w szczególno¶ci:

a) rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego,

b) umów o gwarancje finansowe, które ustalaj± wykonanie obowi±zków z tytułu udzielonej gwarancji, w formie zapłacenia kwot odpowiadaj±cych stratom poniesionym przez beneficjenta na skutek niespłacenia wierzytelno¶ci przez dłużnika w wymaganym terminie,

c) umów o przeniesienie praw z papierów warto¶ciowych w okresie pomiędzy terminem zawarcia i rozliczenia transakcji, gdy wykonanie tych umów wymaga wydania papierów warto¶ciowych w okre¶lonym terminie, również wtedy, gdy przeniesienie tych praw następuje w formie zapisu na rachunku papierów warto¶ciowych, prowadzonym przez podmiot upoważniony na podstawie odrębnych przepisów,

d) aktywów i zobowi±zań z tytułu programów, z których wynikaj± udziały pracowników oraz innych osób zwi±zanych z jednostk± w jej kapitałach lub w kapitałach innej jednostki z grupy kapitałowej, do której należy jednostka,

e) umów poł±czenia spółek, z których wynikaj± obowi±zki okre¶lone w art. 44b ust. 9;

24) aktywach finansowych – rozumie się przez to aktywa pieniężne, instrumenty kapitałowe wyemitowane przez inne jednostki, a także wynikaj±ce z kontraktu prawo do otrzymania aktywów pieniężnych lub prawo do wymiany instrumentów finansowych z inn± jednostk± na korzystnych warunkach;

25) aktywach pieniężnych – rozumie się przez to aktywa w formie krajowych ¶rodków płatniczych, walut obcych i dewiz. Do aktywów pieniężnych zalicza się również inne aktywa finansowe, w tym w szczególno¶ci naliczone odsetki od aktywów finansowych. Jeżeli aktywa te s± płatne lub wymagalne w ci±gu 3 miesięcy od dnia ich otrzymania, wystawienia, nabycia lub założenia (lokaty), to na potrzeby rachunku przepływów pieniężnych zalicza się je do ¶rodków pieniężnych, chyba że ujmuje się je w przepływach z działalno¶ci inwestycyjnej (lokacyjnej);

26) instrumentach kapitałowych – rozumie się przez to kontrakty, z których wynika prawo do maj±tku jednostki, pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wszystkich wierzycieli, a także zobowi±zanie się jednostki do wyemitowania lub dostarczenia własnych instrumentów kapitałowych, a w szczególno¶ci udziały, opcje na akcje własne lub warranty;

27) zobowi±zaniach finansowych – rozumie się przez to zobowi±zanie jednostki do wydania aktywów finansowych albo do wymiany instrumentu finansowego z inn± jednostk±, na niekorzystnych warunkach;

28) zobowi±zaniach warunkowych – rozumie się przez to obowi±zek wykonania ¶wiadczeń, których powstanie jest uzależnione od zaistnienia okre¶lonych zdarzeń;

29) aktywach netto – rozumie się przez to aktywa jednostki pomniejszone o zobowi±zania, odpowiadaj±ce warto¶ciowo kapitałowi (funduszowi) własnemu;

30) przychodach i zyskach – rozumie się przez to uprawdopodobnione powstanie w okresie sprawozdawczym korzy¶ci ekonomicznych, o wiarygodnie okre¶lonej warto¶ci, w formie zwiększenia warto¶ci aktywów, albo zmniejszenia warto¶ci zobowi±zań, które doprowadz± do wzrostu kapitału własnego lub zmniejszenia jego niedoboru w inny sposób niż wniesienie ¶rodków przez udziałowców lub wła¶cicieli;

31) kosztach i stratach – rozumie się przez to uprawdopodobnione zmniejszenia w okresie sprawozdawczym korzy¶ci ekonomicznych, o wiarygodnie okre¶lonej warto¶ci, w formie zmniejszenia warto¶ci aktywów, albo zwiększenia warto¶ci zobowi±zań i rezerw, które doprowadz± do zmniejszenia kapitału własnego lub zwiększenia jego niedoboru w inny sposób niż wycofanie ¶rodków przez udziałowców lub wła¶cicieli;

32) pozostałych kosztach i przychodach operacyjnych – rozumie się przez to koszty i przychody zwi±zane po¶rednio z działalno¶ci± operacyjn± jednostki, a w szczególno¶ci koszty i przychody zwi±zane:

a) z działalno¶ci± socjaln±,

b) ze zbyciem ¶rodków trwałych, ¶rodków trwałych w budowie, warto¶ci niematerialnych i prawnych, a także nieruchomo¶ci oraz warto¶ci niematerialnych i prawnych zaliczonych do inwestycji,

c) z utrzymywaniem nieruchomo¶ci oraz warto¶ci niematerialnych i prawnych zaliczonych do inwestycji, w tym także z aktualizacj± warto¶ci tych inwestycji, jak również z ich przekwalifikowaniem odpowiednio do ¶rodków trwałych oraz warto¶ci niematerialnych i prawnych, jeżeli do wyceny inwestycji przyjęto cenę rynkow± b±dĽ inaczej okre¶lon± warto¶ć godziw±,

d) z odpisaniem należno¶ci i zobowi±zań przedawnionych, umorzonych, nie¶ci±galnych, z wyj±tkiem należno¶ci i zobowi±zań o charakterze publicznoprawnym nieobci±żaj±cych kosztów,

e) z utworzeniem i rozwi±zaniem rezerw, z wyj±tkiem rezerw zwi±zanych z operacjami finansowymi,

f) z odpisami aktualizuj±cymi warto¶ć aktywów i ich korektami, z wyj±tkiem odpisów obci±żaj±cych koszty finansowe,

g) z odszkodowaniami i karami,

h) z przekazaniem lub otrzymaniem nieodpłatnie, w tym w drodze darowizny aktywów, w tym także ¶rodków pieniężnych na inne cele niż dopłaty do cen sprzedaży, nabycie lub wytworzenie ¶rodków trwałych, ¶rodków trwałych w budowie albo warto¶ci niematerialnych i prawnych;

33) stratach i zyskach nadzwyczajnych – rozumie się przez to straty i zyski powstaj±ce na skutek zdarzeń trudnych do przewidzenia, poza działalno¶ci± operacyjn± jednostki i niezwi±zane z ogólnym ryzykiem jej prowadzenia;

34) sprawowaniu kontroli nad inn± jednostk± – rozumie się przez to zdolno¶ć jednostki do kierowania polityk± finansow± i operacyjn± innej jednostki, w celu osi±gania korzy¶ci ekonomicznych z jej działalno¶ci;

35) sprawowaniu współkontroli nad inn± jednostk± – rozumie się przez to zdolno¶ć wspólnika jednostki współzależnej na równi z innymi wspólnikami, na zasadach okre¶lonych w zawartej pomiędzy nimi umowie, umowie spółki lub statucie do kierowania polityk± finansow± i operacyjn± tej jednostki, w celu osi±gania wspólnie korzy¶ci ekonomicznych z jej działalno¶ci;

36) znacz±cym wpływie na inn± jednostkę – rozumie się przez to niemaj±c± znamion sprawowania kontroli lub współkontroli zdolno¶ć jednostki do wpływania na politykę finansow± i operacyjn± innej jednostki, w szczególno¶ci przez:

a) udział w podejmowaniu decyzji w sprawie podziału zysku lub pokrycia straty,

b) zasiadanie w organie zarz±dzaj±cym, nadzoruj±cym lub administruj±cym,

c) przeprowadzanie istotnych transakcji z t± jednostk±,

d) udostępnianie tej jednostce informacji technicznych o zasadniczym znaczeniu dla jej działalno¶ci,

e) możliwo¶ć wymiany członków organów zarz±dzaj±cych, nadzoruj±cych lub administruj±cych;

37) jednostce dominuj±cej – rozumie się przez to jednostkę będ±c± spółk± handlow± lub przedsiębiorstwem państwowym, sprawuj±c± kontrolę nad inn± jednostk±, a w szczególno¶ci:

a) posiadaj±c± bezpo¶rednio lub po¶rednio przez udziały większo¶ć ogólnej liczby głosów w organie stanowi±cym innej jednostki (zależnej), także na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu, wykonuj±cymi swe prawa głosu zgodnie z wol± jednostki dominuj±cej, lub

b) uprawnion± do kierowania polityk± finansow± i operacyjn± innej jednostki (zależnej) w sposób samodzielny lub przez wyznaczone przez siebie osoby lub jednostki na podstawie umowy zawartej z innymi uprawnionymi do głosu, posiadaj±cymi, na podstawie statutu lub umowy spółki, ł±cznie z jednostk± dominuj±c±, większo¶ć ogólnej liczby głosów w organie stanowi±cym, lub

c) uprawnion± do powoływania i odwoływania większo¶ci członków organów zarz±dzaj±cych, nadzoruj±cych lub administruj±cych innej jednostki (zależnej), lub

d) będ±c± udziałowcem jednostki, której członkowie zarz±du w poprzednim roku obrotowym, w ci±gu bież±cego roku obrotowego i do czasu sporz±dzenia sprawozdania finansowego za bież±cy rok obrotowy, stanowi± jednocze¶nie więcej niż połowę składu zarz±du tej jednostki (zależnej) lub osoby, które zostały powołane do pełnienia tych funkcji w rezultacie wykonywania przez jednostkę dominuj±c± prawa głosu w organach tej jednostki (zależnej);

37a) jednostce dominuj±cej niższego szczebla – rozumie się przez to spółkę handlow±, która jest jednocze¶nie jednostk± zależn± od innej spółki handlowej lub przedsiębiorstwa państwowego i jednostk± dominuj±c± w stosunku do co najmniej jednej spółki handlowej;

37b) jednostce dominuj±cej wyższego szczebla – rozumie się przez to jednostkę będ±c± spółk± handlow± lub przedsiębiorstwem państwowym, która jest jednostk± dominuj±c± w stosunku do jednostki dominuj±cej niższego szczebla;

37c) wspólniku jednostki współzależnej – rozumie się przez to jednostkę będ±c± spółk± handlow± lub przedsiębiorstwem państwowym, sprawuj±c± wraz z innymi udziałowcami współkontrolę nad jednostk± współzależn±;

38) znacz±cym inwestorze – rozumie się przez to jednostkę będ±c± spółk± handlow± lub przedsiębiorstwem państwowym, posiadaj±c± w innej jednostce – niebęd±cej jednostk± zależn± lub współzależn± – nie mniej niż 20 % głosów w organie stanowi±cym tej jednostki i wywieraj±c± znacz±cy wpływ wobec tej jednostki, przy czym liczbę głosów ustala się z zachowaniem zasady okre¶lonej w pkt 37 lit. a. Udział w ogólnej liczbie głosów może być mniejszy niż 20 %, jeżeli inne okoliczno¶ci, wymienione w pkt 36 wskazuj± na wywieranie znacz±cego wpływu;

39) jednostce zależnej – rozumie się przez to jednostkę będ±c± spółk± handlow± lub podmiotem utworzonym i działaj±cym zgodnie z przepisami obcego prawa handlowego, kontrolowan± przez jednostkę dominuj±c±;

40) jednostce współzależnej – rozumie się przez to jednostkę, która jest współkontrolowana przez wspólników na podstawie zawartej pomiędzy nimi umowy, umowy spółki lub statutu;

41) jednostce stowarzyszonej – rozumie się przez to jednostkę będ±c± spółk± handlow± lub podmiotem utworzonym i działaj±cym zgodnie z przepisami obcego prawa handlowego, na któr± znacz±cy inwestor wywiera znacz±cy wpływ;

42) jednostkach podporz±dkowanych – rozumie się przez to jednostki zależne, współzależne oraz stowarzyszone;

43) jednostkach powi±zanych z jednostk± – rozumie się przez to jej jednostkę dominuj±c±, znacz±cego inwestora, jej jednostki zależne, współzależne i stowarzyszone oraz jednostki znajduj±ce się wraz z jednostk± pod wspóln± kontrol±, a także wspólnika jednostki współzależnej;

44) grupie kapitałowej – rozumie się przez to jednostkę dominuj±c± wraz z jednostkami zależnymi;

45) konsolidacji – rozumie się przez to ł±czenie sprawozdań finansowych jednostek tworz±cych grupę kapitałow± przez sumowanie odpowiednich pozycji sprawozdań finansowych jednostki dominuj±cej i jednostek zależnych, z uwzględnieniem niezbędnych wył±czeń i korekt;

46) kapitałach mniejszo¶ci – rozumie się przez to czę¶ć aktywów netto jednostki zależnej, objętej skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, która należy do udziałowców innych niż jednostki grupy kapitałowej;

47) metodzie praw własno¶ci – rozumie się przez to przyjęt± przez jednostkę dominuj±c±, wspólnika jednostki współzależnej lub znacz±cego inwestora metodę wyceny udziałów w aktywach netto jednostki podporz±dkowanej, z uwzględnieniem warto¶ci firmy lub ujemnej warto¶ci firmy, ustalonych na dzień objęcia kontroli, współkontroli lub wywierania znacz±cego wpływu. Warto¶ć pocz±tkow± udziału aktualizuje się na dzień bilansowy, na który sporz±dza się sprawozdanie finansowe, o zmiany warto¶ci aktywów netto jednostki podporz±dkowanej, jakie nast±piły w okresie sprawozdawczym, wynikaj±ce zarówno z osi±gniętego wyniku finansowego, skorygowanego o odpis raty warto¶ci firmy lub ujemnej warto¶ci firmy przypadaj±cy na dany okres sprawozdawczy, jak i o wszelkie inne zmiany, w tym wynikaj±ce z rozliczeń z jednostk± dominuj±c±, wspólnikiem jednostki współzależnej lub znacz±cym inwestorem;

48) Europejskim Obszarze Gospodarczym – rozumie się przez to kraje Unii Europejskiej oraz Islandię, Liechtenstein i Norwegię.

2. Wyrażone w euro wielko¶ci przelicza się na walutę polsk± po ¶rednim kursie, ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski, na dzień bilansowy, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Wyrażone w euro wielko¶ci, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 i ust. 2, przelicza się na walutę polsk± po ¶rednim kursie ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski, na dzień 30 wrze¶nia roku poprzedzaj±cego rok obrotowy.

4. Jeżeli jednostka przyjęła do używania obce ¶rodki trwałe lub warto¶ci niematerialne i prawne na mocy umowy, zgodnie z któr± jedna ze stron, zwana dalej „finansuj±cym”, oddaje drugiej stronie, zwanej dalej „korzystaj±cym”, ¶rodki trwałe lub warto¶ci niematerialne i prawne do odpłatnego używania lub również pobierania pożytków na czas oznaczony, ¶rodki te i warto¶ci zalicza się do aktywów trwałych korzystaj±cego, jeżeli umowa spełnia co najmniej jeden z następuj±cych warunków:

1) przenosi własno¶ć jej przedmiotu na korzystaj±cego po zakończeniu okresu, na który została zawarta;

2) zawiera prawo do nabycia jej przedmiotu przez korzystaj±cego, po zakończeniu okresu, na jaki została zawarta, po cenie niższej od warto¶ci rynkowej z dnia nabycia;

3) okres, na jaki została zawarta, odpowiada w przeważaj±cej czę¶ci przewidywanemu okresowi ekonomicznej użyteczno¶ci ¶rodka trwałego lub prawa maj±tkowego, przy czym nie może być on krótszy niż 3/4 tego okresu. Prawo własno¶ci przedmiotu umowy może być, po okresie, na jaki umowa została zawarta, przeniesione na korzystaj±cego;

4) suma opłat, pomniejszonych o dyskonto, ustalona w dniu zawarcia umowy i przypadaj±ca do zapłaty w okresie jej obowi±zywania, przekracza 90 % warto¶ci rynkowej przedmiotu umowy na ten dzień. W sumie opłat uwzględnia się warto¶ć końcow± przedmiotu umowy, któr± korzystaj±cy zobowi±zuje się zapłacić za przeniesienie na niego własno¶ci tego przedmiotu. Do sumy opłat nie zalicza się płatno¶ci na rzecz finansuj±cego za ¶wiadczenia dodatkowe, podatków oraz składek na ubezpieczenie tego przedmiotu, jeżeli korzystaj±cy pokrywa je niezależnie od opłat za używanie;

5) zawiera przyrzeczenie finansuj±cego do zawarcia z korzystaj±cym kolejnej umowy o oddanie w odpłatne używanie tego samego przedmiotu lub przedłużenia umowy dotychczasowej, na warunkach korzystniejszych od przewidzianych w dotychczasowej umowie;

6) przewiduje możliwo¶ć jej wypowiedzenia, z zastrzeżeniem, że wszelkie powstałe z tego tytułu koszty i straty poniesione przez finansuj±cego pokrywa korzystaj±cy;

7) przedmiot umowy został dostosowany do indywidualnych potrzeb korzystaj±cego. Może on być używany wył±cznie przez korzystaj±cego, bez wprowadzania w nim istotnych zmian.

5. W przypadku spełnienia co najmniej jednego z warunków okre¶lonych w ust. 4, oddane do używania korzystaj±cemu ¶rodki trwałe lub warto¶ci niematerialne i prawne zalicza się u finansuj±cego do aktywów finansowych odpowiednio jako inne długoterminowe b±dĽ krótkoterminowe aktywa.

6. W przypadku gdy roczne sprawozdanie finansowe korzystaj±cego nie podlega obowi±zkowi badania i ogłaszania w my¶l art. 64 ust. 1, to może on dokonywać kwalifikacji umów, o których mowa w ust. 4, według zasad okre¶lonych w przepisach podatkowych i nie stosować ust. 4 i 5.

Art. 4. 1. Jednostki obowi±zane s± stosować przyjęte zasady (politykę) rachunkowo¶ci, rzetelnie i jasno przedstawiaj±c sytuację maj±tkow± i finansow± oraz wynik finansowy.

2. Zdarzenia, w tym operacje gospodarcze, ujmuje się w księgach rachunkowych i wykazuje w sprawozdaniu finansowym zgodnie z ich tre¶ci± ekonomiczn±.

3. Rachunkowo¶ć jednostki obejmuje:

1) przyjęte zasady (politykę) rachunkowo¶ci;

2) prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksi±g rachunkowych, ujmuj±cych zapisy zdarzeń w porz±dku chronologicznym i systematycznym;

3) okresowe ustalanie lub sprawdzanie drog± inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów;

4) wycenę aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego;

5) sporz±dzanie sprawozdań finansowych;

6) gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustaw±;

7) poddanie badaniu, składanie do wła¶ciwego rejestru s±dowego, udostępnianie i ogłaszanie sprawozdań finansowych w przypadkach przewidzianych ustaw±.

4. Jednostka może w ramach przyjętych zasad (polityki) rachunkowo¶ci stosować uproszczenia, jeżeli nie wywiera to istotnie ujemnego wpływu na realizację obowi±zku okre¶lonego w ust. 1.

5. Kierownik jednostki ponosi odpowiedzialno¶ć za wykonywanie obowi±zków w zakresie rachunkowo¶ci okre¶lonych ustaw±, w tym z tytułu nadzoru, również w przypadku, gdy okre¶lone obowi±zki w zakresie rachunkowo¶ci – z wył±czeniem odpowiedzialno¶ci za przeprowadzenie inwentaryzacji w formie spisu z natury – zostan± powierzone innej osobie za jej zgod±. Przyjęcie odpowiedzialno¶ci przez inn± osobę powinno być stwierdzone w formie pisemnej. W przypadku gdy kierownikiem jednostki jest organ wieloosobowy, a nie została wskazana osoba odpowiedzialna, odpowiedzialno¶ć ponosz± wszyscy członkowie tego organu.

Art. 4a. 1. Kierownik jednostki oraz członkowie rady nadzorczej lub innego organu nadzoruj±cego jednostki s± zobowi±zani do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalno¶ci spełniały wymagania przewidziane w niniejszej ustawie.

2. Kierownik jednostki oraz członkowie rady nadzorczej lub innego organu nadzoruj±cego jednostki odpowiadaj± solidarnie wobec spółki za szkodę wyrz±dzon± działaniem lub zaniechaniem stanowi±cym naruszenie obowi±zku wynikaj±cego z ust. 1.

Art. 5. 1. Przyjęte zasady (politykę) rachunkowo¶ci należy stosować w sposób ci±gły, dokonuj±c w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, wyceny aktywów i pasywów, w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych, ustalania wyniku finansowego i sporz±dzania sprawozdań finansowych tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikaj±ce były porównywalne. Wykazane w księgach rachunkowych na dzień ich zamknięcia stany aktywów i pasywów należy uj±ć w tej samej wysoko¶ci, w otwartych na następny rok obrotowy księgach rachunkowych.

2. Przy stosowaniu przyjętych zasad (polityki) rachunkowo¶ci przyjmuje się założenie, że jednostka będzie kontynuowała w daj±cej się przewidzieć przyszło¶ci działalno¶ć w niezmniejszonym istotnie zakresie, bez postawienia jej w stan likwidacji lub upadło¶ci, chyba że jest to niezgodne ze stanem faktycznym lub prawnym. Ustalaj±c zdolno¶ć jednostki do kontynuowania działalno¶ci, kierownik jednostki uwzględnia wszystkie informacje dostępne na dzień sporz±dzenia sprawozdania finansowego, dotycz±ce daj±cej się przewidzieć przyszło¶ci, obejmuj±cej okres nie krótszy niż jeden rok od dnia bilansowego.

Art. 6. 1. W księgach rachunkowych jednostki należy uj±ć wszystkie osi±gnięte, przypadaj±ce na jej rzecz przychody i obci±żaj±ce j± koszty zwi±zane z tymi przychodami dotycz±ce danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty.

2. Dla zapewnienia współmierno¶ci przychodów i zwi±zanych z nimi kosztów do aktywów lub pasywów danego okresu sprawozdawczego zaliczane będ± koszty lub przychody dotycz±ce przyszłych okresów oraz przypadaj±ce na ten okres sprawozdawczy koszty, które jeszcze nie zostały poniesione.

Art. 7. 1. Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się stosuj±c rzeczywi¶cie poniesione na ich nabycie (wytworzenie) ceny (koszty), z zachowaniem zasady ostrożno¶ci. W szczególno¶ci należy w tym celu w wyniku finansowym, bez względu na jego wysoko¶ć, uwzględnić:

1) zmniejszenia warto¶ci użytkowej lub handlowej składników aktywów, w tym również dokonywane w postaci odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych;

2) (uchylony);

3) wył±cznie niew±tpliwe pozostałe przychody operacyjne i zyski nadzwyczajne;

4) wszystkie poniesione pozostałe koszty operacyjne i straty nadzwyczajne;

5) rezerwy na znane jednostce ryzyko, groż±ce straty oraz skutki innych zdarzeń.

2. Zdarzenia, o których mowa w ust. 1, należy uwzględnić także wtedy, gdy zostan± one ujawnione między dniem bilansowym a dniem, w którym rzeczywi¶cie następuje zamknięcie ksi±g rachunkowych.

3. Warto¶ć poszczególnych składników aktywów i pasywów, przychodów i zwi±zanych z nimi kosztów, jak też zysków i strat nadzwyczajnych ustala się oddzielnie. Nie można kompensować ze sob± warto¶ci różnych co do rodzaju aktywów i pasywów, przychodów i kosztów zwi±zanych z nimi oraz zysków i strat nadzwyczajnych.

Art. 8. 1. Okre¶laj±c zasady (politykę) rachunkowo¶ci należy zapewnić wyodrębnienie w rachunkowo¶ci wszystkich zdarzeń istotnych do oceny sytuacji maj±tkowej i finansowej oraz wyniku finansowego jednostki, przy zachowaniu zasady ostrożno¶ci, o której mowa w art. 7.

2. W celu rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji jednostka może, ze skutkiem od pierwszego dnia roku obrotowego, bez względu na datę podjęcia decyzji, zmienić dotychczas stosowane rozwi±zania na inne, przewidziane ustaw±. Zmiana dotychczas stosowanych rozwi±zań wymaga również okre¶lenia w informacji dodatkowej wpływu tych zmian na sprawozdania finansowe wymagane innymi przepisami prawa, jeżeli zostały one sporz±dzone za okres, w którym powyższe rozwi±zania uległy zmianie. W przypadku takim należy w sprawozdaniu finansowym jednostki za rok obrotowy, w którym zmiany te nast±piły, podać przyczyny tych zmian, okre¶lić liczbowo ich wpływ na wynik finansowy oraz zapewnić porównywalno¶ć danych sprawozdania finansowego dotycz±cych roku poprzedzaj±cego rok obrotowy, w którym dokonano zmian.

3. W przypadku zmian zasad (polityki) rachunkowo¶ci, spowodowanych zaprzestaniem stosowania MSR przy sporz±dzaniu sprawozdań finansowych przez jednostki, o których mowa w art. 45 ust. 1a i 1b, skutki finansowe przej¶cia na zasady (politykę) rachunkowo¶ci okre¶lone w ustawie odnosi się na kapitał (fundusz) własny i wykazuje jako zysk (strata) z lat ubiegłych, a jeżeli skutki przeszacowania aktywów dokonanego zgodnie z MSR rozliczono z kapitałem (funduszem) z aktualizacji wyceny – jako zmianę stanu tego kapitału (funduszu). Do zmian zasad (polityki) rachunkowo¶ci polegaj±cych na zaprzestaniu stosowania MSR przy sporz±dzaniu sprawozdań finansowych stosuje się odpowiednio przepisy ust. 1 i 2.
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomo¶ć
Adriatyk
Proszę oczy¶ć posty w DRDoł±czył: 06 Mar 2016
Posty: 3005
Przeczytał: 1 temat


Płeć: Mężczyzna

PostWysłany: ¦ro 22:16, 26 Wrz 2018    Temat postu:

[quote="Anonymous"][quote="Komandor"]ocena Ciebie jako moderatora FoNIE[quote="Komandor"]ocena Ciebie jako moderatora FoNIE[quote="Komandor"]ocena Ciebie jako moderatora FoNIE[quote="Komandor"]ocena Ciebie jako moderatora FoNIE[quote="Komandor"]ocena Ciebie jako moderatora FoNIE[quote="Komandor"]ocena Ciebie jako moderatora FoNIE[quote="Komandor"]ocena Ciebie jako moderatora FoNIE[quote="Komandor"]ocena Ciebie jako moderatora FoNIE
[quote="Komandor"]ocena Ciebie jako moderatora FoNIE[quote="Komandor"]ocena Ciebie jako moderatora FoNIE[quote="Komandor"]ocena Ciebie jako moderatora FoNIE[quote="Komandor"]ocena Ciebie jako moderatora FoNIE


[quote="Komandor"]ocena Ciebie jako moderatora FoNIE[quote="Komandor"]ocena Ciebie jako moderatora FoNIE[quote="Komandor"]ocena Ciebie jako moderatora FoNIE[quote="Komandor"]ocena Ciebie jako moderatora FoNIE

[quote="Komandor"]ocena Ciebie jako moderatora FoNIE[quote="Komandor"]ocena Ciebie jako moderatora FoNIE[quote="Komandor"]ocena Ciebie jako moderatora FoNIE[quote="Komandor"]ocena Ciebie jako moderatora FoNIE
[quote="Komandor"]ocena Ciebie jako moderatora FoNIE[quote="Komandor"]ocena Ciebie jako moderatora FoNIE[quote="Komandor"]ocena Ciebie jako moderatora FoNIE[quote="Komandor"]ocena Ciebie jako moderatora FoNIE[quote="Komandor"]ocena Ciebie jako moderatora FoNIE[quote="Komandor"]ocena Ciebie jako moderatora FoNIE[quote="Komandor"]ocena Ciebie jako moderatora FoNIE[quote="Komandor"]ocena Ciebie jako moderatora FoNIE
[quote="Komandor"]ocena Ciebie jako moderatora FoNIE[quote="Komandor"]ocena Ciebie jako moderatora FoNIE[quote="Komandor"]ocena Ciebie jako moderatora FoNIE[quote="Komandor"]ocena Ciebie jako moderatora FoNIE


[quote="Komandor"]ocena Ciebie jako moderatora FoNIE[quote="Komandor"]ocena Ciebie jako moderatora FoNIE[quote="Komandor"]ocena Ciebie jako moderatora FoNIE[quote="Komandor"]ocena Ciebie jako moderatora FoNIE

[quote="Komandor"]ocena Ciebie jako moderatora FoNIE[quote="Komandor"]ocena Ciebie jako moderatora FoNIE[quote="Komandor"]ocena Ciebie jako moderatora FoNIE[quote="Komandor"]ocena Ciebie jako moderatora FoNIE


[quote="Komandor"]ocena Ciebie jako moderatora FoNIE[quote="Komandor"]ocena Ciebie jako moderatora FoNIE[quote="Komandor"]ocena Ciebie jako moderatora FoNIE[quote="Komandor"]ocena Ciebie jako moderatora FoNIE[quote="Komandor"]ocena Ciebie jako moderatora FoNIE[quote="Komandor"]ocena Ciebie jako moderatora FoNIE[quote="Komandor"]ocena Ciebie jako moderatora FoNIE[quote="Komandor"]ocena Ciebie jako moderatora FoNIE
[quote="Komandor"]ocena Ciebie jako moderatora FoNIE[quote="Komandor"]ocena Ciebie jako moderatora FoNIE[quote="Komandor"]ocena Ciebie jako moderatora FoNIE[quote="Komandor"]ocena Ciebie jako moderatora FoNIE


[quote="Komandor"]ocena Ciebie jako moderatora FoNIE[quote="Komandor"]ocena Ciebie jako moderatora FoNIE[quote="Komandor"]ocena Ciebie jako moderatora FoNIE[quote="Komandor"]ocena Ciebie jako moderatora FoNIE

[quote="Komandor"]ocena Ciebie jako moderatora FoNIE[quote="Komandor"]ocena Ciebie jako moderatora FoNIE[quote="Komandor"]ocena Ciebie jako moderatora FoNIE[quote="Komandor"]ocena Ciebie jako moderatora FoNIE


[quote="Komandor"]ocena Ciebie jako moderatora FoNIE[quote="Komandor"]ocena Ciebie jako moderatora FoNIE[quote="Komandor"]ocena Ciebie jako moderatora FoNIE[quote="Komandor"]ocena Ciebie jako moderatora FoNIE[quote="Komandor"]ocena Ciebie jako moderatora FoNIE[quote="Komandor"]ocena Ciebie jako moderatora FoNIE[quote="Komandor"]ocena Ciebie jako moderatora FoNIE[quote="Komandor"]ocena Ciebie jako moderatora FoNIE
[quote="Komandor"]ocena Ciebie jako moderatora FoNIE[quote="Komandor"]ocena Ciebie jako moderatora FoNIE[quote="Komandor"]ocena Ciebie jako moderatora FoNIE[quote="Komandor"]ocena Ciebie jako moderatora FoNIE


[quote="Komandor"]ocena Ciebie jako moderatora FoNIE[quote="Komandor"]ocena Ciebie jako moderatora FoNIE[quote="Komandor"]ocena Ciebie jako moderatora FoNIE[quote="Komandor"]ocena Ciebie jako moderatora FoNIE

[quote="Komandor"]ocena Ciebie jako moderatora FoNIE[quote="Komandor"]ocena Ciebie jako moderatora FoNIE[quote="Komandor"]ocena Ciebie jako moderatora FoNIE[quote="Komandor"]ocena Ciebie jako moderatora FoNIE


[quote="Komandor"]ocena Ciebie jako moderatora FoNIE[quote="Komandor"]ocena Ciebie jako moderatora FoNIE[quote="Komandor"]ocena Ciebie jako moderatora FoNIE[quote="Komandor"]ocena Ciebie jako moderatora FoNIE[quote="Komandor"]ocena Ciebie jako moderatora FoNIE[quote="Komandor"]ocena Ciebie jako moderatora FoNIE[quote="Komandor"]ocena Ciebie jako moderatora FoNIE[quote="Komandor"]ocena Ciebie jako moderatora FoNIEHYDRANTY !
HYDRANTY !

[quote="Komandor"]ocena Ciebie jako moderatora FoNIE[quote="Komandor"]ocena Ciebie jako moderatora FoNIE[quote="Komandor"]ocena Ciebie jako moderatora FoNIE


HYDRANTY !
HYDRANTY !

[quote="Komandor"]ocena Ciebie jako moderatora FoNIE


[quote="Komandor"]ocena Ciebie jako moderatora FoNIE[quote="Komandor"]ocena Ciebie jako moderatora FoNIE[quote="Komandor"]ocena Ciebie jako moderatora FoNIE[quote="Komandor"]ocena Ciebie jako moderatora FoNIE

[quote="Komandor"]ocena Ciebie jako moderatora FoNIE[quote="Komandor"]ocena Ciebie jako moderatora FoNIE[quote="Komandor"]ocena Ciebie jako moderatora FoNIE[quote="Komandor"]ocena Ciebie jako moderatora FoNIE
[quote="Komandor"]ocena Ciebie jako moderatora FoNIE[quote="Komandor"]ocena Ciebie jako moderatora FoNIE[quote="Komandor"]ocena Ciebie jako moderatora FoNIE[quote="Komandor"]ocena Ciebie jako moderatora FoNIE[quote="Komandor"]ocena Ciebie jako moderatora FoNIE[quote="Komandor"]ocena Ciebie jako moderatora FoNIE[quote="Komandor"]ocena Ciebie jako moderatora FoNIE[quote="Komandor"]ocena Ciebie jako moderatora FoNIE
[quote="Komandor"]ocena Ciebie jako moderatora FoNIE[quote="Komandor"]ocena Ciebie jako moderatora FoNIE[quote="Komandor"]ocena Ciebie jako moderatora FoNIE[quote="Komandor"]ocena Ciebie jako moderatora FoNIE


[quote="Komandor"]ocena Ciebie jako moderatora FoNIE[quote="Komandor"]ocena Ciebie jako moderatora FoNIE[quote="Komandor"]ocena Ciebie jako moderatora FoNIE[quote="Komandor"]ocena Ciebie jako moderatora FoNIE

[quote="Komandor"]ocena Ciebie jako moderatora FoNIE[quote="Komandor"]ocena Ciebie jako moderatora FoNIE[quote="Komandor"]ocena Ciebie jako moderatora FoNIE[quote="Komandor"]ocena Ciebie jako moderatora FoNIE[quote="Komandor"]ocena Ciebie jako moderatora FoNIE[quote="Komandor"]ocena Ciebie jako moderatora FoNIE[quote="Komandor"]ocena Ciebie jako moderatora FoNIE[quote="Komandor"]ocena Ciebie jako moderatora FoNIE[quote="Komandor"]ocena Ciebie jako moderatora FoNIE[quote="Komandor"]ocena Ciebie jako moderatora FoNIE[quote="Komandor"]ocena Ciebie jako moderatora FoNIE[quote="Komandor"]ocena Ciebie jako moderatora FoNIE
[quote="Komandor"]ocena Ciebie jako moderatora FoNIE[quote="Komandor"]ocena Ciebie jako moderatora FoNIE[quote="Komandor"]ocena Ciebie jako moderatora FoNIE[quote="Komandor"]ocena Ciebie jako moderatora FoNIE


[quote="Komandor"]ocena Ciebie jako moderatora FoNIE[quote="Komandor"]ocena Ciebie jako moderatora FoNIE[quote="Komandor"]ocena Ciebie jako moderatora FoNIE[quote="Komandor"]ocena Ciebie jako moderatora FoNIE

[quote="Komandor"]ocena Ciebie jako moderatora FoNIE[quote="Komandor"]ocena Ciebie jako moderatora FoNIE[quote="Komandor"]ocena Ciebie jako moderatora FoNIEKomandor napisał:
ocena Ciebie jako moderatora FoNIE


Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,

Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,

Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,


HYDRANTY !
HYDRANTY !
HYDRANTY !
HYDRANTY !HYDRANTY !


HYDRANTY !


Wr±szycka,Wr±szycka,

Adriatyk napisał:
Adriatyk napisał:
Anonymous napisał:
Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,


Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,
Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,


Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,


Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,


Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,


Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,


Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,
Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,

Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,

Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,


Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,
Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,


Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,


Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,


Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,


Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,


Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,
Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,

Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,

Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,


Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,
Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,


Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,


Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,


Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,


Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,


Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,
Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,

Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,

Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,


Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,
Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,


Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,


Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,


Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,


Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,


Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,
Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,

Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,

Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,


Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,


Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,
Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,


Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,


Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,


Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,


Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,


Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,
Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,

Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,

Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,

Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,


Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,
Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,


Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,


Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,


Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,


Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,


Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,
Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,

Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,

Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,

Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,


Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,
Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,


Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,


Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,


Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,


Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,


Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,
Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,

Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,

Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,

Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,


Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,
Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,


Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,


Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,


Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,


Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,


Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,
Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,

Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,

Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,

Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,


Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,
Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,


Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,


Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,


Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,


Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,


Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,
Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,

Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,

Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,

Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,


Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,
Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,


Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,


Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,


Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,


Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,


Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,
Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,

Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,

Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,

Adriatyk napisał:
Adriatyk napisał:
Anonymous napisał:
Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,


Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,
Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,


Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,


Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,


Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,


Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,


Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,
Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,

Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,

Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,


Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,
Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,


Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,


Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,


Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,


Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,


Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,
Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,

Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,

Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,


Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,
Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,


Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,


Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,


Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,


Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,


Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,
Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,

Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,

Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,


Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,
Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,


Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,


Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,


Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,


Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,


Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,
Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,

Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,

Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,


Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,


Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,
Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,


Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,


Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,


Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,


Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,


Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,
Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,

Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,

Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,

Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,


Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,
Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,


Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,


Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,


Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,


Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,


Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,
Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,

Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,

Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,

Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,


Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,
Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,


Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,


Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,


Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,


Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,


Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,
Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,

Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,

Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,

Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,


Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,
Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,


Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,


Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,


Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,


Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,


Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,
Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,

Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,

Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,

Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,


Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,
Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,


Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,


Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,


Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,


Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,


Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,
Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,

Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,

Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,

Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,


Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,
Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,


Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,


Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,


Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,


Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,


Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,
Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,

Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,

Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,

Adriatyk napisał:
Adriatyk napisał:
Anonymous napisał:
Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,


Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,
Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,


Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,


Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,


Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,


Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,


Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,
Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,

Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,

Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,


Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,
Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,


Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,


Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,


Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,


Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,


Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,
Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,

Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,

Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,


Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,
Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,


Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,


Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,


Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,


Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,


Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,
Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,

Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,

Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,


Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,
Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,


Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,


Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,


Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,


Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,


Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,
Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,

Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,

Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,


Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,


Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,
Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,


Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,


Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,


Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,


Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,


Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,
Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,

Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,

Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,

Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,


Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,
Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,


Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,


Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,


Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,


Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,


Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,
Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,

Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,

Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,

Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,


Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,
Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,


Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,


Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,


Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,


Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,


Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,
Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,

Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,

Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,

Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,


Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,
Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,


Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,


Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,


Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,


Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,


Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,
Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,

Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,

Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,

Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,


Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,
Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,


Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,


Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,


Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,


Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,


Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,
Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,

Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,

Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,

Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,


Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,
Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,


Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,


Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,


Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,


Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,


Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,
Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,

Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,

Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,

Adriatyk napisał:
Adriatyk napisał:
Anonymous napisał:
Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,


Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,
Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,


Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,


Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,


Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,


Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,


Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,
Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,

Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,

Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,


Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,
Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,


Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,


Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,


Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,


Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,


Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,
Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,

Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,

Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,


Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,
Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,


Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,


Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,


Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,


Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,


Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,
Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,

Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,

Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,


Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,
Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,


Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,


Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,


Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,


Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,


Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,
Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,

Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,

Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,


Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,


Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,
Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,


Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,


Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,


Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,


Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,


Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,
Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,

Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,

Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,

Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,


Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,
Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,


Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,


Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,


Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,


Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,


Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,
Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,

Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,

Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,

Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,


Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,
Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,


Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,


Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,


Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,


Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,


Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,
Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,

Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,

Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,

Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,


Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,
Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,


Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,


Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,


Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,


Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,


Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,
Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,

Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,

Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,

Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,


Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,
Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,


Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,


Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,


Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,


Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,


Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,
Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,

Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,

Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,

Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,


Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,
Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,


Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,


Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,


Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,


Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,


Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,
Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,

Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,

Wr±szycka,Wr±szycka,
Wr±szycka,
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Wy¶wietl posty z ostatnich:   
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum ¦FiNiA Strona Główna -> Więzienie Wszystkie czasy w strefie CET (Europa)
Strona 1 z 1

 
Skocz do:  
Możesz pisać nowe tematy
Możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach

fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Regulamin